ТАМ, ДЕ СЬО­ГО­ДНІ МАХАЮТЬ РОСІЙСЬКИМ КАДИЛОМ, ЗАВТРА Б’ЮТЬ ”ГРАДАМИ”

ВИСЛОВИ, ЦИТАТИ, СЛО­ВА НА КО­ЖНУ З ЛІТЕР АБЕТКИ, ЯКІ СТА­ЛИ ЗНАКОВИМИ 2018 РО­КУ

Krayina - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

А”АВТОМАТИ З КРИВИМ

ДУЛОМ” – так озна­чи­ла одну з про­блем укра­їн­ської ар­мії спів­а­чка Ана­ста­сія При­ходь­ко в ін­терв’ю ”5 ка­на­лу”. Її в пар­тій­ну ко­ман­ду взя­ла Юлія Ти­мо­шен­ко. Ко­ли те­ле­ве­ду­ча Яні­на Со­ко­ло­ва за­пи­та­ла, на які ко­шти жи­ве лі­дер­ка ”Ба­тьків­щи­ни”, При­ходь­ко від­по­ві­ла: ”Во­на ду­же ум­на”.

Б ”БАНДЕРІВСЬКУ

ІДЕОЛОГІЮ” за­бо­ро­няє поль­ський за­кон про Ін­сти­тут національної пам’яті. Се­нат ухва­лив йо­го 26 сі­чня. Пе­ред­ба­чає до трьох ро­ків ув’язне­н­ня за за­пе­ре­че­н­ня зло­чи­нів укра­їн­ських на­ціо­на­лі­стів ОУН та УПА. Вла­да ін­шої сусідньої кра­ї­ни – Угор­щи­ни – у кві­тні за­бло­ку­ва­ла са­міт Укра­ї­на – НАТО че­рез мов­не пи­та­н­ня в укра­їн­сько­му за­ко­ні ”Про осві­ту”. Ви­ма­га­ла йо­го пе­ре­гля­ду. А в се­ре­ди­ні ве­ре­сня в ін­тер­не­ті з’яви­ло­ся ві­део з кон­суль­ства Угор­щи­ни на Закарпатті. На ньо­му під ке­лих шам­пан­сько­го на­шим гро­ма­дя­нам ви­да­ють угорські па­спор­ти й про­сять не по­ка­зу­ва­ти їх в Укра­ї­ні. МЗС ого­ло­си­ло угор­сько­го кон­су­ла у Бе­ре­го­во­му пер­со­ною нон ґра­та і по­про­си­ло за­ли­ши­ти кра­ї­ну. У гру­дні нацбанк Ру­му­нії ви­пу­стив юві­лей­ну мо­не­ту з на­го­ди 100-річ­чя при­єд­на­н­ня до Ру­му­нії Пів­ні­чної Бу­ко­ви­ни та Бес­са­ра­бії. На монетах ви­кар­бу­ва­ний Чер­ні­ве­цький на­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет ім. Юрія Федь­ко­ви­ча.

– Це не має роз­гля­да­ти­ся як про­яв те­ри­то­рі­аль­них пре­тен­зій на­шої дер­жа­ви, – від­по­ві­ли в го­лов­но­му бан­ку Ру­му­нії на за­пит укра­їн­ських жур­на­лі­стів. В ”ВЗУТТЯ СААКАШВІЛІ” — сто­пта­ні ту­флі 47-го роз­мі­ру бри­тан­ської фір­ми Сrokett&Jones за 15 тис. грн – зна­йшла ве­сною те­ле­ве­ду­ча 49-рі­чна Сві­тла­на

ВОЛЬНОВА на да­ху ба­га­то­по­вер­хів­ки на вул. Ко­стьоль­ній. Там, у цен­трі Ки­є­ва, жив ко­ли­шній гру­зин­ський пре­зи­дент, екс-гу­бер­на­тор Оде­ської обла­сті Мі­хе­іл Саакашвілі. У йо­го квар­ти­рі то­рік, у гру­дні, Ген­про­ку­ра­ту­ра і СБУ про­во­ди­ли об­шук. По­лі­тик ви­ліз на дах і по­гро­жу­вав стри­бну­ти. Йо­го ева­ку­ю­вав спе­цназ. ”По­дов­же­ний но­сок свід­чить про мар­но­слав­ство і жа­гу ви­зна­н­ня. І про те, що він лю­бить під­ко­рю­ва­ти жі­но­чі сер­ця па­чка­ми”, – на­пи­са­ла Вольнова у Facebook.

СААКАШВІЛІ ВИ­ЛІЗ НА ДАХ І ПО­ГРО­ЖУ­ВАВ СТРИ­БНУ­ТИ

– ВИ ТО­ЧНО ТУ­РИ­СТИ? – Так то­чно!

Та­кий анек­дот про ро­сій­ських шпи­гу­нів з’явив­ся пі­сля ви­кри­т­тя аген­тів го­лов­но­го роз­ві­ду­валь­но­го управ­лі­н­ня РФ Пе­тро­ва і Бо­ши­ро­ва. Справ­жні іме­на – Оле­ксандр Мі­шкін і Ана­то­лій Че­пі­га, обом по 39 ро­ків. Їх пі­до­зрю­ють в отру­єн­ні ко­ли­шньо­го ро­сій­сько­го роз­ві­дни­ка Сер­гія Скри­па­ля та йо­го до­чки Юлії. Аген­тів за­фі­ксу­ва­ли ка­ме­ри ві­део­спо­сте­ре­же­н­ня під бу­дин­ком Скри­па­лів у бри­тан­сько­му Солс­бе­рі. Пі­сля роз­го­ло­су спе­цслу­жбі­сти да­ли ін­терв’ю ро­сій­сько­му про­па­ган­дист­сько­му ка­на­лу Russia Today. Мов­ляв,

НАЦБАНК РУ­МУ­НІЇ НА ЮВІЛЕЙНИХ МОНЕТАХ ВИКАРБУВАВ ЧЕР­НІ­ВЕ­ЦЬКИЙ НА­ЦІО­НАЛЬ­НИЙ УНІ­ВЕР­СИ­ТЕТ

СПРО­БА ВИ­ПРАВ­ДА­ТИ­СЯ БУ­ЛА НЕ­ЗГРА­БНОЮ

во­ни – під­при­єм­ці, їзди­ли до Ан­глії як ту­ри­сти – по­ди­ви­тись на шпи­лі солс­бе­рій­сько­го со­бо­ру. Спро­ба ви­прав­да­ти­ся бу­ла не­згра­бною – во­ни ча­сто клі­па­ли, го­во­ри­ли по­віль­но й по­мі­тно нер­ву­ва­ли. Мі­шкін і Че­пі­га за ро­бо­ту на Дон­ба­сі та в Кри­му отри­ма­ли зва­н­ня ге­ро­їв Ро­сії та квар­ти­ри в Мо­скві. Остан­ній ні­би­то очо­лю­вав опе­ра­цію з ви­ве­зе­н­ня до РФ екс-пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Ві­кто­ра Яну­ко­ви­ча 2014 ро­ку.

г

”ГАНЬБА нам за те, що під­ве­ли. Укра­їн­ці ма­ють во­лю, аби опи­ра­тись агре­сії, і не про­сять ні­ко­го во­ю­ва­ти за них. Ли­ше да­ти за­со­би для про­ти­сто­я­н­ня на­сту­пу ди­кта­то­ра”, – ка­зав ко­ли­шній се­на­тор США Джон Мак­кейн. По­мер у сер­пні. Йо­го на­зи­ва­ли ”ве­ли­ким дру­гом Укра­ї­ни” за жорс­тку по­зи­цію що­до ан­ти­ро­сій­ських сан­кцій. Мак­кейн був вій­сько­вим у тре­тьо­му по­ко­лін­ні. Слу­жив у В’єтна­мі, у жов­тні 1967-го був зби­тий ра­дян­ською ра­ке­тою. При ка­та­пуль­ту­ван­ні зла­мав но­гу й оби­дві ру­ки. У по­ло­ні про­вів 5,5 ро­ку.

Ґ ”ҐІБРАЛТАР ЧЕС

ФЕСТІВАЛЬ” – між­на­ро­дні зма­га­н­ня з ша­хів, де три­чі пе­ре­ма­га­ла ша­хіс­тка 26-рі­чна

Ма­рія МУЗИЧУК. Її на­зи­ва­ють укра­їн­ською ша­хо­вою ко­ро­ле­вою. Цьо­го­річ Ма­рія ра­зом із се­строю Ан­ною уві­йшли в де­ся­тку най­кра­щих ша­хі­стів сві­ту.

Д

”ДЖЕВЕЛІН” – аме­ри­кан­ський пе­ре­но­сний про­ти­тан­ко­вий ра­ке­тний ком­плекс. 2 трав­ня Укра­ї­на отри­ма­ла від мі­ні­стер­ства обо­ро­ни США 37 пу­ско­вих уста­но­вок і 210 про­ти­тан­ко­вих ра­кет. Їх пе­ре­да­ли в де­сан­тно-штур­мо­ві та ме­ха­ні­зо­ва­ні бри­га­ди Зброй­них сил. ”Джа­ве­лін” у пе­ре­кла­ді з ан­глій­ської – ”дро­тик”. Зро­бле­ний за прин­ци­пом ”ви­стрі­лив–за­був”: опе­ра­тор не має су­про­во­джу­ва­ти й ко­ри­гу­ва­ти по­літ ра­ке­ти, до­ки во­на на­бли­жа­є­ться до ці­лі. ”ДАМ У МОРДУ” – ска­за­ла 14 гру­дня су­д­дя Ла­ри­са Щер­бань адво­ка­ту Сер­гію Гал­чан­сько­му й по­ка­за­ла ду­лю. Так від­ре­а­гу­ва­ла на те, що за­хи­сник зні­мав за­сі­да­н­ня на ві­део. Це ста­ло­ся в Орі­хів­сько­му рай­су­ді За­по­різь­кої обла­сті. З обох фі­гу­ран­тів суд стя­гнув штраф за по­ру­ше­н­ня ди­сци­плі­ни, хо­ча ві­део­фі­кса­ція про­це­су за­ко­ном не за­бо­ро­не­на. Е ЕПІ­ФА­НІЙ – ім’я пер­шо­го гла­ви по­мі­сної Пра­во­слав­ної цер­кви Укра­ї­ни. У ми­ру – Сер­гій Ду­мен­ко. Прийняв по­стриг 2007 ро­ку, йо­го на­зва­ли на честь Єпи­фа­нія Кі­пр­сько­го. Пред­сто­я­те­лю 39 ро­ків – він най­мо­лод­ший се­ред глав по­мі­сних цер­ков. На­вчав­ся у Гре­ції. Во­ло­діє гре­цькою та ан­глій­ською мо­ва­ми. Се­ред улю­бле­них ху­до­жніх тво­рів – книж­ка Ген­ри­ка Сен­ке­ви­ча ”Ка­мо гря­де­ши”, тво­ри Гри­го­рія Ско­во­ро­ди. ЕЙДЕР АН­ДРІЙ –

най­мо­лод­ший мо­ряк, яко­го за­бра­ли в по­лон ро­сі­я­ни з укра­їн­сько­го ка­те­ра ”Бер­дянськ”. 19-річ­чя зу­стрів в ув’язнен­ні. По­тра­пив у по­лон на тре­тьо­му мі­ся­ці слу­жби – кон­тракт під­пи­сав пі­сля за­кін­че­н­ня на­вчаль­но- го за­кла­ду. Ан­дрія по­ра­ни­ли в но­гу, в Кер­чі про­о­пе­ру­ва­ли. Але ко­лі­но до­бре не фун­кціо­нує, на­пи­сав у ли­сті ба­тькам. День на­ро­дже­н­ня за ґра­та­ми від­зна­чив і мо­то­рист-еле­ктрик ар­ти­ле­рій­сько­го ка­те­ра ”Ні­ко­поль” Ми­хай­ло Власюк. Йо­му ви­пов­ни­ло­ся 34. Пі­сля за­сі­да­н­ня су­ду ска­зав, що пе­ре­жи­ває ”за до­лю за­ли­ше­но­го на ко­ра­блі со­ба­ки, яко­го мо­ря­ки ви­го­ду­ва­ли з пі­пе­тки”.

СПІЛКУ

ВАННЯ – на зра­зок ди­пло­ма­ти­чних від­но­син – ро­зір­ва­ла Ро­сій­ська пра­во­слав­на цер­ква в Укра­ї­ні зі Все­лен­ським па­трі­ар­ха­том 13 ли­сто­па­да. Так ви­сло­ви­ли не­вдо­во­ле­н­ня рі­ше­н­ням Кон­стан­ти­но­по­ля на­да­ти то­мос про ство­ре­н­ня в Укра­ї­ні єди­ної ав­то­ке­фаль­ної пра­во­слав­ної цер­кви.

ЖОВТИМИ ЖИЛЕТАМИ” на­зи­ва­ють страй­ка­рів у Фран­ції. Во­ни одя­гне­ні в сві­тло­від­бив­ні без­ру­кав­ки на за­стіб­ках-ли­пу­чках. Ви­сту­па­ють про­ти по­до­рож­ча­н­ня паль­но­го та по­лі­ти­ки пре­зи­ден­та Ем­ма­ну­е­ля Ма­кро­на. На го­лов­ні пло­щі кра­ї­ни ви­йшли по­над 125 тис. лю­дей. П’яте­ро за­ги­ну­ли під час су­ти­чок із по­лі­ці­єю. 118 по­ра­не­но, 1723 за­три­ма­ли пра­во­охо­рон­ці. Зла­ма­ла два ре­бра” – по­ясни­ла від­мо­ву від уча­сті в те­ле­шоу ”Тан­ці з зір­ка­ми” Окса­на Мар­чен­ко, дружина про­ро­сій­сько­го по­лі­ти­ка Ві­кто­ра Ме­двед­чу­ка. Про­ти її уча­сті у про­е­кті ви­сту­пи­ли жур­на­лі­сти ка­на­лу ”1+1”, гро­мад­ські акти­ві­сти. Ме­двед­чук є ку­мом ро­сій­сько­го пре­зи­ден­та Пу­ті­на. За п’ять ро­ків жо­дно­го ра­зу не ви­знав, що Ро­сія вчи­ни­ла агре­сію що­до Укра­ї­ни й не­за­кон­но за­во­ло­ді­ла на­ши­ми те­ри­то­рі­я­ми. За п’ять мі­ся­ців до цьо­го Mercedes Окса­ни Мар­чен­ко ви­крав п’яний ав­то­мий­ник у сто­ли­чно­му ра­йо­ні Ви­но­гра­дар і про­та­ра­нив ним Daewoo Lanos. ”Зав­жди є ві­тер, і він зав­жди – по­пу­тний.

У всі ча­си бу­ло ”за­раз або ні­ко­ли”, І по­трі­бно зро­би­ти ви­бір” – так пе­ре­кла­да­є­ться при­спів ан­гло­мов­ної пі­сні ”Під схо­да­ми”, яку укра­їн­ський ви­ко­на­вець Melovin спів­ав на Єв­ро­ба­чен­ні цьо­го­річ. 21-рі­чний ар­тист но­сить бі­ло­бла­ки­тну лін­зу на лі­во­му оці й фар­бує во­лос­ся в кон­тра­стні ко­льо­ри. По­сів 17-те мі­сце. Це один із най­гір­ших ре­зуль­та­тів Укра­ї­ни за 16 ро­ків уча­сті в пі­сен­но­му кон­кур­сі. ”За­стряв, за­ра­за” –

та­кий мем став по­пу­ляр­ний у со­цме­ре­жах із 2 гру­дня пі­сля по­лом­ки но­во­го швид­кі­сно­го екс­пре­су з Цен­траль­но­го за­лі­зни­чно­го вок­за­лу сто­ли­ці до ае­ро­пор­ту ”Бо­ри­спіль”. По­тяг зла­мав­ся на­сту­пно­го ж дня пі­сля за­пу­ску. Дви­гун не за­во­див­ся. Ту­а­лет не пра­цю­вав. Опа­ле­н­ня ви­мкну­ли. Па­са­жи­ри, які по­спі­ша­ли на рей­си, доби­ра­ли­ся до ае­ро­пор­ту са­мо­туж­ки. Єди­ним, хто

спі­знив­ся на лі­так, був Да­ні­ель Бек­кер. Він – укра­ї­нець, пра­цює в Ав­стра­лії. Укр­за­лі­зни­ця ком­пен­су­ва­ла йо­му 15 тис. грн за кви­ток.

Про­тя­гом ти­жня швид­кі­сна еле­ктри­чка ла­ма­ла­ся по­стій­но. На дев’ятий день адмі­ні­стра­ція змі­ни­ла гра­фік ру­ху і змен­ши­ла кіль­кість рей­сів. ”На­ро­дже­ний лі­та­ти не вміє пла­зу­ва­ти”, – жар­ту­ва­ли ко­ри­сту­ва­чі со­цме­реж.

И ИРІЙ,

про­єкт, мі­то­ло­гія і пів яблу­ка – так пи­са­ти­муть сло­ва за но­вим пра­во­пи­сом. Йо­го схва­ли­ла Ака­де­мія на­ук. У то­по­ні­мах і прі­зви­щах роз­ши­ри­ли вжи­ва­н­ня лі­те­ри ”ґ”, сло­ва з ”пів” пи­са­ти­муть окре­мо, а з ”ма­ксі”,”мі­ні”, ”екс”, ”ві­це” – ра­зом. За­про­ва­ди­ли ва­рі­а­тив­ність на­пи­са­н­ня. У де­яких сло­вах гре­цько­го по­хо­дже­н­ня з th мо­жна вжи­ва­ти ка­фе­дра і ка­те­дра, ефір і етер, мі­фо­ло­гія і мі­то­ло­гія. До но­во­го пра­во­пи­су вклю­чи­ли ча­сти­ну пра­вил, які укра­їн­ці ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли у 1920-х. І ІНСЦЕНОВАНЕ ВБИВ­СТВО, що обду­ри­ло світ” – на­зва до­ку­мен­таль­но­го філь­ма Бі-бі-сі про за­мах у Ки­є­ві на ро­сій­сько­го журналіста 41-рі­чно­го Ар­ка­дія Баб­чен­ка. Уве­че­рі 29 трав­ня по­лі­ція по­ві­до­ми­ла про вбив­ство Баб­чен­ка на по­ро­зі йо­го квар­ти­ри. Ні­би­то кі­лер три­чі ви­стрі­лив Ар­ка­ді­є­ві у спи­ну. Си­ло­ви­ки ін­сце­ну­ва­ли зло­чин, щоб ви­яви­ти за­мов-

ни­ка. Аре­шту­ва­ли 50-рі­чно­го Бо­ри­са Гер­ма­на. Він мав ор­га­ні­зу­ва­ти лі­кві­да­цію Баб­чен­ка за вка­зів­кою ро­сій­ських спец­служб. 20 го­дин і 32 хви­ли­ни у ЗМІ та со­цме­ре­жах ши­ри­ла­ся ін­фор­ма­ція про ні­кчем­ну ро­бо­ту укра­їн­ських пра­во­охо­рон­них ор­га­нів, що не вбе­ре­гли бло­ге­ра. Ко­ли ста­ло ві­до­мо, що Баб­чен­ко жи­вий, одним із най­по­пу­ляр­ні­ших став жарт: ”СБУ во­скре­си­ла Ар­ка­дія Баб­чен­ка, щоб не роз­слі­ду­ва­ти йо­го вбив­ство”.

ї ”ЇЖА ЗА­МІСТЬ ТЮРЕМ І РЕ

ПРЕСІЙ” – акція з та­ким га­слом про­йшла в Ки­є­ві 26 ли­сто­па­да, у день на­ро­дже­н­ня не­за­кон­но ув’язне­но­го в Ро­сії крим­ча­ни­на Оле­ксан­дра Коль­чен­ка. Ор­га­ні­за­то­ри ви­ма­га­ли звіль­не­н­ня бран­ців Крем­ля. Бі­ля пам’ятни­ка Ско­во­ро­ді го­ду­ва­ли ну­жден­них. У Ро­сії та оку­по­ва­но­му Кри­му з по­лі­ти­чних мо­ти­вів ув’язне­но не мен­ше як 70 укра­їн­ців. ОСИП КОБЗОН, ЄГОР КРІД І МА­РИ­НА ПОПЛАВСЬКА – ін­фор­ма­цію про цих ар­ти­стів най­ча­сті­ше шу­ка­ли укра­їн­ці у Google про­тя­гом 2018 ро­ку. Двоє з них померли – Ма­ри­на Поплавська, актор­ка ”Ди­зель-шоу”, за­ги­ну­ла в ав­то­ка­та­стро­фі. Ро­сій­ський спів­ак Кобзон по­мер від ра­ку про­ста­ти. Він ро­дом із До­не­цької обла­сті. Під­три­му­вав ро­сій­ську оку­па­цію. ”Дон­бас ні­хто не ста­вив на ко­лі­на. Ми ні­ко­ли не спів­а­ти­ме­мо укра­їн­ський гімн, до­ки жи­вий я”, – ка­зав. Ро­сій­ський спів­ак Єгор Крід ві­до­мий уча­стю в шоу ”Хо­ло­стяк”.

К КА­ВУ НА ЗАПРАВЦІ

”ВОҐ” пи­ла лі­дер­ка пар­тії ”Ба­тьків­щи­на” 58-рі­чна Юлія Ти­мо­шен­ко. Ста­ла за бар­ним сто­лом облич­чям до від­ві­ду­ва­чів. Фо­то ви­кла­ла у Facebook прес-се­кре­тар де­пу­та­та Ма­ри­на Со­ро­ка. ”Юль­ку по­па­ли­ли, во­на п’є ка­ву, тоб­то в неї є гро­ші, це – зра­да”, – від­ре­а­гу­ва­ли ко­ри­сту­ва­чі со­цме­ре­жі.

У кві­тні Юлія Ти­мо­шен­ко за­ве­ла сто­рін­ку у Facebook. У черв­ні пред­ста­ви­ла про­гра­му ”Но­вий курс Укра­ї­ни”. За­мість най­по­пу­ляр­ні­шо­го в її про­мо­вах сло­ва ”зу­бо­жі­н­ня”, вжи­ва­ла ”ІТ-прин­тер”, ”бло­ко­кчейн”, ”лі­нукс”. Але так са­мо го­во­ри­ла з російським акцен­том – за­мість ”г” вжи­ва­ла ”ґ”, за­мість ”о” – ”а”, ”и” – ”і”.

КІЗКА –

рі­чка у се­лі Де­ми­дів Виш­го­род­сько­го ра­йо­ну Ки­їв­ської обла­сті. Там 1 сі­чня 2018 ро­ку зна­йшли ті­ло пра­во­за­хи­сни­ці 38-рі­чної Іри­ни НОЗ

ДРОВСЬКОЇ з по­над де­ся­тком но­жо­вих по­ра­нень. Во­на шу­ка­ла вин­них у смер­ті сво­єї се­стри. – Іро­ди двох на­ших до­чок уби­ли. Одну ма­ши­ною зби­ли, а дру­гу за­ка-

ІРО­ДИ ДВОХ НА­ШИХ ДО­ЧОК УБИ­ЛИ

ту­ва­ли, бо хо­ті­ла, щоб усе по прав­ді бу­ло, – го­во­рить ба­тько Но­здо­ров­ської 71-рі­чний Сер­гій ДУНЯК.

У ли­сто­па­ді по­мер­ла ра­дник мі­сько­го го­ло­ви Хер­со­на 33-рі­чна Ка­те­ри­на ГАНДЗЮК. За три мі­ся­ці до цьо­го зло­чи­нець ви­лив на неї літр сір­ча­ної ки­сло­ти. Пе­ре­не­сла 11 опе­ра­цій.

З по­ча­тку 2018-го в Укра­ї­ні ста­ло­ся 55 на­па­дів на гро­мад­ських ді­я­чів. Усі во­ни ли­ши­ли­ся не­роз­кри­ти­ми, за­мов­ни­ків – не на­зва­но.

”КЕРЧЕНСЬКИМ

СТРІЛЬЦЕМ” на­зва­ли сту­ден­та там­те­шньо­го по­лі­те­хні­чно­го ко­ле­джу 18-рі­чно­го Вла­ди­сла­ва Ро­сля­ко­ва. 17 жов­тня він роз­стрі­ляв учнів і ви­кла­да­чів. За­ги­ну­ла 21 лю­ди­на, 50 по­ра­не­ні. У бі­бліо­те­ці пу­стив ку­лю со­бі в го­ло­ву. – Та­кі ви­пад­ки в Ро­сії й те­ри­то­рі­ях, які во­на за­хо­пи­ла, по­вто­рю­ва­ти­му­ться. Цьо­му спри­яє мі­лі­та-

ТІ­ЛО КРЕМУВАЛИ. ПО­ХО­ВА­ЛИ ПІД ЧУЖИМ ІМ’ЯМ

рист­ська й ра­ди­каль­на на­пру­га. Ко­ли оку­пан­ти за­йшли на наш пів­острів зі збро­єю, цьо­му хло­пцю бу­ло 13, – го­во­рить ко­ли­шній го­ло­ва Слу­жби зов­ні­шньої роз­від­ки Укра­ї­ни Ми­ко­ла Ма­ло­муж. Ті­ло кер­чен­сько­го стріль­ця кре- му­ва­ли. По­хо­ва­ли під чужим ім’ям. Про мі­сце за­хо­ро­не­н­ня знає тіль­ки ма­ти.

AND ROVER З ІНО­ЗЕМ­НИ­МИ

НОМЕРАМИ спа­лив лі­дер ”Ав­то­єв­ро­си­ли” Оле­ксандр Яро­ше­вич. Зро­бив це на знак про­те­сту про­ти прийня­тих Вер­хов­ною Ра­дою за­ко­нів №8487 і №8488. Во­ни зде­шев­лю­ють роз­ми­тне­н­ня ав­ті­вок, ска­со­ву­ють ві­ко­ве обме­же­н­ня на ввіз і вста­нов­лю­ють біль­шу від­по­від­аль­ність за ви­ко­ри­ста­н­ня ”єв­ро­блях”. Їх в Укра­ї­ні на­ра­хо­ву­ють близь­ко 1 млн.

Цьо­го­річ від­бу­ло­ся чо­ти­ри про­те­сти бля­хе­рів. На­ймас­шта­бні­ший був у ли­сто­па­ді, йо­го уча­сни­ки пе­ре­кри­ва­ли мі­сце­ві й між­на­ро­дні тра­си.

МИ НІ В ЧО­МУ НЕ ПО

МИЛИЛИСЯ. Усе йде, як тре­ба. На­віть вій­на на Дон­ба­сі – по­трі­бна”, – ка­зав по­лі­тик, пра­во­за­хи­сник і ра­дян­ський по­літв’язень Лев­ко Лук’янен­ко. Він був спів­ав­то­ром Акта про не­за­ле­жність Укра­ї­ни. На­ро­див­ся у День Не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни – 24 сер­пня. 15 ро­ків про­вів у ра­дян­ських тюр­мах і та­бо­рах. По­мер у ли­пні.

МАРИХУАНУ В МОЛО

ДОСТІ КУРИВ мі­ський го­ло­ва Льво­ва, го­ло­ва пар­тії ”Са­мо­по­міч” 50-рі­чний Ан­дрій Са­до­вий. – Та­кий до­свід мав, ко­ли ме­ні бу­ло ро­ків 20. Але біль­ше не хо­чу, – ка­зав в ін­терв’ю бло­ге­ру Ан­дрію Оні­стра­ту.

Про­гра­му за­пи­су­ва­ли вдо­ма у Са­до­во­го та у пар­ку під час про­біж­ки. На ві­део чо­ло­ві­ки

п’ють чай та бав­ля­ться з со­ба­кою ме­ра. Са­до­вий під час роз­мо­ви був бо­сий.

СА­ДО­ВИЙ ПІД ЧАС РОЗ­МО­ВИ БУВ БО­СИЙ

”МЫ КАК МУЧЕНИКИ ПОПАДЕМ В РАЙ, а они про­сто сдо­хнут” – за­явив ро­сій­ський пре­зи­дент 66-рі­чний Во­ло­ди­мир Пу­тін 18 жов­тня. Го­во­рив про на­слід­ки ядер­ної вій­ни для ро­сі­ян та їхніх во­ро­гів.

н

”НОВАЧОК” – то­кси­чна хі­мі­чна ре­чо­ви­на, якою на­ма­га­ли­ся отру­ї­ти ко­ли­шньо­го спів­ро­бі­тни­ка ро­сій­ської вій­сько­вої роз­від­ки 67-рі­чно­го Сер­гія Скри­па­ля і йо­го донь­ку Юлію у Ве­ли­кій Бри­та­нії. Отру­ту аген­ти ро­сій­ських спец­служб на­не­сли на ру­чку вхі­дних две­рей. 5 мг ре­чо­ви­ни при по­тра­плян­ні на шкі­ру па­ра­лі­зу­ють лю­ди­ну на­зав­жди, а біль­ше кіль­кох гра­мів – уби­ва­ють. Бу­ди­нок Скри­па­лів у бри­тан­сько­му мі­сті Солс­бе­рі зне­сли. Із хі­мі­чною збро­єю мо­гли кон­та­кту­ва­ти 130 го­ро­дян.

На цю те­му з’явив­ся анек­дот: Штір­ліц і Скри­паль ви­пи­ли по дві пля­шки го­ріл­ки. Скри­паль упав і по­мер. ”Новачок!” – по­ду­мав Штір­ліц. ОКУПАНТУ НЕПРИЄМНО, ко­ли на оку­па­цію ка­жуть ”оку­па­ція”, – ска­зав укра­їн­ський пре­зи­дент 53-рі­чний Пе­тро По­ро­шен­ко

Жін­ка про­дає облі­пи­ху бі­ля вхо­ду до сто­ли­чної cтан­ції ме­тро Те­а­траль­на у жов­тні 2018 ро­ку. З гру­дня мі­ні­маль­на пен­сія за ві­ком в Укра­ї­ні ста­но­вить 1497 гри­вень

Ро­сій­ський при­кор­дон­ний ко­ра­бель ”Дон” та­ра­нить укра­їн­ський бу­ксир ”Яни Ка­пу” в Кер­чен­ській про­то­ці 25 ли­сто­па­да. Ним та дво­ма ма­ли­ми бро­ньо­ва­ни­ми ар­ти­ле­рій­ськи­ми ка­те­ра­ми ”Бер­дянськ” і ”Су­ми” укра­їн­ські мо­ря­ки здій­сню­ва­ли пе­ре­хід з Оде­сько­го пор­ту до Ма­рі­у­по­ля. Ро­сі­я­ни взя­ли у по­лон 24 укра­їн­ців. За­хо­пле­н­ня су­ден зні­ма­ли на ві­део. Си­гнал пе­ре­хо­пи­ли укра­їн­ські вій­сько­ві. Цей за­пис слу­гу­ва­ти­ме до­ка­зом агре­сії в між­на­ро­дно­му су­ді

15 гру­дня на сто­ли­чній Со­фій­ській пло­щі по­над 10 ти­сяч лю­дей очі­ку­ють рі­ше­н­ня Об’єд­нав­чо­го со­бо­ру. Цьо­го дня обра­ли пред­сто­я­те­ля Пра­во­слав­ної цер­кви Укра­ї­ни. Ним став ми­тро­по­лит Епі­фа­ній

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.