Геть­ман Петро

Krayina - - ІСТОР ІЯ -

Конашевич-Сагайдачний на­ро­див­ся близь­ко 1582-го у шля­хет­ській пра­во­слав­ній ро­ди­ні в се­лі Куль­чи­ці – те­пер Сам­бір­ський ра­йон на Львів­щи­ні. У 1590-х нав­чав­ся в Острозь­кій шко­лі на Во­ли­ні. По­тім пі­шов на За­по­розь­ку Січ і став ко­за­ком. Брав участь у по­хо­дах на Мол­до­ву, Осман­ську ім­пе­рію та Лі­во­нію – у При­бал­ти­ці. На по­ча­тку 1603 ро­ку одру­жив­ся зі шля­хтян­кою Ана­ста­сі­єю Пов­чен­ською. 1604-го в них на­ро­див­ся син Лу­каш. Жи­ли в бу­дин­ку на По­до­лі в Ки­є­ві.

Про­тя­гом 1616–1622 ро­ків йо­го чо­ти­ри ра­зи оби­ра­ли геть­ма­ном Вій­ська За­по­розь­ко­го. Ко­ман­ду­вав ко­за­ка­ми під час взя­т­тя Ка­фи – те­пер Фе­о­до­сія у Кри­му, в пе­ре­мо­жній би­тві бі­ля Си­но­па – те­пер на пів­но­чі Ту­реч­чи­ни, і на­па­дом на Стам­бул. Всю­ди ви­зво­ля­ли українців, які по­тра­пи­ли в по­лон. 1618-го по­вів за­по­рож­ців у по­хід на Москву. Пі­сля то­го до­бив­ся від Єру­са­лим­сько­го па­трі­ар­ха Фе­о­фа­на від­нов­ле­н­ня пра­во­слав­ної іє­рар­хії на українських і бі­ло­ру­ських зем­лях, яку ска­су­ва­ли 1596-го.

До­міг­ся від уря­ду Ре­чі По­спо­ли­тої ска­су­ва­н­ня по­са­ди старшого над ко­за­ка­ми, ви­зна­н­ня вла­ди геть­ма­на над усі­єю Укра­ї­ною, ко­за­цьких прав і воль­но­стей. 1921-го під Хо­ти­ном – те­пер Чер­ні­ве­цька область, ра­зом із поль­ським вій­ськом зу­пи­нив про­су­ва­н­ня тур­ків на за­хід. Був поранений і по­мер від ускла­днень 10 кві­тня 1922-го. По­хо­ва­ли в Бо­го­яв­лен­сько­му со­бо­рі Київського Брат­сько­го мо­на­сти­ря, який ста­ли на­зи­ва­ти мо­на­сти­рем Са­гай­да­чно­го

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.