Ро­би­ти чо­ти­ри­ден­ний ро­бо­чий ти­ждень за­ра­но

Krayina - - УКРА ЇНА - Те­тя­на ПАШКІНА, екс­перт рин­ку пра­ці

Укра­їн­ці пра­цю­ють 40 го­дин на ти­ждень. Кра­ї­на не го­то­ва до ско­ро­че­н­ня ро­бо­чо­го ча­су. На­ші пра­це­дав­ці не зав­жди по­го­джу­ю­ться на гну­чкий гра­фік чи від­да­ле­ну ро­бо­ту. Вва­жа­ють, якщо ні­хто не сто­їть за пле­чи­ма, то лю­ди­на пра­цює не­ефе­ктив­но. Змен­ши­ти кіль­кість ро­бо­чих днів до чо­ти­рьох вда­сться, ко­ли ро­бо­та бу­де на ре­зуль­тат. За­раз ба­чи­мо, що біль­шість від­си­джує го­ди­ни в офі­сі.

Ско­ро­ти­ти ро­бо­чий ти­ждень ре­аль­но для про­гра­мі­стів чи твор­чих лю­дей. Але, якщо ро­бо­та кон­ве­єр­на і не ду­же інтелектуальна, це не ви­гі­дно. У та­ких ком­па­ні­ях до­ве­де­ться на­йма­ти біль­ше лю­дей, щоб не бу­ло про­стою.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.