А в цей час:

Krayina - - ПОДІЇ -

– ПІДСТАВИЛА МЕ­НЕ. ТЕ­ПЕР МАЮ БЕЗ ГРО­ШЕЙ ВЕРТАТИСЯ, – КРИЧИТЬ 45-РІЧНА ІРИ­НА ВАСИЛЬЧЕНКО ПО ТЕЛЕФОНУ НА ЗНАЙОМУ 47-РІ­ЧНУ ТАМАРУ ПОПАДЮК.

По­ї­ха­ла пра­цю­ва­ти в Че­хію при­би­раль­ни­цею за її ре­ко­мен­да­ці­єю. За 2,5 мі­ся­ця ро­бо­ти гро­ші від по­се­ре­дни­ка не отри­ма­ла. Обі­цяє ви­сла­ти пі­зні­ше.

– Ме­ні за ти­ждень до­до­му їха­ти, а він гро­шей не від­дає. Маю те­пер по­зи­ча­ти ще й на до­ро­гу. Та­ма­ра ка­за­ла, гар­ний по­се­ре­дник, не жа­лі­ла­ся. Яв­но збре­ха­ла. Біль­ше на ньо­го пра­цю­ва­ти не хо­чу, – роз­по­від­ає Іри­на Ми­ко­ла­їв­на. – Вер­та­ю­ся до­до­му, хоч і ві­зи ще ли­ши­ло­ся кіль­ка мі­ся­ців. Це дру­га по­їзд­ка на за­ро­бі­тки – і не­вда­ла. Пер­ший раз бу­ла в Поль­щі, на за­во­ді. Жи­ли в гур­то­жи­тку по п’яте­ро в кім­на­ті, пла­ти­ли ма­ло. По­вер­ну­ла­ся за мі­сяць до­до­му.

– Дів­ча­та вже всі ждуть, щоб Іри­на по­ї­ха­ла до­до­му. Ду­же скан­даль­на. Тіль­ки що не так – у крик, – го­во­рить Та­ма­ра Ва­си­лів­на. Та­кож пра­цює при­би­раль­ни­цею в че­сько­му магазині. – До ме­не во­на звер­ну­ла­ся, щоб по­ра­ди­ла по­се­ре­дни­ка на ро­бо­ту. Я ска­за­ла, в ко­го са­ма бу­ла. Ме­ні все спо­до­ба­ло­ся. Гро­ші да­вав, ко­ли про­си­ла. При­їха­ла до ньо­го пра­цю­ва­ти вдру­ге. А їй не по­ща­сти­ло.

– ЧОМ ТИ НЕ ПРИ­ЙШОВ, ЯК МІ­СЯЦЬ ЗІЙШОВ, – ЗА­ТЯ­ГУЄ ПІСНЮ ЖИТЕЛЬКА ЧЕРНІГОВА 22-РІЧНА АЛІНА ДАНИЧ БІ­ЛЯ НІЧНОГО КЛУБУ ”БУРШТИНОВА КІШКА”. По­ряд ме­ту­ша­ться дві

по­дру­ги.

– Хто не при­йшов? – пе­ре­пи­тує чо­ло­вік. Га­сить не­до­па­лок об сніг.

– Ні­хто не при­йшов, – смі­є­ться дів­чи­на, – Ні один, ні дру­гий.

Опів­но­чі Аліна від­пра­ви­ла по­ві­дом­ле­н­ня Ми­ко­лі й Пе­тру – по­тен­цій­ним ка­ва­ле­рам. Пів­ро­ку спіл­ку­ва­ла­ся з обо­ма. Не мо­гла ви­рі­ши­ти, ко­го обра­ти. На­пи­са­ла: ”Лю­бий, я у клу­бі. Ро­зби­ла ве­ли­ке дзер­ка­ло. До­до­му не пу­ска­ють, ви­ма­га­ють 5 тис. грн. До­по­мо­жи”. По­ча­ла б зу­стрі­ча­ти­ся з тим, хто при­віз би гро­ші.

Ми­ко­ла ви­мкнув те­ле­фон одра­зу. Пе­тро ска­зав, що вже дов­го не на­ва­жу­вав­ся їй зі­зна­ти­ся, що зна­йшов ін­шу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.