По­ло­ви­на укра­їн­ців ка­жуть, що не го­ло­су­ва­ти­муть за Порошенка в жо­дно­му ра­зі

Krayina - - УКРА ЇНА - Михайло БАСАРАБ, по­лі­то­лог

Пре­зи­дент то­ле­ру­вав і то­ле­рує прокрем­лів­ські ЗМІ у віль­ній Укра­ї­ні, на сво­їй по­лі­ти­чній те­ри­то­рії. Ймо­вір­но, вва­жає, що це ви­гі­дний ін­стру­мент вла­сно­го ме­діа-впли­ву. Оче­ви­дно, йо­му по­обі­ця­ли, що ці те­ле­ка­на­ли бу­дуть ло­яль­ні до ньо­го й пра­цю­ва­ти­муть ли­ше про­ти йо­го кон­ку­рен­тів.

Су­то фор­маль­но ці за­со­би ма­со­вої ін­фор­ма­ції справ­ді ви­яв­ля­ють ло­яль­ність. Але ж во­дно­час на­гні­та­ють ха­ос, аб­сурд і не­прав­ду, ма­ні­пу­лю­ють фа­кта­ми й пе­ре­біль­шу­ють мас­шта­би про­блем.

”Ін­тер”, 112, NewsOne та ін­ші руй­ну­ють до­ві­ру су­спіль­ства до дер­жав­них і гро­ма­дян­ських ін­сти­ту­тів, до по­лі­ти­чно­го кла­су за­га­лом, до укра­їн­сько­го вій­ська. До­ві­ра – це не ли­ше со­ці­аль­ний ка­пі­тал бу­дья­кої дер­жа­ви, а й осно­ва для ле­гі­тим­но­сті вла­ди, а від­так і пре­зи­ден­та. Ме­ре­жа во­ро­жих ЗМІ по­слі­дов­но зни­щує цю осно­ву. От­же, па­то­ло­гі­чна стур­бо­ва­ність вну­трі­шньо­по­лі­ти­чни­ми кон­ку­рен­та­ми й ви­бо­ра­ми, за­ци­кле­ність на пі­а­рі, де-фа­кто ігно­ру­ва­н­ня ро­сій­ської гі­бри­дної агре­сії – ось квін­те­сен­ція прав­лі­н­ня Петра Порошенка, йо­го по­лі­ти­чно­го сти­лю. Са­ме то­му має ан­ти­рей­тинг 50 від­со­тків, тоб­то по­ло­ви­на укра­їн­ців ка­жуть, що не го­ло­су­ва­ти­муть за ньо­го за жо­дних об­ста­вин.

40-РІ­ЧНИЙ ШОУМЕН ВО­ЛО­ДИ­МИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВИСУНУВ СВОЮ КАНДИДАТУРУ НА ПО­СА­ДУ ПРЕ­ЗИ­ДЕН­ТА УКРА­Ї­НИ. ПРО ЦЕ ОГОЛОСИВ 31 ГРУ­ДНЯ В ЕФІРІ ”1+1”. ТЕЛЕКАНАЛ ПО­КА­ЗАВ ПРИВІТАННЯ КОМІКА ДО НО­ВО­ГО РО­КУ В ЧАС, КО­ЛИ ТРАДИЦІЙНО ТРАНСЛЮЮТЬ ПРИВІТАННЯ ВІД ПРЕ­ЗИ­ДЕН­ТА. ВИСТУП ГЛА­ВИ ДЕР­ЖА­ВИ ПЕТРА ПОРОШЕНКА ДЕМОНСТРУВАЛИ ПІ­СЛЯ ОПІВ­НО­ЧІ. ”НЕ­МАЄ ЖО­ДНО­ГО БОКСЕРА, ЯКИЙ ЗМІГ БИ ПЕ­РЕ­ЙТИ У ВАЖЧУ ВАГОВУ КАТЕГОРІЮ ЗА РА­ХУ­НОК ЗБІЛЬ­ШЕ­Н­НЯ ОБ­СЯ­ГУ МОЗКУ”, – ВВА­ЖАЄ ХУ­ДО­ЖНИК ВО­ЛО­ДИ­МИР КАЗАНЕВСЬКИЙ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.