Укра­ї­на ста­ла для Ро­сій­ської цер­кви чу­жою те­ри­то­рі­єю

Krayina - - УКРА ЇНА - Ан­дрій ЮРАШ, ре­лі­гі­є­зна­вець

Пі­сля Об’єд­нав­чо­го со­бо­ру Ро­сій­ська пра­во­слав­на цер­ква в Укра­ї­ні ро­би­ти­ме все мо­жли­ве, аби втри­ма­ти ві­рян. Обман, за­ля­ку­ва­н­ня, тиск на ду­хо­вен­ство, не­ба­жа­н­ня ди­ви­ти­ся прав­ді у ві­чі бу­дуть ба­зо­вою стра­те­гі­єю. Та біль­шість цер­ков­ни­ків і ві­рян ко­ли­шньо­го Мо­сков­сько­го па­трі­ар­ха­ту все одно по­ба­чать, що вхо­дже­н­ня до Укра­їн­ської цер­кви – не­від­во­ро­тне, і по­зи­тив­но йо­го спри­йма­ти­муть.

Те­пер РПЦ пе­ре­бу­ває на чу­жій те­ри­то­рії. Це смер­тель­ний ви­рок для неї.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.