Анек­до­ти

Krayina - - УКРА ЇНА - На­та­ля, 25 ро­ків, Рів­не На­та­ля, 23 ро­ки, Тер­но­піль Оле­ксан­дра, 35 ро­ків, Луцьк

Дядь­ко жи­ве в Рів­но­му 20 ро­ків. Їздив на Май­дан. Але від АТО від­ку­пив­ся. Ди­ви­ться но­ви­ни і що­ра­зу змі­нює кан­ди­да­тів, за яких го­ло­су­ва­ти­ме. Про­пи­са­ний у се­лі. На жо­дні вибори не їздив, бо тре­ба час і гро­ші на до­ро­гу. По­дру­га ви­йшла за­між за по­ля­ка. Ба­тьки бу­ли про­ти, бо він ри­мо-ка­то­лик, а во­на пра­во­слав­на. На шлюб до ко­сте­лу не при­йшли, бо їхній свя­ще­ник, ка­жуть, сва­ри­ти­ме­ться. А за мі­сяць до­чка то­го свя­ще­ни­ка ви­йшла Один де­пу­тат за­пи­тує дру­го­го: – Чо­го нас усі не­на­ви­дять?

– І я цьо­го не ро­зу­мію, ми ж уза­га­лі ні­чо­го не ро­би­мо.

Без від­ка­ту не ви­йшло роз­мі­сти­ти ба­не­ри ”Геть ко­ру­пцію”.

По­соль­ство Ро­сії на­пра­ви­ло Ки­є­ву но­ту про­те­сту. З ура­ху­ва­н­ням ра­ні­ше вкла­де­них нот, ви­хо­дить не­по­га­на сим­фо­нія про­те­сту. за­між за му­суль­ма­ни­на і по­їха­ла жи­ти в Єги­пет. Щоб по­ба­чи­ти, як хре­стять ди­ти­ну, ба­тьки по­дру­ги та­ки пі­шли в ко­стел. Се­стра від­кла­да­ла до­ла­ри в шкар­пе­тку, хо­ва­ла в пе­чі. Хо­ті­ли з чо­ло­ві­ком ку­пи­ти но­ву ма­ши­ну. Ба­тько се­ред лі­та за­хо­тів про­то­пи­ти піч, бо на­дво­рі падав дощ, бу­ло хо­ло­дно. Ва­лю­та зго­рі­ла. Се­стра з та­том до­сі не роз­мов­ляє.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.