А в цей час:

Krayina - - ПОДІЇ -

КИЯНИН 24-РІ­ЧНИЙ СТАНІСЛАВ КУЧЕР ХОВА

ЄТЬСЯ ЗА ДВО­МА СТАРШИМИ ЖІНКАМИ бі­ля но­во­рі­чної ялин­ки на Со­фій­ській пло­щі в Ки­є­ві. Три­має бу­кет із 25 ро­же­вих тро­янд. – Від ко­го хоч при­кри­ва­є­мо? – пи­тає жін­ка в чер­во­ній шту­чній шу­бі.

– Ба­чи­те трьох дів­чат? Ко­ли пі­ді­йдуть ближ­че, роз­сту­пі­ться, – про­сить. – Рік зу­стрі­ча­є­мо­ся. З лі­та зби­рав­ся це зро­би­ти. Повз про­хо­дить чор­няв­ка в шу­бі. По­ряд – дві по­дру­ги.

– По­ра, – ки­ває хло­пець. Жін­ки роз­сту­па­ю­ться. Він па­дає на ко­лі­но.

– О Бо­же! – кри­чить брю­не­тка, – я згод- на! – ха­пає бор­до­ву ко­ро­бо­чку з ка­блу­чкою. На­дя­гає на па­лець.

– За це і вип’ємо, – цо­ка­ю­ться глін­твей­ном жін­ки.

ІЗ 24-ГО КА­БІ­НЕ­ТУ В ШОСТКИНСЬКІЙ ШКОЛІ №6 НА СУМЩИНІ ВИБІГАЄ ЗАПЛАКАНА П’ЯТИКЛАС

НИЦЯ з ро­же­вим ран­цем, при­кри­ває облич­чя книж­кою.

– Вий­діть із ка­бі­не­ту, не зри­вай­те урок! – кри­чить учи­тель­ка ма­те­ма­ти­ки 70-рі­чна Ні­на Ко­бизь­ка по­лі­цей­ським. Ті щой­но звіль­ни­ли шко­ляр­ку та її одно­кла­сни­ків. До їхньо­го при­їзду вчи­тель­ка по­над пів­го­ди­ни ні­ко­му не від­чи­ня­ла две­рей. Обу­ре­ні ба­тьки зі­бра­ли­ся в ко­ри­до­рі. – Моя ди­ти­на бо­ї­ться за­кри­то­го про­сто­ру. Во­на дзво­ни­ла з кла­су й ри­да­ла, – одна з ма­те­рів обі­ймає до­чку.

Сі­мом учням зна­до­би­ла­ся ме­ди­чна до­по­мо­га. – Я та­ко­го ще не ба­чи­ла, – ка­же шкіль­на мед­се­стра Юлія Зо­ло­то­но­ша. – По­чи­наю тиск мі­ря­ти, а там за­шка­лює. Одно­го хло­пця зну­ди­ло. Урок ма­те­ма­ти­ки мав бу­ти від­кри­тим. За­пла­ну­ва­ли ате­ста­цію вчи­тель­ки. Щоб цьо­го не ста­ло­ся, во­на за­чи­ни­лась у кла­сі. На­сту­пно­го ро­ку пла­нує за­кін­чи­ти кар’єру. Ба­тьки ви­рі­шу­ють, що до цьо­го пе­да­го­га ді­тей біль­ше не пу­стять.

110-ту рі­чни­цю з дня на­ро­дже­н­ня Сте­па­на Бан­де­ри, яка при­па­дає на 1 сі­чня 2019-го, в Укра­ї­ні від­зна­ча­ти­муть на дер­жав­но­му рів­ні. У текс­ті ухва­ли Вер­хов­ної Ра­ди від 18 гру­дня Бан­де­ру на­зи­ва­ють ви­да­тним ді­я­чем і те­о­ре­ти­ком укра­їн­сько­го на­ціо­наль­но-ви­зволь­но­го ру­ху. Цьку­ва­н­ня у школі ка­ра­ти­муть

штра­фом від 850 до 1700 грн або гро­мад­ськи­ми ро­бо­та­ми від 20 до 40 год. Якщо бу­де до­ве­де­но по­втор­ний ви­па­док бу­лін­гу, із ви­ну­ва­тця мо­жуть стя­гну­ти 3400 грн. На­сту­пно­го ро­ку на 20% зро­стуть зар­пла­ти на­у­ко­во-пе­да­го­гі­чних пра­ців­ни­ків уні­вер­си­те­тів. Для ре­шти пе­да­го­гів, як і за­га­лом бю­дже­тни­ків, опла­та пра­ці збіль­ши­ться на 9%.

Угор­ці За­кар­па­т­тя змо­жуть без­ко­штов­но вчи­ти укра­їн­ську мо­ву на кур­сах. За­ня­т­тя про­во­ди­ти­муть з іні­ці­а­ти­ви та за ко­шти угор­сько­го уря­ду. Укра­ї­на ви­йшла зі спи­ску кра­їн, в яких фі­ксу­ю­ться си­стем­ні про­бле­ми з тор­ту­ра­ми

за­три­ма­них. Про це за­явив мі­ністр юсти­ції Пав­ло Пе­трен­ко. За йо­го сло­ва­ми, кіль­кість фа­ктів, ко­ли пра­во­охо­рон­ні ор­га­ни ти­снуть на пі­до­зрю­ва­но­го, змен­ши­ла­ся в ра­зи. З 1 трав­ня 2019-го укра­їн­ці змо­жуть змі­ню­ва­ти опе­ра­то­ра, за­ли­ша­ю­чи той са­мий но­мер мо­біль­но­го вклю­чно з ко­дом. Та­ку мо­жли­вість да­ва­ти­ме по­слу­га ”Пор­та­тив­ність мо­біль­но­го но­ме­ра”.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.