Су­бо­та, 15 гру­дня, 17:19

Krayina - - ПОДІЇ -

На сце­ну по­се­ред Со­фій­ської пло­щі в Ки­є­ві ви­хо­дить пре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко, 53 ро­ки. По­руч із ним – щой­но обра­ний на Об’єд­нав­чо­му со­бо­рі пред­сто­я­тель Пра­во­слав­ної цер­кви Укра­ї­ни 39-рі­чний Епі­фа­ній.

– До­зволь­те пред­ста­ви­ти пред­сто­я­те­ля, – ка­же По­ро­шен­ко. – Са­ме йо­му ви­па­де по­че­сна мі­сія по­їха­ти до Кон­стан­ти­но­по­ля й отри­ма­ти дов­го­о­чі­ку­ва­ний то­мос – до­ку­мент, яким ви­зна­є­ться по­мі­сна цер­ква.

Кіль­ка ти­сяч лю­дей на пло­щі апло­ду­ють.

– Ми змо­гли об’єд­на­ти три гіл­ки пра­во­слав’я в єди­ну Укра­їн­ську по­мі­сну цер­кву. Го­сподь по­чув на­ші про­ха­н­ня, – ка­же Епі­фа­ній. – Хо­чу за­кли­ка­ти бра­тів до Єди­ної цер­кви. На­ші две­рі від­кри­ті для всіх.

Об’єд­нав­чий со­бор роз­по­чав­ся близь­ко 13:00. У ньо­му взя­ли участь май­же 200 іє­рар­хів Укра­їн­ської ав­то­ке­фаль­ної цер­кви та Ки­їв­сько­го па­трі­ар­ха­ту. Від Ро­сій­ської цер­кви в Україні бу­ли двоє – ми­тро­по­лит Він­ни­цький і Бар­ський Си­ме­он, 56 ро­ків, та 41-рі­чний Оле­ксандр Дра­бин­ко, ми­тро­по­лит Пе­ре­я­слав-Хмель­ни­цький і Ви­шнев­ський. Епі­фа­ній ви­грав у дру­го­му ту­рі та­єм­но­го го­ло­су­ва­н­ня. На­брав біль­ше го­ло­сів, ніж ми­тро­по­лит Си­ме­он. Ще один кан­ди­дат – ми­тро­по­лит Лу­цький і Во­лин­ський Ми­ха­їл, 52 ро­ки, – зняв свою кан­ди­да­ту­ру пе­ред ви­рі­шаль­ним го­ло­су­ва­н­ням. Все­лен­ський па­трі­арх Вар­фо­ло­мій за­про­сив но­во­обра­но­го пред­сто­я­те­ля на спіль­ну слу­жбу 6 сі­чня 2019-го до ту­ре­цько­го Стам­бу­ла. Там вру­чить Епі­фа­нію то­мос

Лю­ди че­ка­ють на ого­ло­ше­н­ня ре­зуль­та­ту Об’єд­нав­чо­го со­бо­ру на Со­фій­ській пло­щі в Ки­є­ві, 15 гру­дня. Пред­сто­я­те­лем Пра­во­слав­ної цер­кви Укра­ї­ни став ми­тро­по­лит Епі­фа­ній

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.