Пав­ло КАЗАРІН

Krayina - - ІНТЕРВ ’Ю -

35 ро­ків, жур­на­ліст, пу­блі­цист На­ро­див­ся 3 гру­дня 1983 ро­ку в Сімферополі. Ма­ти – біо­хі­мік, ба­тько – фі­ло­лог.

”У до­ма­шній бі­бліо­те­ці бу­ло близь­ко 10 ти­сяч кни­жок: на ан­тре­со­лях, під ліж­ка­ми, на ку­хні й у кла­дов­ці”.

13-рі­чним за­хо­пив­ся ар­хе­о­ло­гі­чни­ми роз­ко­пка­ми. Що­ро­ку на два мі­ся­ці ви­би­рав­ся в екс­пе­ди­ції. За­кін­чив Тав­рій­ський на­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет іме­ні Во­ло­ди­ми­ра Вер­над­сько­го. Отри­мав дві спе­ці­аль­но­сті – ро­сій­сько­го фі­ло­ло­га й ме­не­дже­ра зов­ні­шньо­еко­но­мі­чної ді­яль­но­сті.

На п’ято­му кур­сі пі­шов ве­ду­чим на те­ле­ба­че­н­ня. Пра­цю­вав на ра­діо, у дру­ко­ва­них ви­да­н­нях та ін­тер­не­т­про­е­ктах. 2009-го по­чав пи­са­ти для ро­сій­ських ЗМІ. За три ро­ки пе­ре­їхав до Мо­скви. Пра­цю­вав у Рос­бал­ті, ”Но­вой га­зе­те”, на сай­ті slon.ru. Був шеф-ре­да­кто­ром ін­тер­нет-мов­ле­н­ня те­ле­ка­на­лу ”Мир”. По­вер­нув­ся в Укра­ї­ну в бе­ре­знi 2014-го.

”По­ча­ла­ся вій­на. Ви­рі­шив не по­дов­жу­ва­ти кон­тракт”.

Огля­дач у ви­да­н­нях ”Ра­діо Сво­бо­да”, ”Укра­їн­ська прав­да”, те­ле­ве­ду­чий на ICTV та ”24-му ка­на­лі”. Лю­бить те­атр. На ви­ста­ви хо­дить дві­чі-три­чі на мі­сяць. Жи­ве в Ки­є­ві. Не­о­дру­же­ний

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.