”КО­ЛИ ПО­МІЖ ХЛІБОМ І СВО­БО­ДОЮ НА­РОД ОБИ­РАЄ ХЛІБ, ВІН ЗРЕ­ШТОЮ ВТРА­ЧАЄ ВСЕ. ЯКЩО ОБИ­РАЄ СВО­БО­ДУ, МАТИМЕ ВИРОЩЕНИЙ НИМ І НІКИМ НЕ ВІДІБРАНИЙ ХЛІБ” Сте­пан БАНДЕРА, про­від­ник Ор­га­ні­за­ції укра­їн­ських на­ціо­на­лі­стів

Krayina - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

На­ро­див­ся 1 сі­чня 1909 ро­ку в се­лі Ста­рий Угри­нів – те­пер Ка­лу­ський ра­йон Іва­но-Фран­ків­ської обла­сті – у сім’ї гре­ко-ка­то­ли­цько­го свя­ще­ни­ка. Мав трьох бра­тів і трьох се­стер. На­вчав­ся у Стрий­ській гім­на­зії та на аграр­но­му від­ді­лен­ні Львів­ської по­лі­те­хні­ки.

1929-го всту­пив до щой­но ство­ре­ної під­піль­ної Ор­га­ні­за­ції укра­їн­ських на­ціо­на­лі­стів.

1934 ро­ку за­а­ре­шту­ва­ли і зви­ну­ва­ти­ли в ор­га­ні­за­ції те­ро­ри­сти­чних актів, зокре­ма в убив­стві мі­ні­стра вну­трі­шніх справ Поль­щі Бро­ні­сла­ва Пе­ра­цько­го і пра­ців­ни­ка кон­суль­ства СРСР у Льво­ві Ан­дрія Май­ло­ва. Ви­рок – смер­тна ка­ра, пі­зні­ше за­мі­не­ний на до­ві­чне ув’язне­н­ня. Ві­дбу­вав по­ка­ра­н­ня у Вар­ша­ві, Кель­це, По­зна­ні та Бре­сті.

Ви­йшов на во­лю з по­ча­тком Дру­гої сві­то­вої вій­ни 1939-го. На­сту­пно­го ро­ку че­рез су­пе­ре­чно­сті з го­ло­вою ОУН Ан­дрі­єм Мель­ни­ком ство­рив і очо­лив вла­сну стру­кту­ру – Ре­во­лю­цій­ний Про­від ОУН. То­ді ж у Кра­ко­ві взяв шлюб із донь­кою свя­ще­ни­ка Яро­сла­вою Опа­рів­ською. По­друж­жя ма­ло трьох ді­тей.

30 черв­ня 1941-го ОУН Бан­де­ри про­го­ло­си­ла в оку­по­ва­но­му на­ци­ста­ми Льво­ві Акт ві­днов­ле­н­ня Укра­їн­ської дер­жа­ви. Че­рез ти­ждень ге­ста­по аре­шту­ва­ло ке­рів­ни­ків ор­га­ні­за­ції. Бан­де­ру утри­му­ва­ли в Бер­лі­ні, по­тім – у тюр­мі Цел­лен­ба­ум на те­ри­то­рії кон­цта­бо­ру За­ксен­га­у­зен. Пі­сля вій­ни жив із фаль­ши­ви­ми до­ку­мен­та­ми в Мюн­хе­ні.

Слу­жбі без­пе­ки ОУН вда­ло­ся за­по­біг­ти що­най­мен­ше трьом за­ма­хам на про­від­ни­ка. 15 жов­тня 1959-го йо­го зна­йшли в пе­ред­смер­тній аго­нії в під’їзді бу­дин­ку, де ме­шкав із ро­ди­ною. Лі­ка­рі вка­за­ли при­чи­ною смер­ті сер­це­вий на­пад. Че­рез два ро­ки агент КДБ Бо­г­дан Ста­шин­ський зі­знав­ся в убив­стві Бан­де­ри за до­по­мо­гою па­ра­лі­ти­чно­го га­зу. По­хо­ва­ний на цвин­та­рі Вальд­фрід­хоф у Мюн­хе­ні.

2008 ро­ку по­сів дру­ге мі­сце в опи­ту­ван­ні ”Ве­ли­кі укра­їн­ці”, вла­што­ва­но­му те­ле­ка­на­лом ”Ін­тер”. 2010-го ви­зна­ний Ге­ро­єм Укра­ї­ни. На­сту­пно­го ро­ку суд ска­су­вав це рі­ше­н­ня. Бан­де­рів­ця­ми на­зи­ва­ють укра­їн­ських на­ціо­на­лі­стів, а остан­нім ча­сом – усіх па­трі­о­ти­чно на­ла­што­ва­них гро­ма­дян

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.