Від На­по­ле­о­на ко­ро­ну хо­ва­ли в зам­ку в Му­ка­че­ві

Krayina - - ДАТИ - Під­го­ту­ва­ла Оль­га ШВЕД

”БА­ГА­ТО КОРОЛІВСЬКИХ ЦІН­НО­СТЕЙ І СКАРБІВ УГОРСЬКІ ФАШИСТИ ВИВЕЗЛИ В АВСТРІЮ.

Се­ред них – ко­ро­на свя­то­го Іштва­на. Во­на не мо­же бу­ти зви­чай­ним вій­сько­вим тро­фе­єм. Пі­сля на­ле­жно­го збе­ре­же­н­ня у схо­ви­щі Форт-Нокс (вій­сько­ва ба­за в аме­ри­кан­сько­му шта­ті Кен­тук­кі. – Кра­ї­на) угор­ську свя­ти­ню пе­ре­да­є­мо на­ро­до­ві”, – ка­же Дер­жав­ний се­кре­тар США Сай­рус Венс. 5 сі­чня

1978 ро­ку він з аме­ри­кан­ською де­ле­га­ці­єю при­віз угор­ську ре­лі­квію до Бу­да­пе­шта. Ко­ро­на на­ле­жа­ла ко­ро­лю Угор­щи­ни Іштва­ну (970–1038). Він об’єд­нав угорські зем­лі, прийняв хри­сти­ян­ство і зро­бив йо­го дер­жав­ною ре­лі­гі­єю. Пі­сля смер­ті йо­го про­го­ло­си­ли свя­тим.

Ко­ро­ну но­си­ли на­сту­пні пра­ви­те­лі дер­жа­ви. Во­на зро­бле­на із зо­ло­та і при­кра­ше­на 19 зо­бра­же­н­ня­ми свя­тих. Во­ни по­кри­ті ема­л­лю, ко­штов­ним ка­мі­н­ням і пер­ла­ми. З двох бо­ків – лан­цюж­ки з ру­бі­но­ви­ми під­ві­ска­ми. До­слі­дни­ки вва­жа­ють, її ви­го­то­ви­ли у V сто­літ­ті на те­ри­то­рії Вір­ме­нії. А до Угор­щи­ни при­віз вождь гу­нів Ат­ті­ла.

Се­ред її во­ло­да­рів був ба­вар­ський принц От­то, внук угор­сько­го ко­ро­ля Бей­ли IV. Якось він їхав вер­хи і віз ко­ро­ну у де­рев’яній скринь­ці, прив’яза­ній до сі­дла. Але крі­пле­н­ня по­сла­би­ло­ся – і во­на ви­па­ла. От­то не по­мі­тив цьо­го. А ко­ли ви­явив втра­ту, по­вер­нув­ся, від­шу­кав ре­лі­квію. Та хрест на ній зі­гнув­ся. Йо­го не ста­ли ви­рів­ню­ва­ти, вва­жа­ю­чи це свя­то­тат­ством. Пі­зні­ше по­шко­дже­н­ня ста­ло сим­во­лом скла­дної істо­рії угор­ців і по­до­ла­них ни­ми тру­дно­щів.

У 1805–1806 ро­ках в Угор­щи­ні пе­ре­бу­ва­ли фран­цузь­кі війська На­по­ле­о­на. Від ньо­го ко­ро­ну хо­ва­ли в зам­ку в Му­ка­че­ві. Остан­нім її одя­гав ім­пе­ра­тор Карл IV 1916-го. По­тім її збе­рі­га­ли в му­зеї. Для охо­ро­ни ство­ри­ли спе­ці­аль­ний сто­ро­жо­вий за­гін. На­при­кін­ці Дру­гої сві­то­вої вій­ни фашисти ви­во­зять із кра­ї­ни цін­но­сті. Фор­му­ють по­тяг із на­гра­бо­ва­ним. У ньо­му є 10 скринь із зо­ло­том Зо­ло­ту ко­ро­ну пра­ви­те­лю Угор­щи­ни Іштва­ну І Ар­па­ду вру­чив Па­па Рим­ський Силь­вестр ІІ у гру­дні 1000 ро­ку.

Це був шо­лом із двох пла­стин, при­кра­ше­них пер­ла­ми, хре­стом та зо­бра­же­н­ням Спа­са Все­дер­жи­те­ля. Че­рез 75 ро­ків ко­роль-уті­кач Ша­ла­мон ви­крав її. Йо­го на­сту­пник Ге­за І ко­ро­ну­вав­ся ін­шою, яку по­да­ру­вав ві­зан­тій­ський ім­пе­ра­тор Ми­ха­їл VII Ду­ка. По­тім ко­ро­ни об'єд­на­ли в одну, і в та­ко­му ви­гля­ді во­на існує до­те­пер у злив­ках по 45–50 кг ко­жен, удві­чі біль­ше – зо­ло­тих мо­нет, 18 скринь із зо­ло­ти­ми при­кра­са­ми та по­над 1,5 тис. – зі срі­бни­ми. Ван­та­жать по­над ти­ся­чу дав­ніх по­ло­тен, ко­ле­кції по­што­вих ма­рок, ху­тро й ки­ли­ми ру­чної ро­бо­ти. Пе­ред від­прав­ле­н­ням під’їжджає ван­та­жів­ка. Вій­сько­ві зні­ма­ють із її ку­зо­ва об­ко­ва­ну за­лі­зом скри­ню і став­лять у по­тяг. У ній – ко­ро­на Іштва­на. Та пе­ред ав­стрій­ським Зальц­бур­гом сол­да­ти аме­ри­кан­ської ар­мії пе­ре­хо­плю­ють по­тяг. Ван­таж оці­ню­ють у $200 млн – май­же $2 млрд на те­пе­рі­шні гро­ші.

В Угор­щи­ні до вла­ди при­хо­дять ко­му­ні­сти. Уряд не ці­ка­ви­ться до­лею ко­ро­ни. Її шу­ка­ють гро­мад­ські ор­га­ні­за­ції.

”Ко­ро­на Іштва­на пе­ре­бу­ває в Кен­тук­кі в роз­по­ря­джен­ні оку­па­цій­ної адмі­ні­стра­ції США, – отри­му­ють якось по­шу­ков­ці лист зі США. – Аме­ри­кан­ці не хо­чуть її по­вер­та­ти, до­ки у вас па­ну­ва­ти­муть ко­му­ні­сти”. Пе­ре­го­во­ри три­ва­ють по­над 20 ро­ків. 1978-го пре­зи­дент США Джим­мі Кар­тер ви­рі­шує по­вер­ну­ти ре­лі­квію. Так хо­че отри­ма­ти при­хиль­ність угор­ців. З ае­ро­пор­ту скри­ню з ко­ро­ною ве­зуть під по­си­ле­ною охо­ро­ною бро­ньо­ва­ним ав­то­бу­сом. На йо­го шля­ху лю­ди ста­ють на ко­лі­на. Ві­рять, до­ки ма­ти­муть свою ко­ро­ну – до­ти існу­ва­ти­ме кра­ї­на.

”На уро­чи­стій це­ре­мо­нії не бу­ло пер­шо­го се­кре­та­ря ма­дяр­ської ко­му­ні­сти­чної пар­тії Яно­ша Ка­да­ра, – пи­ше укра­їн­ська га­зе­та ”Сво­бо­да”, яку ви­да­ва­ли в Нью-Йор­ку. – Ко­мен­та­то­ри по­ясню­ють це тим, що ко­ро­ну одер­жує на­род, а не вла­да”.

За­во­зять у на­ціо­наль­ний му­зей. Ту­ди про­тя­гом но­чі при­хо­дять по­ди­ви­ти­ся ви­со­ко­по­са­дов­ці та ві­до­мі угор­ці. Охо­ро­няє скарб уря­до­ва гвар­дія. Пі­зні­ше ко­ро­ну пе­ре­во­зять до бу­дів­лі пар­ла­мен­ту.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.