Єв­ген ПРОНЮК

Krayina - - СПОГАДИ -

82 ро­ки, фі­ло­соф, ра­дян­ський по­літв’язень На­ро­див­ся 26 ве­ре­сня 1936-го в се­лі Хом’яків­ка Тлу­ма­цько­го по­ві­ту Ста­ні­слав­сько­го воє­вод­ства, ни­ні – Ти­сме­ни­цький ра­йон на Іва­но-Фран­ків­щи­ні. Ма­ти за­йма­ла­ся до­ма­шнім го­спо­дар­ством, ба­тько був ко­ва­лем. 1945-го йо­го аре­шту­ва­ли як уча­сни­ка ОУН-УПА. За­су­ди­ли до 15 ро­ків ка­тор­ги на ша­хтах Вор­ку­ти. За два ро­ки ро­ди­ну від­пра­ви­ли на спе­цпо­се­ле­н­ня до Караганди в Ка­зах­ста­ні. Пі­сля смер­ті ма­те­рі ви­хо­ву­вав­ся в ди­тя­чо­му бу­дин­ку. У 16 ро­ків утік до Ки­є­ва. Пра­цю­вав то­ка­рем і еле­ктро­зва­рю­валь­ни­ком на за­во­ді. На­вчав­ся у ве­чір­ній школі. За­кін­чив фі­ло­соф­ський фа­куль­тет Ки­їв­сько­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Та­ра­са Шев­чен­ка. Пра­цю­вав в Ін­сти­ту­ті фі­ло­со­фії АН УРСР. Із кін­ця 1950-х – уча­сник на­ціо­наль­но-ви­зволь­но­го ру­ху. По­ши­рю­вав укра­їн­ський сам­ви­дав. 6 ли­пня 1972 ро­ку за­а­ре­што­ва­ний за ”ан­ти­ра­дян­ську про­па­ган­ду”. Отри­мав сім ро­ків та­бо­рів су- во­ро­го ре­жи­му і п’ять – за­сла­н­ня. Утри­му­вав­ся в та­бо­рах Перм­ської обла­сті Ро­сії. За­сла­н­ня ві­дбу­вав у Ка­ра­кал­пак­ській АРСР. До Ки­є­ва по­вер­нув­ся 1984-го. Пра­цю­вав бі­бліо­те­ка­рем у НДІ ”Дер­жав­то­транс­про­ект”. 1988 ро­ку брав участь у ство­рен­ні Укра­їн­ської Гель­сін­ської спіл­ки. Був одним з іні­ці­а­то­рів ство­ре­н­ня Все­укра­їн­ської пра­во­за­хи­сної ор­га­ні­за­ції ”Ме­мо­рі­ал” іме­ні Ва­си­ля Сту­са. 1989-го став за­снов­ни­ком Все­укра­їн­сько­го то­ва­ри­ства по­лі­ти­чних в’язнів і ре­пре­со­ва­них.

Ав­тор май­же 80 на­у­ко­вих праць з істо­рії укра­їн­ської фі­ло­со­фії та по­лі­то­ло­гії. 2001 ро­ку ви­дав книжку ”За Хліб не пла­тять Сво­бо­дою”.

Був де­пу­та­том Ки­їв­ра­ди та Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни ІІ скли­ка­н­ня. Ге­рой Укра­ї­ни. Най­ав­то­ри­те­тні­шим фі­ло­со­фом вва­жає Гри­го­рія Ско­во­ро­ду, улю­бле­ний по­ет – Ва­силь Си­мо­нен­ко.

Із дру­жи­ною фі­ло­ло­гом Га­ли­ною Дід­ків­ською, 78 ро­ків, ма­ють си­нів: 50-рі­чно­го Ми­ро­сла­ва, 38-рі­чно­го Гри­го­рія, До­бро­ми­сла, 37 ро­ків. Є п’яте­ро вну­ків та че­тве­ро прав­ну­ків

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.