Ігор КОНДРАТЮК

Krayina - - РОЗМОВА ПРО ВСЕ -

56 ро­ків, те­ле­ве­ду­чий, про­дю­сер На­ро­див­ся 14 бе­ре­зня 1962 ро­ку у се­лі При­гір’я Ви­со­ко­піль­сько­го ра­йо­ну на Хер­сон­щи­ні. Ба­тьки пра­цю­ва­ли в тор­гів­лі. Пі­зні­ше ба­тько був го­ло­вою Ка­лан­ча­цько­го рай­ви­кон­ко­му Хер­сон­ської обла­сті. Ма­ти пра­цю­ва­ла там ке­рів­ни­ком ра­йон­но­го пен­сій­но­го фон­ду. За­раз пе­ре­віз ба­тьків до се­бе. За­кін­чив фі­зи­чний фа­куль­тет Ки­їв­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Та­ра­са Шев­чен­ка, спе­ці­аль­ність – ”опти­ка твер­до­го ті­ла”. Пра­цю­вав в Ін­сти­ту­ті мо­ле­ку­ляр­ної біо­ло­гії та ге­не­ти­ки НАНУ. За­хи­стив кан­ди­дат­ську ди­сер­та­цію з мо­ле­ку­ляр­ної біо­ло­гії. 1985-го став чле­ном клу­бу ”Що? Де? Ко­ли?” Був шо­у­ме­ном по ро­бо­ті з пу­блі­кою ”Лю­бов з пер­шо­го по­гля­ду” та по­мі­чни­ком ве­ду­чо­го в про­гра­мі ”Брейн-ринг” на мо­сков­сько­му ”Остан­кі­но”. Пра­цю­вав ве­ду­чим на укра­їн­ських те­ле­ка­на­лах. 1999 ро­ку впер­ше про­вів пе­ре­да­чу ”Ка­ра­о­ке на Май­да­ні”.

Був ве­ду­чим і го­лов­ним ре­да­кто­ром ін­те­ле­кту­аль­но­го шоу ”LG ”Ев­ри­ка!” на ”Ін­те­рі”, суд­дею та­лан-шоу ”Укра­ї­на має та­лант” та ”Х-фа­ктор” на СТБ. Про­дю­су­вав укра­їн­ських ви­ко­нав­ців. Зокре­ма, Ві­та­лія Ко­злов­сько­го, На­та­лію Ва­лев­ську, Пав­ла Та­ба­ко­ва. Лю­бить фут­бол, убо­лі­ває за укра­їн­ські клу­би. Дружина – Оле­ксан­дра, фі­нан­со­вий ди­ре­ктор про­е­ктів чо­ло­ві­ка. Ма­ють ді­тей: Сер­гія, 31 рік, 20-рі­чно­го Да­ни­ла й По­лі­ну, 14 ро­ків. Во­дить BMW. Жи­ве у се­лі Ми­ла бі­ля Ки­є­ва

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.