”Труби переплавили на кулі. З пістолета вони не вилітали, а витікали”

ОРГАННОМУ МАЙСТРУ ПІД ЧАС РО­БО­ТИ ТРЕ­БА ПИ­ТИ ВОДУ

Krayina - - ПРОФЕС ІЯ - текст і фо­то: Ан­на-Лі­лія КОКОРА

МАЛИМ БО­ЯВ­СЯ ДУХОВОГО ОР­КЕ­СТРУ. Як чув похо­рон­ну про­це­сію чи якийсь па­рад, хо­вав­ся в ку­тку ба­би­ної кім­на­ти. У 12 ро­ків пі­шов у му­зи­чну шко­лу. Граю на угор­сько­му ду­хо­во­му ін­стру­мен­ті та­ра­ґо­ті та клар­не­ті.

БУВ СЛАБКИМ МУЗИКАНТОМ, НЕ ДУ­ЖЕ ЛЮБИВ СОЛЬФЕДЖІО. Але всту­пив до му­зи­чно­го учи­ли­ща в Ужго­ро­ді й за­кін­чив йо­го з чер­во­ним ди­пло­мом. Отримав п’ять про­по­зи­цій ро­бо­ти.

НА ТРЕ­ТЬО­МУ КУРСІ БУВ ПРЕДМЕТ, ДЕ ВЧИЛИ РЕМОНТУВАТИ, ре­став­ру­ва­ти та на­стро­ю­ва­ти му­зи­чні ін­стру­мен­ти. Ме­ні спо­до­ба­ло­ся. Одра­зу пі­сля на­вча­н­ня пі­шов пра­цю­ва­ти в Ужго­род­ську му­зи­чну шко­лу іме­ні Пе­тра Чай­ков­сько­го. На­стро­ю­вав фор­те­пі­а­но. На пер­ший ін­стру­мент ви­тра­тив 5 го­дин.

НАЛАШТОВУВАТИ Й НА­СТРО­Ю­ВА­ТИ ІН­СТРУ­МЕН­ТИ – це рі­зне. Налаштовувати – пра­цю­ва­ти з ме­ха­ні­кою, чи­сти­ти від пи­лу, за­мі­ня­ти роз­тя­гну­ті стру­ни та зла­ма­ні де­та­лі. На­стро­ю­ва­ти – під­тя­гу­ва­ти стру­ни на пев­ну ви­со­ту зву­ча­н­ня, ін­то­ну­ва­ти.

ПРА­ЦЮ­ВА­ТИ З ОРГАНОМ МЕ­НЕ НАВЧИВ МАЙ­СТЕР УЖГОРОДСЬКОЇ

ФІЛАРМОНІЇ АН­ДРІЙ ЛЕШКО. 1974 ро­ку че­ська фір­ма RiegerKloss по­бу­ду­ва­ла там ор­ган на 2242 труби. Ра­ні­ше вони бу­ли в ор­га­ні Боль­шо­го те­а­тру в Мо­скві. Їх хо­ті­ли ви­ки­ну­ти. Ор­га­ніс­тка На­та­лія Ви­січ по­дба­ла, аби пе­ре­да­ли до Ужго­ро­да.

ВІ­СІМ РО­КІВ ТО­МУ ДИ­РЕ­КТОР ШКОЛИ МИ­СТЕЦТВ У БЕРЕГОВОМУ

ПО­ЧУВ, ЩО Я НА­СТРО­ЮЮ ОР­ГА­НИ. Дзвонив ме­ні що­дня про­тя­гом трьох ти­жнів. Хо­тів, щоб я по­пра­цю­вав з інструментом у ре­фор­ма­тор­ській цер­кві. Я зре­штою по­го­див­ся. Хо­ча ще зов­сім не мав до­сві­ду.

ОР­ГАН БУВ У ПО­ГА­НО­МУ СТАНІ, БО В ЦЕР­КВІ ВЗИМ­КУ ПЕРЕКРИ

ВАЛИ ДАХ. Труби вкри­ли­ся плі­сня­вою че­рез пе­ре­пад тем­пе­ра­тур і воду. Де­рев’яні де­та­лі по­гни­ли. Шкі­ря­ні мі­хи, які ка­ча­ють по­ві­тря, бу­ли пор­ва­ні. Взяв­ся шу­ка­ти шкі­ру для них. Во­на має бу­ти пра­виль­но ви­чи­не­на, тон­ка, ела­сти­чна. Об’їздив взут­тє­ві фа­бри­ки Ужго­ро­да – ме­ні про­по­ну­ва­ли за­мін­ник. В одно­го чо­ло­ві­ка зна­йшов до­брі шма­тки. Ре­монт три­вав три мі­ся­ці. ДО 2013-ГО ВІДРЕМОНТУВАВ ДЕВ’ЯТЬ ОРГАНІВ НА ЗА­КАР­ПАТ­ТІ. Їх там 57. По всій Укра­ї­ні – ще 80. У до­бро­му стані, на яких можна зі­гра­ти кон­церт, 19 ін­стру­мен­тів. У ду­же хо­ро­шо­му стані ор­ган Rieger-Kloss у Бі­лій Цер­кві на Ки­їв­щи­ні. Має близь­ко 3100 труб. Ним опі­ку­є­ться Олег Ді­птан – го­лов­ний ор­ган­ний май­стер у На­ціо­наль­ній опе­рі Укра­ї­ни. То­ва­ри­шу­є­мо з ним.

НАЙ­БІЛЬ­ШИЙ ІН­СТРУ­МЕНТ В УКРА­Ї­НІ – У ЛЬВІВСЬКОМУ ОР

ГАННОМУ ЗА­ЛІ. Має 4742 труби. Йо­го за­мо­ви­ли в че­ської фір­ми Rieger 1932 ро­ку. Вста­но­ви­ли за рік. Це був єди­ний ор­ган, який мав fernwerk – до­да­тко­вий ма­ну­ал (кла­віа­ту­ру. – Кра­ї­на) на 12 ре­гі­стрів (гру­па труб ор­га­ну, які ма­ють рі­зну ви­со­ту зву­ку, але одна­ко­вий тембр. – Кра­ї­на). Тоб­то ще 700 труб. Це був ні­би ма­лень­кий до­да­тко­вий ор­ган зі сво­їм мі­хом. 1969-го цей ма­ну­ал від’єд­на­ли. Бо потужний звук ін­стру­мен­ту руй­ну­вав при­мі­ще­н­ня. Хо­тів би по­вер­ну­ти львівському ор­га­ну йо­го пер­вин­не зву­ча­н­ня. Та на це по­трі­бно ба­га­то гро­шей і ча­су.

КОРИГУВАТИ ЗВУ­ЧА­Н­НЯ ОР­ГА­НУ ПО­ТРІ­БНО РАЗ НА ТРИ МІ­СЯ­ЦІ –

ВОСЕНИ ЧИ НА­ВЕ­СНІ. По­го­да впливає на звук. У Льво­ві мо­же прой­ти дрі­бний дощ, і ор­ган вже не зву­ча­ти­ме. Чи­сти­ти труби від пи­лу, ремонтувати та за­мі­ня­ти де­та­лі можна будь-коли.

РО­БО­ТУ ПОЧИНАЮ З ЧИЩЕННЯ ІН­СТРУ­МЕН­ТУ ВІД ПИ­ЛУ. То­ді ко­ри­гую фор­му труб, пе­ре­ві­ряю про­хі­дність по­ві­тря, дрі­бні де­та­лі. І тіль­ки пі­сля то­го ін­стру­мент можна на­стро­ю­ва­ти.

ОР­ГАН МАЄ ДЕ­РЕВ’ЯНІ ТА МЕ­ТА­ЛЕ­ВІ ТРУБИ. Пер­ші ви­ро­бля­ють із чорного, чер­во­но­го, хвой­но­го або ли­стя­но­го де­ре­ва. Ме­та­ле­ві труби – м’які. Зі спла­ву цин­ку й оло­ва. Рід­ше ви­ко­ри­сто­ву­ють мідь. У се­лі Ма­лі Ге­їв­ці Ужго­род­сько­го ра­йо­ну 1941 ро­ку фір­ма Rieger по­бу­ду­ва­ла ор­ган у цер­кві. Ту­ди 1945-го при­йшли ра­дян­ські вій­ська. Труби переплавили на кулі. Солдати не знали, що то за сплав. З пі­сто­ле­ту кулі не вилітали, а витікали. >

ДИ­РЕ­КТОР ШКОЛИ ДЗВОНИВ ЩО­ДНЯ ПРО­ТЯ­ГОМ ТРЬОХ ТИ­ЖНІВ

ОР­ГАН НАСТРОЮЮТЬ ВОСЕНИ ЧИ НА­ВЕ­СНІ

Є МІФ, ЩО НАЙ­КРА­ЩІ МАЙСТРИ – ЯКІ МА­ЮТЬ АБСОЛЮТНИЙ СЛУХ. На­справ­ді це біль­ше за­ва­жає. У ме­не він від­но­сний. Я від­чу­ваю то­чне зву­ча­н­ня но­ти ”ля” пер­шої окта­ви. Від неї на­стро­юю ор­ган.

ІДЕАЛЬНО, КОЛИ З ІНСТРУМЕНТОМ ПРАЦЮЮТЬ ДВОЄ. То­ді не тре­ба бі­га­ти від кла­віа­ту­ри до труб. У ме­не є по­мі­чни­ця Зі­на­ї­да Ле­ві­ті­на. Ки­ян­ка, три ро­ки то­му пе­ре­їха­ла до Му­ка­че­во­го. Во­на – єдина жін­ка в Укра­ї­ні, яка вчи­ться на­стро­ю­ва­ти ор­ган.

ТО­РІК БУВ НА ФАБРИЦІ ОРГАНІВ В УГОР­ЩИ­НІ. У май­стрів є свої се­кре­ти, їх пе­ре­да­ють із покоління в покоління. Но­вий учнів­ський ор­ган для му­зи­чної школи ко­штує від 50 ти­сяч до­ла­рів. Йо­го ви­го­тов­ля­ти­муть два-три ро­ки. У Поль­щі про­да­ють ба­га­то ста­рих – від 10 ти­сяч до­ла­рів. Аби пе­ре­вез­ти ін­стру­мент, від­бу­ду­ва­ти, по­пра­цю­ва­ти зі зву­ча­н­ням, тре­ба ще стіль­ки ж. НА ВСЮ УКРА­Ї­НУ Є СІМ ОРГАННИХ МАЙ­СТРІВ. Вклю­чно зі мною. Усі вони ен­ту­зі­а­сти, працюють за ко­пій­ки. За ро­бо­ту з ужго­род­ським органом отри­мую 1500 гри­вень на мі­сяць. За кор­до­ном та­ку ро­бо­ту оцінюють від 20 ти­сяч до­ла­рів.

ЩОБ СТА­ТИ ОРГАННИМ МАЙ­СТРОМ, окрім слу­ху та му­зи­чної осві­ти, не­об­хі­дні тер­пі­н­ня, ло­гі­чне ми­сле­н­ня. Іно­ді на ро- бо­ту ор­га­ну впливає дрі­бна де­таль, якої з пер­шо­го ра­зу не по­мі­тиш. Ще тре­ба вмі­ти аб­стра­гу­ва­ти­ся, не звер­та­ти ува­гу на зов­ні­шній шум.

ЗРУЧНИХ ОРГАНІВ НЕ­МАЄ. До­во­ди­ться пра­цю­ва­ти все­ре­ди­ні ін­стру­мен­ту. Іно­ді дов­го сто­я­ти на одній но­зі чи ле­жа­ти на спи­ні. Коли працюю з ор­га­на­ми, які ні­хто не ди­вив­ся по 30–50 ро­ків, чхаю та ка­шляю від пи­лу. За те­хно­ло­гі­єю по­трі­бно ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ма­ску та ру­ка­ви­ці. Але вони за­ва­жа­ють. Паль­ці ма­ють від­чу­ва­ти те, з чим пра­цю­єш. Так до­ся­га­єш біль­шої то­чно­сті. То­му ру­ки зав­жди брудні та в подряпинах.

РУ­КИ ЗАВ­ЖДИ БРУДНІ ТА В ПОДРЯПИНАХ

ПІ­СЛЯ РО­БО­ТИ З ОРГАНОМ У БЕРЕГОВОМУ ПРОСПАВ ТРИ ДОБИ

ЗВУ­КИ МА­ЮТЬ ПОТУЖНИЙ ВПЛИВ НА ОРГАНІЗМ. Коли працюю з ре­гі­стра­ми, які ма­ють ви­со­ке зву­ча­н­ня, – організм зне­во­дню­є­ться. По­трі­бно постійно пи­ти. Ін­ко­ли ну­дить. Пі­сля ро­бо­ти з органом у Береговому проспав три доби. Був ви­сна­же­ний.

МОЯ ПРОФЕСІЯ СКО­РО МО­ЖЕ ЗНИКНУТИ. Мало слу­ха­чів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.