СКАФАНДР, У ЯКО­МУ ТРИ­ЧІ ВИХОДИЛИ У ВІДКРИТИЙ КОСМОС

Krayina - - ДОКУМЕНТ - текст: Ан­на-Лі­лія КОКОРА,

Скафандр ко­смо­нав­та Во­ло­ди­ми­ра Ля­хо­ва збе­рі­га­ють у По­ча­їв­сько­му істо­ри­ко­ху­до­жньо­му му­зеї на Тер­но­піль­щи­ні.

– Ко­стюм має п’ять ша­рів, – роз­по­від­ає на­у­ко­ва пра­ців­ни­ця му­зею Те­тя­на Ка­пі­нос, 39 ро­ків. – Зов­ні­шній – це бі­ла обо­лон­ка, яка від­би­ває сві­тло та со­ня­чну ра­ді­а­цію. Да­лі йде си­ло­вий шар, що за­хи­щає ко­стюм від фі­зи­чних по­шко­джень. По­тім дві гер­ме­ти­чні обо­лон­ки, під­три­му­ють по­трі­бний тиск. Оста­н­ня – обо­лон­ка за­хи­сту, ре­гу­лює тем­пе­ра­ту­ру все­ре­ди­ні. Та­кож є гер­ме­ти­чний шо­лом, тер­мо­ру­ка­ви­ці та че­ре­ви­ки. У рюк­за­ку ко­смо­нав­та зав­жди був за­пас пи­тної во­ди та ба­ло­ни з ки­снем. Під скафандр одя­га­ли свин­це­вий ко­стюм і бі­ли­зну. Но­си­ли пам­пер­си, щоб спра­ви­ти ну­жду. Все вбра­н­ня ва­жи­ло по­над 50 кі­ло­гра­мів.

У та­ко­му ко­стю­мі можна бу­ло провести до 6 год.

у від­кри­то­му ко­смо­сі. Уро­дже­нець Лу­ган­щи­ни Во­ло­ди­мир Ля­хов ро­бив це три­чі. Впер­ше – 15 сер­пня 1979-го, коли був чле­ном екі­па­жу ра­дян­ської стан­ції ”Са­лют-6”. То­ді 38-рі­чний ко­смо­навт му­сив від­окре­ми­ти ан­те­ни ра­діо­те­ле­ско­па, які за­че­пи­ли­ся за кон­стру­кцію. Про­був у ко­смо­сі 83 хв. Удру­ге і втре­тє – в ли­сто­па­ді 1983-го, під час по­льо­ту на кораблі ”Са­лют-7”. Уста­нов­лю­вав до­да­тко­ві па­не­лі со­ня­чних ба­та­рей. Оби­два ви­хо­ди три­ва­ли май­же по 3 год.

1989 ро­ку скафандр пе­ре­да­ли му­зею ате­ї­зму, який ді­яв у ду­хов­ній се­мі­на­рії По­ча­їв­ської лав­ри.

2004-го всі йо­го екс­по­на­ти отримав істо­ри­ко-ху­до­жній му­зей. Сам Ля­хов тут не бу­вав – остан­нім ча­сом жив у Ро­сії. По­мер на­ве­сні цьо­го ро­ку. – Спо­ча­тку для му­зею ви­ді­ли­ли кім­на­ту, – ка­же на­у­ко­ви­ця Те­тя­на Ка­пі­нос. – Пі­зні­ше зайня­ли все при­мі­ще­н­ня се­мі­на­рії. Тут бу­ли одні з най­кра­щих в Укра­ї­ні за­ли ево­лю­ції та ко­смо­нав­ти­ки. Та­кож ма­є­мо ко­смі­чний ко­стюм ти­пу ”Пін­гвін”, який ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли для тре­ну­ва­н­ня м’язів на ко­смі­чних стан­ці­ях, ма­ке­ти су­пу­тни­ків, мі­ся­це­хо­ди, ко­смі­чні тре­на­же­ри, зраз­ки їжі ко­смо­нав­тів і на­го­ро­ди.

фо­то: Яро­слав ТИМЧИШИН

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.