”ГРА­Ж­ДАН­СКАЯ ВОЙ­НА В РОС­СИИ И ПО­РА­ЖЕ­НИЕ ПУ­ТИ­НА СТА­НО­ВЯ­ТСЯ ВСЕ ВЕ­РО­Я­ТНЕЕ”

ЯК ПРО­ЙШОВ ФО­РУМ ВІЛЬ­НОЇ РО­СІЇ У ВІЛЬНЮСІ

Krayina - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

– ПОШЛИ ВОН ОТСЮДА! Вон, я ска­зал! У ме­ня из-за вас Крым ото­бра­ли, – крим­сько­та­тар­ський акти­віст Єфран КУДУСОВ ви­га­няє двох ро­сій­ських жур­на­лі­стів га­зе­ти ”Изве­стия” з ви­став­ки ро­сій­ських ху­до­жни­ків у віль- ню­ській Арт-га­ле­реї. За­хід від­кри­ли вве­че­рі 7 гру­дня, пі­сля дру­го­го дня Фо­ру­му віль­ної Ро­сії.

Фо­рум по­чав­ся на­пе­ре­до­дні. Тре­тій рік по­спіль йо­го ор­га­ні­зо­вує ро­сій­ський опо­зи­ціо­нер, ша­хіст 55-рі­чний

Гар­рі КАСПАРОВ з одно­дум­ця­ми. Се­ред за­про­ше­них – ро­сій­ські опо­зи­ціо­не­ри, які жи­вуть за кор­до­ном. Ма­со­во пе­ре­їжджа­ти по­ча­ли у бе­ре­зні-кві­тні 2014-го, в час ро­сій­ської ане­ксії Кри­му. Че­рез ви­крив­ле­не по­да­н­ня ін­фор­ма­ції мо­сков­ських жур­на­лі­стів тут на­зи­ва­ють про­па­ган­ди­ста­ми і не акре­ди­то­ву­ють. Ті на­ма­га­ю­ться на бі­гу за­пи­су­ва­ти ін­терв’ю з уча­сни­ка­ми Фо­ру­му пе­ред вхо­да­ми до бу­ді­вель.

– Ми, крим­ські та­та­ри, че­рез вас ста­ли бі­жен­ця­ми. Ва­літь звід­си, – стри­ма­ні­ше до­дає жур­на­ліст 46-рі­чний Ай­дер МУ­ЖДА­БА­ЄВ.

– За­чем вы это де­ла­е­те, по­че­му нас выго­ня­ют? – ка­жуть ті, але спро­ти­ву не чи­нять. Йдуть до гар­де­ро­ба.

– Вы – в кро­ви! По­зор вам, по­зор! Слава Украи­не! – чу­ти в на­тов­пі.

– РО­СІЙ­СЬКІ ПРОПАГАНДИСТИ – це адво­ка­ція пу­тін­ських дій на За­хо­ді. Осо­бли­во – лі­бе­раль­ні ме­діа, – по­яснює пі­зні­ше Ай­дер Му­жда­ба­єв. – Я го­во­рив про це дав­но, а ме­ні ка­за­ли, що я – ра­ди­кал і хо­чу по­фар­бу­ва­ти всіх в один ко­лір. А за­раз в Україні зро­зумі­ли, що на­віть та­кі лі­бе­раль­ні ви­да­н­ня, як ”Ме­ду­за”, що пра­цює в Ри­зі, ста­ють на по­зи­цію Пу­ті­на з ко­жним ви­пад­ком усе ближ­че.

”Ме­ду­за” за­хо­пле­н­ня укра­їн­ських ко­ра­блів ре­гу­ляр­ни­ми вій­ська­ми РФ по­дає як та­кий со­бі ін­ци­дент. Мов­ляв, Ро­сія з Укра­ї­ною зно­ву по­сва­ри­ли­ся. З’яв­ля­ю­ться вер­сії, що це ви­гі­дно По­ро­шен­ку, ні­би­то це він на­пав. Усе ста­ви­ться з ніг на го­ло­ву і по­да­є­ться ро­сій­сько­мов­ним по всьо­му сві­ту за до­по­мо­гою са­ме ЗМІ, які в ма­со­вій сві­до­мо­сті ви­кли­ка­ють до­ві­ру як лі­бе­раль­ні й віль­ні. За­пу­ска­ють те­зу: Укра­ї­на теж вин­на у вій­ні. І та­кі ме­се­джі транс­лю­ють те­ле­ка­нал ”Дождь” і ра­діо­стан­ція ”Эхо Мо­сквы”.

– Ко­ли ста­ю­ться та­кі по­дії, як у Кер­чен­ській про­то­ці, ці кон­сер­ви від­кри­ва­ю­ться за один день і ата­ку­ють усіх, хто го­во­рить і ду­має ро­сій­ською. А та­ких лю­дей у сві­ті ба­га­то. Те­пер во­ни по­вто­рю­ють, что Укра­ї­на теж щось ро­би­ла не так. Зго­дом це при­зве­де до не­пра­виль­них оці­нок і рі­шень агре­сив­но­го ро­сій­сько­го ре­жи­му. А це ду­же не­без­пе­чно.

– На За­хо­ді є дві рі­зні ре­а­кції, – го- во­рить ні­ме­цький жур­на­ліст Бо­рис

РАЙ­ТШУ­СТЕР, 47 ро­ків, ви­сту­па­ю­чи пі­зні­ше на па­нель­ній дискусії з те­ми ро­сій­ської про­па­ган­ди. – Якщо у Ве­ли­кій Бри­та­нії ро­сій­ську агре­сію усвідомлюють і про це го­во­рять, то в Ні­меч­чи­ні її на­чеб­то й не­ма. ”Пу­тін хо­че ми­ру, він – жер­тва ан­ти­ро­сій­ської кам­па­нії” – див­но, як гли­бо­ко цей мо­сков­ський по­гляд за­сів у го­ло­вах. Не­дав­но ме­ні на­пи­са­ли, що бре­шу, ко­ли го­во­рю, що Пу­тін узяв Крим не­за­кон­но. Адже там за­кон­но пе­ре­бу­ва­ли йо­го вій­ська. За ці­єю ло­гі­кою, якщо я ви­на­ймаю квар­ти­ру в яко­мусь бу­дин­ку, то мо­жу йо­го і весь за­бра­ти.

У Ні­меч­чи­ні не­ма іму­ні­те­ту до про­па­ган­ди

Ро­сій­ська про­па­ган­да за до­по­мо­гою сво­їх аген­тів впли­ву за­пу­скає но­ву те­зу: мов­ляв, Укра­ї­на теж вин­на. Не­дав­но ко­ли­шній мі­ністр за­кор­дон­них справ Ні­меч­чи­ни Зі­гмар Га­брі­ель у ви­сту­пі ска­зав: ”Там не все так чор­но-бі­ло, Укра­ї­на теж ро­би­ла по­мил­ки”. І по­чи­нає ви­прав­до­ву­ва­ти ро­сій­ське на­си­л­ля.

А не­дав­но я пре­зен­ту­вав свій фільм, в яко­му Пу­тін за­кли­кає до вій­ни, дає ме­даль за взя­т­тя Ва­шинг­то­на. Єди­ний ко­мен­тар від пу­блі­ки був: ”Ви хо­че­те на­ла­шту­ва­ти нас про­ти Пу­ті­на”. У Ні­меч­чи­ні не­ма іму­ні­те­ту до про­па­ган­ди.

ЧЕ­РЕЗ НЕ­ДАВ­НІЙ НА­ПАД НА УКРА­ЇН­СЬКІ ВІЙ­СЬКО­ВІ КО­РА­БЛІ В КЕР­ЧЕН­СЬКІЙ

ПРО­ТО­ЦІ зброй­них сил РФ те­ма Укра­ї­ни – цен­траль­на на обго­во­рен­ні Фо­ру­му. Біль­шість ро­сій­ських опо­зи­ціо­не­рів вва­жа­ють, що Пу­тін пе­ре­йшов на но­вий рі­вень від­кри­тої агре­сії про­ти Укра­ї­ни. І оскіль­ки За­хід не дав жорс­ткої від­по­віді, мо­же пі­ти від­кри­тою вій­ною. Най­імо­вір­ні­шим ча­сом для втор­гне­н­ня на­зи­ва­ють пе­рі­од пі­сля обра­н­ня но­во­го пре­зи­ден­та в Україні й до пар­ла­мент­ських ви­бо­рів. Мов­ляв, ро­сій­ський пре­зи­дент спо­ді­ва­є­ться на більш ”до­го­во­ро­зда­тно­го кан­ди­да­та”. Якщо цьо­го не бу­де – про­во­ку­ва­ти­ме Укра­ї­ну на во­єн­ні дії, щоб ма­ти при­від вве­сти ар­мію.

– Мы не зна­ем, кто по­бе­дит на выбо­рах в Украи­не. И это боль­шой плюс, по срав­не­нию с той стра­ной, где мы зна­ем, кто по­бе­жда­ет все­гда, – го­во­рить ро­сій­ський жур­на­ліст 41-рі­чний Ар­ка­дій БАБ­ЧЕН­КО. Остан­ні пів­то­ра ро­ку жи­ве в Ки­є­ві. У трав­ні СБУ за­по­бі­гла за­ма­ху на ньо­го. Вби­ти йо­го мав укра­їн­ський кі­лер за зав­да­н­ням із Мо­скви. Від­то­ді Баб­чен­ко жи­ве під охо­ро­ною укра­їн­ських спец­служб. – Если к вла­сти при­дет Ти­мо­шен­ко, в Украи­не бу­дет гра­ж­дан­ская вой­на. И то­гда Вла­ди­мир Вла­ди­ми­ро­вич вве­дет свою ар­мию под ви­дом ми­ро­твор­цев. У них ва­гон ба­бла и 140 мил­ли­о­нов лю­дей, по­е­хав­ших го­ло­вой. Про­тив­ник очень се­рье­зно по­дго­тов­лен к ата­ке. – Пу­тин по­сто­ян­но по­выша­ет став­ки, – ка­же ро­сій­ський еко­но­міст

Ан­дрій ІЛЛАРІОНОВ, 57 ро­ків. Жи­ве у Ва­шинг­то­ні з 2006-го. За рік до то­го по­дав у від­став­ку з по­ста еко­но­мі­чно­го ра­дни­ка ро­сій­сько­го пре­зи­ден­та че­рез не­зго­ду з по­лі­ти­кою Крем­ля. Го­во­ри­мо з ним на тре­тій день Фо­ру­му. – В Кер­чен­ском про­ли­ве рос­сий­ская сто­ро­на ви­но­ва­та аб­со­лю­тно во всем, на­ру­ши­ла все во­змо­жные до­ку­мен­ты и еще це­лую се­рию ста­тей Уго­лов­но­го ко­де­кса РФ о не­пра­во­мер­ном при­ме­не­нии ору­жия, об агрес­сии. И, не­смо­тря на этот спи­сок пре­сту­пле­ний и на­ру­ше­ний, Пу­тин ста­вит дру­гих в по­ло­же­ние оправ­дыва­ю­щи­хся.

Про що го­во­рить на­пад на укра­їн­ські ко­ра­блі?

– Это ка­че­ствен­ный пе­ре­лом в по­ве­де­нии Пу­ти­на. Он уже не скрыва­ет дей­ствия своих ре­гу­ляр­ных войск под ви­дом тра­кто­ри­стов, ша­хте­ров и зе­ле­ных че­ло­ве­чков. Он исполь­зу­ет свои во­о­ру­жен­ные си­лы в на­ру­ше­ние всех прав и за­ко­нов. Те­перь у не­го нет ни­ка­ко­го мо­раль­но­го огра­ни­че­ния для осу­ще­ств­ле­ния ши­ро­ко­мас­шта­бных во­ен­ных опе­ра­ций. Ма­ри­у­поль, Бер­дянск, Тав­рийск, Ка­хов­ка – это уже ва­ри­ан­ты об­су­жде­ния.

Ка­жуть, що на­сам­пе­ред йо­го ці­ка­вить Ма­рі­у­поль?

– Спе­ци­а­ли­сты го­во­рят, что во­да в во­до­хра­ни­ли­щах Крыма за­кон­чи­тся к ию­лю 2019 го­да. Это ре­аль­ная ка­та­стро­фа.

Опре­снять мор­скую во­ду – сли­шком до­ро­го. Это 15 мил­ли­ар­дов ев­ро, что в се­мь раз пре­выша­ет до­та­ции на Крым. Оста­е­тся де­ше­вый способ, но не мир­ный. Это уста­нов­ле­ние кон­тро­ля над Се­ве­ро­крым­ским

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.