”За лі­че­ні хви­ли­ни бар змі­ню­є­ться. По­лі­цей­ські ври­ва­ю­ться в кон­ди­тер­ську”

Krayina - - ДАТИ - Пі­дго­ту­ва­ла Оль­га ШВЕД

”ПРОЩАЙ, ДЖОНЕ! ТИ БУВ СПРАВЖНІМ ВОРОГОМ БОГА І ДРУГОМ ДИЯВОЛА!

Я всі­єю ду­шею не­на­ви­джу те­бе!” – аме­ри­кан­ський єван­ге­ліст Біл­лі Сан­ді плює в яму із тру­ною. У ній – пля­шка ві­скі. Аме­ри­кан­ці на­зи­ва­ють на­пій ”Джон Ячмін­не Зер­но”. 17 СІ­ЧНЯ 1919 РО­КУ сим­во­лі­чним по­хо­ва­н­ням ві­скі в мі­сті Нор­фолк у шта­ті Вір­джи­нія від­зна­ча­ють прийня­т­тя 18-ї по­прав­ки до Кон­сти­ту­ції США. В на­ро­ді її на­зи­ва­ють су­хим за­ко­ном – за­бо­ро­няє ви­го­тов­ле­н­ня, про­даж і пе­ре­ве­зе­н­ня ал­ко­го­лю у кра­ї­ні.

За­су­джу­ва­ти пи­я­цтво по­чи­на­ють за­мо­жні фер­ме­ри-про­те­стан­ти 1900-го. Мов­ляв, п’яні ро­бі­тни­ки під­ри­ва­ють їхній бі­знес.

”Мої ро­бі­тни­ки на за­во­дах по­га­но пра­цю­ють із по­хмі­л­ля, – го­во­рить мі­льяр­дер Джон Ро­кфел­лер (1839–1937). – Я втра­чаю гро­ші. Ви­со­кий ри­зик трав­ма­ти­зму на ви­ро­бни­цтві че­рез пи­я­ти­ку”.

Під­три­му­ють осуд жін­ки з цер­ков­них ор­га­ні­за­цій. Во­ни не­вдо­во­ле­ні по­хо­да­ми чо­ло­ві­ків до са­лу­нів – бу­дин­ків роз­пу­сти. Спіль­но вла­што­ву­ють ма­ні­фе­ста­ції та пи­шуть пе­ти­ції до вла­ди з про­ха­н­ням за­бо­ро­ни­ти ал­ко­голь. Пе­ре­пи­су­ють Бі­блію, при­би­ра­ю­чи з текс­тів згад­ки про спир­тне.

У пер­ший рік за­бо­ро­ни по­лі­цей­ські по всій кра­ї­ні аре­што­ву­ють 282 тис. не­тве­ре­зих аме­ри­кан­ців. Са­дять на пів­ро­ку до тюр­ми. Якщо по­па­да­ю­ться вдру­ге – мо­жуть отри­ма­ти до п’яти ро­ків.

З’яв­ля­ю­ться не­ле­галь­ні ви­ро­бни­ки ал­ко­го­лю. Ро­зви­ва­є­ться ме­ре­жа під­піль­них ба­рів speakeasy – у пе­ре­кла­ді з ан­глій­ської ”го­во­ри по­ше­пки”. На вхо­ді по­трі­бно ска­за­ти па­роль і ти­хо за­мо­ви­ти ал­ко­голь. Їх ма­ску­ють під кав’яр­ні, апте­ки, бу­тер­бро­дні, танц­за­ли чи ма­га­зи­ни кан­це­ля­рії. Ал­ко­голь по­да­ють у чай­них ча­шках або ма­лень­ких фляж­ках. Усі за­кла­ди кон­тро­лю­ють бан­ди­ти – ганг­сте­ри. ”По­лі­цей­ські під­ку­пле­ні. Ко­ли ро­блять обла­ву – по­ві­дом­ля­ють ма­фі­о­зі, який кон­тро­лює за­клад. Той пе­ре­дає ін­фор­ма­цію вла­сни­ку. За лі­че­ні хви­ли­ни бар змі­ню­є­ться. По­лі­цей­ські ври­ва­ю­ться в кон­ди­тер­ську, де за сто­ли­ка­ми від­ві­ду­ва­чі мир­но п’ють ка­ву і чай. Бо­чки з пи­вом, ві­скі і джи­ном при­хо­ва­ні за роз­сув­ною сті­ною чи ша­фою”, – при­га­дує аме­ри­ка­нець Джон Сміт.

Лю­ди звер­та­ю­ться до лі­ка­рів. Ті мо­жуть ви­пи­су­ва­ти спирт для лі­ку­ва­н­ня го­лов­но­го бо­лю чи роз­ла­дів шлун­ка. За ре­це­птом ку­пу- ють на­віть пер­шо­кла­сне шо­тланд­ське ві­скі. До­зво­ля­є­ться ви­ко­ри­ста­н­ня ви­на у ре­лі­гій­них обря­дах цер­ков­но­слу­жи­те­лям. Щоб ”до­мо­ви­ти­ся” про ал­ко­голь зі сво­їм па­сто­ром, чо­ло­ві­ки ви­сто­ю­ють у цер­кві всі про­по­віді. Різ­ко ро­сте не­ле­галь­ний ім­порт ал­ко­го­лю з су­сі­дніх кра­їн. Кон­тра­бан­ди­стів на­зи­ва­ють бу­тле­ге­ра­ми. Пе­ре­во­зять єм­но­сті че­рез кор­дон прив’яза­ни­ми до дна чов­нів і пе­ре­но­сять під­зем­ни­ми ту­не­ля­ми. Ча­сто ви­ко­ри­сто­ву­ють взу­т­тя з пі­до­шва­ми у ви­гля­ді ко­ров’ячих ко­пит. По­лі­цей­ські та ше­ри­фи, які шу­ка­ють в лі­сі та­єм­ні стеж­ки кон­тра­бан­ди­стів, не звер­та­ють ува­ги на та­кі слі­ди.

За­кон до­пу­скає до­ма­шнє ви­ро­бни­цтво не більш як 2 тис. л фру­кто­во­го си­дру в рік на ко­жне до­мо­го­спо­дар­ство. Фер­ми ви­ро­щу­ють ви­но­град і ви­го­тов­ля­ють ви­но для ма­фії. По­ста­ча­ють під ви­гля­дом со­ку. ”За­мо­жні са­мо­гон­ни­ки лег­ко від­ку­по­ву­ю­ться і ви­го­тов­ля­ють тон­ни ви­на. А щоб не псу­ва­ти ста­ти­сти­ки, по­лі­цей­ські ври­ва­ю­ться до бі­дних ро­дин і за­би­ра­ють одну-дві пля­шки до­ма­шньо­го ви­на, при­па­се­но­го на свя­то. Ще й штра­фу­ють”, – пи­ше аме­ри­кан­ський істо­рик Елі­за­бет Ко­ен.

Ганг­сте­ри зма­га­ю­ться за кон­троль над про­да­жем спир­тно­го. Най­ві­до­мі­ший із них – іта­лій­ський ма­фі­о­зі Аль Ка­по­не (1899–1947) – за рік за­ро­бляє $60 млн.

”Су­хий за­кон – най­кра­щий із за­ко­нів, що мо­гли ви­га­да­ти де­мо­кра­ти. Во­ни за­бу­ли, яким ба­жа­ним бу­ває за­бо­ро­не­ний плід”, – лю­бить по­вто­рю­ва­ти він. Спо­жи­ва­н­ня ал­ко­го­лю в кра­ї­ні змен­шу­є­ться вдві­чі. За­те втри­чі зро­ста­ють кіль­кість убивств та ор­га­ні­зо­ва­на зло­чин­ність. То­му 5 гру­дня 1933-го Кон­грес зні­має за­бо­ро­ну на про­даж і ви­го­тов­ле­н­ня ал­ко­го­лю.

ВИ­КО­РИ­СТО­ВУ­ЮТЬ ВЗУ­Т­ТЯ З ПІ­ДО­ШВА­МИ У ВИ­ГЛЯ­ДІ КО­РОВ’ЯЧИХ КО­ПИТ

Чо­ло­ві­ки ви­ли­ва­ють ви­но на одно­му зі скла­дів у США під час дії су­хо­го за­ко­ну у 1919–1933 ро­ках

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.