У СМЕР­ТІ АРЕШТАНТА ЗВИ­НУ­ВА­ТИ­ЛИ ШІ­СТЬОХ ОСІБ

10 В’ЯЗНІВ, ЯКІ ЗА­ГИ­НУ­ЛИ ВІД ТОРТУР

Krayina - - РЕЙТИНГ - під­го­ту­ва­ла Юлія ЛІПІЧ Був го­лов­ним ін­же­не­ром держ­ком­па-

Гро­мад­ська акти­ві­ста 28-рі­чна

Лей­ла ШУВЕЙКАН по­мер­ла від тортур у си­рій­ській в’язни­ці 30 ли­сто­па­да. Її аре­шту­ва­ли 2016-го за під­трим­ку гу­ма­ні­тар­них ор­га­ні­за­цій. ”Си­рій­ська вла­да за­пе­ре­чу­ва­ла за­три­ма­н­ня Лей­ли. Її ви­зна­ли без­ві­сти зни­клою. На­справ­ді три­ма­ли у в’язни­ці ”Ан­дра” в Да­ма­ску. Про це ді­зна­ли­ся, ко­ли по­ві­до­ми­ли про її за­ги­бель”, – роз­по­від­а­ють пра­во­за­хи­сни­ки. Лей­ла на­ро­ди­ла­ся в Да­ма­ску. Пра­цю­ва­ла комп’ютер­ним ін­же­не­ром у США. Пра­во­за­хи­сна ор­га­ні­за­ція SHRC ви­ма­гає при­тя­гну­ти до від­по­від­аль­но­сті при­бі­чни­ків пре­зи­ден­та 53-рі­чно­го Ба­ша­ра

АСАДА, при­че­тних до смер­ті Лей­ли Шувейкан

1 У В’ЯЗНИ­ЦІ САУДІВСЬКОЇ АРАВІЇ В ЛИ­СТО­ПА­ДІ 2018-ГО ЗАКАТУВАЛИ ДО СМЕР­ТІ ЖУРНАЛІСТА

35-рі­чно­го Тур­кі Бін Абдул Азіз Аль Джа­зе­ра. Він у Twitter по­ві­дом­ляв про по­ру­ше­н­ня прав лю­ди­ни уря­дом і чле­на­ми ко­ро­лів­ської сім’ї. Аль Джа­зе­ра схо­пи­ли то­рік у йо­го офі­сі в Ду­баї.

– Ви­кра­да­чі бу­ли пов’яза­ні з ра­дни­ком крон­прин­ца Са­у­дом аль-Ка­хта­ні, – ка­жуть ко­ле­ги Тур­кі. – Чи­нов­ни­ка від­пра­ви­ли у від­став­ку че­рез убив­ство ін­шо­го журналіста – Ха­шог­гі. Про роз­слі­ду­ва­н­ня ці­єї спра­ви на­пи­сав Тур­кі Бін. До ньо­го за­сто­су­ва­ли тор­ту­ри, яких він не ви­три­мав.

2

ТО­РІК 19 ЧЕРВ­НЯ ПО­МЕР АМЕ­РИ­КАН­СЬКИЙ СТУ­ДЕНТ 22-РІ­ЧНИЙ ОТ­ТО ВОРМБІР,

яко­го в Пів­ні­чній Ко­реї за­су­ди­ли до 15 ро­ків ка­тор­ги. Зви­ну­ва­ти­ли у кра­діж­ці про­па­ган­дист­сько­го пла­ка­та з го­тель­но­го но­ме­ра.

Пі­сля дво­мі­ся­чно­го ув’язне­н­ня От­то впав у ко­му. У та­ко­му ста­ні йо­го 15 мі­ся­ців три­ма­ли в тюр­мі. Не­при­том­но­го пе­ре­да­ли аме­ри­кан­ській вла­ді. – Пів­ні­чно­ко­рей­ська вла­да пе­ре­ко­ну­ва­ла, що він за­хво­рів на бо­ту­лізм. Мов­ляв, не­ду­га спро­во­ку­ва­ла та­кі на­слід­ки, – роз­по­від­а­ють ро­ди­чі Ворм­бі­ра. – На­ші ж лі­ка­рі ви­яви­ли, що От­то впав у ко­му від не­ста­чі ки­сню. Це – на­слі­док жор­сто­ко­го по­во­дже­н­ня з ним. Пре­зи­дент США До­нальд Трамп офі­цій­но за­явив, що От­то Вормбір став жер­твою пів­ні­чно­ко­рей­сько­го ре­жи­му.

3 16-РІ­ЧНИЙ ВІ­ТА­ЛІЙ ПОП ЗІ СЕ­ЛА ГРУШОВО ТЯЧІВСЬКОГО РА­ЙО­НУ НА ЗАКАРПАТТІ ПО­МЕР ВІД ПОБОЇВ

у Бі­ло­рі­чен­ській ви­хов­ній колонії для не­пов­но­лі­тніх у Кра­сно­дар­сько­му краї РФ. Це ста­ло­ся в ніч на 25 ли­сто­па­да 2015 ро­ку. Пі­сля 9-го кла­су Ві­та­лій із За­кар­па­т­тя пе­ре­їхав на Ку­бань, де тим­ча­со­во жи­ли йо­го ба­тьки-за­ро­бі­тча­ни. Хло­пця за­три­ма­ли за по­гра­бу­ва­н­ня ма­га­зи­ну. По­зба­ви­ли во­лі на чо­ти­ри ро­ки й ві­сім мі­ся­ців. По­мер пер­шої ж но­чі в колонії. – Ві­та­лі­ка не­мо­жли­во бу­ло впі­зна­ти. Весь си­ній. Го­ло­ва по-зві­ря­чо­му по­би­та, на один бік по­вер­ну­та, – зга­дує ба­тько уби­то­го 52-рі­чний Іван Поп. – Збо­ку на шиї – ґу­ля, як ку­лак. Ви­дно, пе­ре­ла­ма­ли ший­ний хре­бець. У до­ку­мен­тах написали, що по­мер від че­ре­пно­моз­ко­вої травми. Кра­сно­дар­ський кра­йо­вий суд аре­шту­вав сі­мох пра­ців­ни­ків колонії на два мі­ся­ці. Що­до них по­ру­ши­ли кри­мі­наль­ні спра­ви.

4

У НІЧ НА 9 КВІ­ТНЯ 2013-ГО КИТАЄЦЬ 42-РІ­ЧНИЙ ЮЙ ЦІЇ ЗАГИНУВ У В’ЯЗНИ­ЦІ.

нії Wenzhou Industry Investment Group. Мі­сяць пе­ре­бу­вав під слід­ством за пі­до­зрою в ко­ру­пції. – Нас пе­ре­ко­ну­ва­ли, що з Юєм став­ся не­ща­сний ви­па­док. Аби до­мог­ти­ся спра­ве­дли­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня, опри­лю­дни­ли фо­то йо­го ті­ла з по­бо­я­ми та опі­ка­ми, – зга­ду­ють ро­ди­чі Ції. – З’ясу­ва­ло­ся, що Юй за­хли­нув­ся во­дою під час ка­ту­вань.

У смер­ті арештанта зви­ну­ва­ти­ли ші­стьох осіб. П’яте­ро – чле­ни пар­тій­но­го ди­сци­плі­нар­но­го ко­мі­те­ту, шо­стий – спів­ро­бі­тник мі­сце­вої про­ку­ра­ту­ри. Під час до­пи­ту во­ни за­ну­рю­ва­ли Юй Ції го­ло­вою у від­ро з кри­жа­ною во­дою. Так ви­ма­га­ли зі­знань. Отри­ма­ли тю­рем­ні тер­мі­ни від чо­ти­рьох до 14 ро­ків.

5

ПАКИСТАНЦЯ 20-РІ­ЧНО­ГО ІРФАНА МАСИХА АРЕ­ШТУ­ВА­ЛИ 8 ЧЕРВ­НЯ 2013-ГО.

Зви­ну­ва­ти­ли у вбив­стві. Ти­ждень по­лі­цей­ські зну­ща­ли­ся – так ви­ма­га­ли зі­знань. 16 черв­ня Ма­сих по­мер у в’язни­ці. Зго­дом з’ясу­ва­ло­ся, що він був не­при­че­тний до зло­чи­ну.

– Розтин по­ка­зав, що в Ірфана бу­ли зламані 22 кістки, – ка­жуть пра­во­за­хи­сни­ки. У Ла­хо­рі вла­шту­ва­ли акцію про­те­сту. Пі­дго­ту­ва­ли скар­гу до Вер­хов­но­го су­ду. На цей час сім’ю Масиха взя­ли під охо­ро­ну й вивезли в без­пе­чне мі­сце.

6

У ЛІВІЇ 2012-ГО ЖУРНАЛІСТКУ Й ТЕЛЕВЕДУЧУ КА­НА­ЛУ LIBIYAH TV 32-РІ­ЧНУ ГАЛЮ АЛЬ-МІСРАТІ ЗАКАТУВАЛИ В ТЮР­МІ.

Во­на бу­ла при­хиль­ни­цею прав­лі­н­ня лі­вій­сько­го лі­де­ра Му­ам­ма­ра Кад­да­фі.

– Галю вбили че­рез те, що до неї до­бре ста­вив­ся Ка­даф­фі. Пов­стан­ці її не­на­ви­ді­ли, – роз­по­від­а­ють дру­зі жур­на­ліс­тки. – Га­ля не раз ви­сту­па­ла з кри­ти­кою но­вої вла­ди і на­віть обі­ця­ла мсти­ти за вби­то­го пол­ков­ни­ка. Аль-Місраті во­стан­нє ба­чи­ли пе­ред ка­ме­ра­ми 30 гру­дня 2011 ро­ку. У ка­дрі во­на мов­ча­ла. Го­во­ри­ли, що їй від­рі­за­ли язи­ка. На облич­чі бу­ли слі­ди побоїв. Журналістку зна­йшли мер­твою в ка­ме­рі 17 лю­то­го – у рі­чни- цю по­ча­тку в Лівії пов­ста­н­ня про­ти ре­жи­му Кад­да­фі. Вла­да кра­ї­ни це не ко­мен­ту­ва­ла.

7

КИТАЯНКУ 55-РІ­ЧНУ ЧЖАО ЯНЬСЮ ЗАКАТУВАЛИ ДО СМЕР­ТІ

в жі­но­чій колонії 7 жов­тня 2011 ро­ку. До пен­сії Чжао пра­цю­ва­ла му­ні­ци­паль­ним ро­бі­тни­ком. Її аре­шту­ва­ли, ко­ли роз­по­всю­джу­ва­ла ін­фор­ма­цію про Фа­лун­гун – мир­ну ки­тай­ську ду­хов­ну пра­кти­ку. Її при­хиль­ни­ків Ком­пар­тія пе­ре­слі­ду­ва­ла з 1999-го. У ве­ре­сні за­су­ди­ли до 3,5 ро­ку в’язни­ці. По­мер­ла че­рез 23 дні пі­сля то­го, як її із цен­тру за­три­ма­н­ня пе­ре­ве­ли в ко­ло­нію.

– Ко­ли нам пе­ре­да­ли ті­ло Чжао, ми жа­хну­ли­ся. Уся бу­ла по­кри­та син­ця­ми, – ка­жуть ро­ди­чі Яньсю. – Не ро­зу­мі­є­мо, за що її вбили. На­ма­га­ла­ся зна­йти шлях очи­ще­н­ня ду­ші й ті­ла. Ні­ко­му не зро­би­ла ні­чо­го по­га­но­го.

8 ГРУЗИНСЬКОГО ПОЛ­КОВ­НИ­КА 57-РІ­ЧНО­ГО СЕРГО ТЕТРАДЗЕ

та йо­го при­бі­чни­ків Да­ви­да Лон­да­рі­дзе, Гію Го­ре­ла­шві­лі і Сер­гія Ча­пли­гі­на за­три­ма­ли у ве­ре­сні 2011 ро­ку. Їх зви­ну­ва­ти­ли у шпи­гун­стві. Ка­ту­ва­ли. Че­рез ти­ждень пі­сля аре­шту Тетрадзе по­мер у в’язни­ці.

– Спра­ву сфа­бри­ку­ва­ли. У мо­єї ма­те­рі бу­ла зе­мель­на ді­лян­ка. То­ді­шній ке­рів­ник вій­сько­вої по­лі­ції Ме­гіс Кар­да­ва за­зі­хав на неї, – го­во­рить 42-рі­чний Да­вид Лон­да­рі­дзе. – Ма­ти від­мо­ви­ла­ся її від­да­ва­ти. То­ді ме­не аре­шту­ва­ли й зви­ну­ва­ти­ли у шпіо­на­жі. У мо­є­му те­ле­фо­ні зна­йшли но­мер Серго Тетрадзе. Для прав­ди­во­сті спра­ви йо­го теж за­три­ма­ли. Під час ка­ту­вань він по­мер від сер­це­вої не­до­ста­тно­сті. Суд ви­знав екс-мі­ні­стра обо­ро­ни Гру­зії 31-рі­чно­го Ба­чо Аха­лая вин­ним у спра­ві про тор­ту­ри над Тетрадзе. Йо­го ув’язни­ли на дев’ять ро­ків.

9

24 СВІД­КІВ ЄГОВИ АРЕ­ШТУ­ВА­ЛИ В ЕРИТРЕЇ В СІ­ЧНІ 2009-ГО БЕЗ ПОЯСНЕНЬ.

По­мі­сти­ли в тю­рем­ний та­бір Май­тер. За два ро­ки по­са­ди­ли в ме­та­ле­ву, на­по­ло­ви­ну за­ко­па­ну в зем­лю спо­ру­ду і про­три­ма­ли до сер­пня 2012-го. В’язні стра­жда­ли від спе­ки, го­ло­ду і спра­ги. Двоє з них – 62-рі­чний Міс­ге­не Ге­бре­тін­сае та Йо­ган­нес Хай­лі, 68 ро­ків, – померли. Че­рез кри­ти­чний стан здо­ров’я з та­бо­ру звіль­ни­ли Кас­сея Ме­кон­не­на, Гай­то­ма Ге­бре­крі­сто­са та Це­хає Те­сфа­ма­рі­а­ма. Во­ни померли на во­лі. – У в’язни­ці чо­ло­вік тер­пів не­люд­ські умо­ви. Ко­ли хво­рів, ні­хто й не ду­мав йо­го лі­ку­ва­ти, – роз­по­від­ає 70-рі­чна Ха­го­са Ке­бре­аб, вдо­ва Це­хає Те­сфа­ма­рі­а­ма. У ньо­го ли­ши­ли­ся се­ме­ро ді­тей.

10

73-РІ­ЧНИЙ ЮРІЙ ЩОКІН ІЗ МІ­СТА ТОКМАК ЗА­ПО­РІЗЬ­КОЇ ОБЛА­СТІ

по­скар­жив­ся у сі­чні 2003-го до Єв­ро­пей­сько­го су­ду з прав лю­ди­ни, що йо­го си­на Оле­га закатували у в’язни­ці. Че­рез 10 ро­ків ви­грав спра­ву про­ти Укра­ї­ни. Єв­ро­суд зо­бов’язав дер­жа­ву ви­пла­ти­ти 30 тис єв­ро.

– Єв­ро­пей­ський суд за­зна­чив, що укра­їн­ська вла­да не про­ве­ла ефе­ктив­но­го роз­слі­ду­ва­н­ня смер­ті мо­го си­на, – го­во­рить Щокін. – Оле­га за­су­ди­ли за ви­ма­га­н­ня на три ро­ки. У в’язни­ці за­знав жор­сто­ко­го на­силь­ства. Зокре­ма, се­ксу­аль­но­го. Все від­бу­ва­ло­ся в ко­му­наль­них ча­сти­нах тюр­ми – чер­го­вої та ду­шо­вих кім­нат, у ту­а­ле­ті. Під час до­пи­тів слід­чий при­ку­вав йо­го до ра­ді­а­то­ра й бив. Син не ви­три­мав. По­мер від пе­ре­ло­мів і вну­трі­шніх кро­во­теч. Пра­ців­ник колонії, яко­го пі­до­зрю­ва­ли у смер­ті Що­кі­на, зник. Йо­го ого­ло­си­ли у роз­шук.

РОЗТИН ПО­КА­ЗАВ, ЩО БУ­ЛИ ЗЛАМАНІ 22 КІСТКИ

Аме­ри­кан­ський сту­дент От­то Вормбір про­сить про по­ми­лу­ва­н­ня суд Пів­ні­чної Ко­реї 16 бе­ре­зня 2016-го. Йо­го зви­ну­ва­ти­ли в ан­ти­дер­жав­ній ді­яль­но­сті за кра­діж­ку про­па­ган­дист­сько­го пла­ка­та з го­тель­но­го но­ме­ра в Пхе­нья­ні. За­су­ди­ли до 15 ро­ків ка­тор­ги. Пі­сля 17 мі­ся­ців ув’язне­н­ня От­то по­вер­ну­ли до­до­му у ве­ге­та­тив­но­му ста­ні. Не­вдов­зі він по­мер

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.