Сте­пан БАНДЕРА

”КО­ЛИ ПО­МІЖ ХЛІБОМ І СВО­БО­ДОЮ НА­РОД ОБИ­РАЄ ХЛІБ, ВІН ЗРЕ­ШТОЮ ВТРА­ЧАЄ ВСЕ. ЯКЩО ОБИ­РАЄ СВО­БО­ДУ, МАТИМЕ ВИРОЩЕНИЙ НИМ І НІКИМ НЕ ВІДІБРАНИЙ ХЛІБ”

Krayina - - ЩОДЕННИК - 50 ро­ків, ПРО­ВІД­НИК ОР­ГА­НІ­ЗА­ЦІЇ УКРА­ЇН­СЬКИХ НА­ЦІО­НА­ЛІ­СТІВ це на­ціо­наль­ний зло­чин. бо­роть­ба ко­не­чна. під­го­ту­вав Де­нис МАНДЗЮК

Я ВИРОСТАВ В АТМО­СФЕ­РІ УКРА­ЇН­СЬКО­ГО ПАТРІОТИЗМУ.

Вдо­ма бу­ла ве­ли­ка бі­бліо­те­ка, ча­сто з’їжджа­ли­ся актив­ні уча­сни­ки на­ціо­наль­но­го жи­т­тя, ро­ди­чі та їхні зна­йо­мі.

ДИ­ТИ­НОЮ ПЕРЕЖИВ ЧОТИРИКРАТНЕ ПЕ­РЕ­СУ­ВА­Н­НЯ ВОЄННИХ ФРОНТІВ

че­рез рі­дне се­ло і важ­кі дво­ти­жне­ві бої. Наш дім був час­тко­во зни­ще­ний гар­ма­тни­ми на­бо­я­ми. То­ді ж ми спо­сте­рі­га­ли ве­ли­ку рі­зни­цю між укра­їн­ськи­ми та мо­сков­ськи­ми вій­сько­ви­ми ча­сти­на­ми.

ДО МО­ЇХ СПОР­ТИВ­НИХ ЗАНЯТЬ НА­ЛЕ­ЖА­ЛИ

біг, пла­ва­н­ня, ли­жі, ба­скет­бол і пе­ре­д­усім ман­дрів­ни­цтво. У віль­ний час за­люб­ки грав у ша­хи. Крім то­го, спів­ав у хо­рі, грав на гі­та­рі й ман­до­лі­ні. Не курив і не пив ал­ко­го­лю.

ПОВ­НОЮ І НАЙ­ВИ­ЩОЮ ПЕ­РЕ­МО­ГОЮ УКРА­ЇН­СЬКО­ГО НАЦІОНАЛІЗМУ

бу­де стан, ко­ли ро­сій­ська імперія перестане існу­ва­ти.

РО­СІЯ

при всіх вну­трі­шніх пе­ре­мі­нах ні­ко­ли не змі­ню­ва­ла і не по­сла­блю­ва­ла сво­го ім­пе­рі­а­лі­зму. Ко­жний ре­жим зо­се­ре­джу­вав свої си­ли, всі най­жор­сто­кі­ші за­со­би, щоб утри­ма­ти й за­крі­пи­ти по­не­во­ле­н­ня, по­гра­бу­ва­н­ня і ни­ще­н­ня Укра­ї­ни та ін­ших на­ро­дів. Мо­сков­ський на­род не тіль­ки не про­ти­сто­яв то­му, але в ці­ло­му був і за­ли­шив­ся но­сі­єм цьо­го ім­пе­рі­а­лі­зму.

УСВІ­ДОМ­ЛЕ­Н­НЯ, ЩО З НА­МИ БОГ, –

це най­пев­ні­ша і най­біль­ша по­міч для нас усіх.

УКРА­Ї­НА –

це та не­при­ми­рен­на си­ла, яка бо­ре­ться про­ти вся­ко­го на­їзни­ка, вся­ко­го по­не­во­ле­н­ня. Се­ред най­тяж­чих умов не тіль­ки про­дов­жує бо­роть­бу, а й жи­ве вла­сним, оформ­ле­ним у під­піль­но-дер­жав­но­му тво­рі, жи­т­тям.

ВИЗВОЛЕННЯ ЧУЖИМИ СИ­ЛА­МИ

мо­же звіль­ни­ти на­род від не­во­лі, але справ­жньої са­мо­стій­но­сті во­но не дасть.

ПО ПЛОДАХ ПІЗНАЄТЬСЯ ДЕРЕВО,

а чин­ни­ки по­лі­ти­чно­го жи­т­тя – по ді­лах.

ЛЮ­ДИ,

які у сво­їй пра­ці усві­дом­лю­ють, що мо­жуть будь-якої ми­ті втра­ти­ти своє жи­т­тя, як ні­хто вмі­ють це жи­т­тя цінувати. Во­ни зна­ють йо­го вар­тість.

Я ПРОЖИВ РІК ІЗ ВПЕВ­НЕ­НІ­СТЮ,

що не­за­ба­ром за­ги­ну. Але жо­дно­го ра­зу не пе­ре­жи­вав то­го, що пережив, ко­ли від­прав­ляв двох чле­нів ОУН на пев­ну смерть.

П’ЯТЬ І ЧВЕРТЬ РО­КУ Я ПРОСИДІВ У НАЙ­ТЯЖ­ЧИХ В’ЯЗНИЦЯХ ПОЛЬ­ЩІ,

з то­го біль­шу ча­сти­ну – у су­во­рій ізо­ля­ції. За той час про­вів три го­ло­дів­ки – по 9, 13 і 16 днів. Одну з них спіль­но з ін­ши­ми укра­їн­ськи­ми по­лі­ти­чни­ми в’язня­ми, а дві – ін­ди­ві­ду­аль­но.

ЛО­ЯЛЬ­НІСТЬ ДО ВОРОГА – УКРА­ЇН­СЬКИЙ НАЦІОНАЛІСТИЧНИЙ РУХ

не має ні­чо­го спіль­но­го з на­ци­змом, фа­ши­змом або на­ціо­нал-со­ці­а­лі­змом. Укра­їн­ський на­ціо­на­лізм бо­ре­ться про­ти ім­пе­рі­а­лі­зму, то­та­лі­та­ри­зму, ра­си­зму і вся­кої ди­кта­ту­ри чи на­силь­ства. ”Укра­їн­ський на­ціо­на­ліст” є спів­зву­чним з ”укра­їн­ський па­трі­от”. Він го­то­вий бо­ро­ти­ся за сво­бо­ду сво­го на­ро­ду, жер­тву­ва­ти усім, що має. На­віть жи­т­тям.

ХОЧ ЯКІ ВЕ­ЛИ­КІ ЖЕРТВИ – ЯКЩО НАС НЕ ЛЮ­БЛЯТЬ ЗА ТАК ЗВА­НИЙ ФАНАТИЗМ,

то зна­чить не лю­блять на­шої не­по­хи­тної, без­ком­про­мі­сної бо­роть­би про­ти по­не­во­ле­н­ня.

НА­ШІ ІДЕЇ –

най­біль­ша си­ла і най­успі­шні­ша зброя. Жо­ден во­як не по­мі­няє сво­єї ви­про­бу­ва­ної зброї на та­ку, що вже не раз під­ве­ла, хоч на­да­є­ться до па­ра­ду.

РОЗПРАВЛЯЮЧИСЬ ІЗ ВОРОГОМ У СЕ­БЕ В ХА­ТІ,

тре­ба тя­ми­ти, що він оста­то­чно бу­де пе­ре­мо­же­ний ли­ше то­ді, ко­ли ка­пі­ту­лює на сво­їй зем­лі.

У КО­ЖНО­МУ ІДЕОЛОГІЧНОМУ ЧИ ПО­ЛІ­ТИ­ЧНО­МУ РУ­СІ

най­ва­жли­ві­шу роль гра­ють два скла­дни­ки – ідея і лю­ди­на. Пер­ші тво­рять ду­шу, істо­ту, вну­трі­шній зміст ру­ху. Дру­гі – йо­го жи­вий, ді­ю­чий ор­га­нізм.

КО­ЛИ ПО­МІЖ ХЛІБОМ І СВО­БО­ДОЮ

на­род оби­рає хліб, він зре­штою втра­чає все, в то­му чи­слі і хліб. Якщо оби­рає сво­бо­ду, матиме хліб, вирощений ним са­мим і ніким не відібраний.

ЗА МА­ТЕ­РІ­А­ЛА­МИ АВТОБІОГРАФІЇ, СТАТЕЙ, ІН­ТЕРВ’Ю І ВИ­СТУ­ПУ НА СУ­ДІ СТЕ­ПА­НА БАН­ДЕ­РИ

НЕ КУРИВ І НЕ ПИВ АЛ­КО­ГО­ЛЮ

ПЕ­РЕ­МО­ГОЮ УКРА­ЇН­СЬКО­ГО НАЦІОНАЛІЗМУ БУ­ДЕ СТАН, КО­ЛИ РО­СІЙ­СЬКА ІМПЕРІЯ ПЕРЕСТАНЕ ІСНУ­ВА­ТИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.