Мбап­пе пре­тен­ду­ва­ти­ме на ”Зо­ло­тий м’яч”

Krayina - - СПОРТ - текст: Ар­тем ГАЛКІН

33-рі­чно­го Лу­ку МОДРИЧА, пів­за­хи­сни­ка іспан­сько­го ”Ре­а­ла” та збір­ної Хор­ва­тії, ви­зна­ли най­кра­щим фут­бо­лі­стом-2018. Він ви­грав два го­лов­ні при­зи – ”Зо­ло­тий м’яч” від фран­цузь­ко­го ти­жне­ви­ка ”Франс Фут­бол” та опи­ту­ва­н­ня між­на­ро­дної фе­де­ра­ції се­ред тре­не­рів і ка­пі­та­нів ко­манд 10 ро­ків по­спіль при­зи отри­му­ва­ли ар­ген­ти­нець Ліо­нель Мес­сі й пор­ту­га­лець Крі­шті­а­ну Ро­нал­ду.

– Мо­дрич за­слу­же­но ви­грав ”Зо­ло­тий м’яч”, – ка­же 48-рі­чний Ар­тем Фран­ков, го­лов­ний ре­да­ктор жур­на­лу ”Фут­бол”. – Але 2019 ро­ку цю ін­ди­ві­ду­аль­ну на­го­ро­ду зно­ву здо­бу­де Ро­нал­ду або Мес­сі. При­чо­му остан­ній бу­де фа­во­ри­том, вра­хо­ву­ю­чи, як силь­но він грає остан­нім ча­сом (то­рік за­бив 51 м’яч і зро­бив 26 го­ле­вих пе­ре­дач у чем­піо­на­ті Іспа­нії. Це най­кра­щий по­ка­зник се­ред усіх пред­став­ни­ків топ-чем­піо­на­тів – Іспа­нії, Іта­лії, Ан­глії, Ні­меч­чи­ни, Фран­ції. – Кра­ї­на).

Чо­му Мо­дри­чу не вда­сться вдру­ге по­спіль здо­бу­ти на­го­ро­ду?

– Йо­го клуб, іспан­ський ”Ре­ал”, за­раз да­ле­ко не той, щоб ви­гра­ти хоч якийсь тро­фей. І цьо­го ро­ку не бу­де між­на­ро­дних тур­ні­рів збір­них, де Лу­ка ра­зом із Хор­ва­ті­єю зміг би про­я­ви­ти се­бе.

Можливо, якщо пе­ре­йде в ”Ін­тер”, змо­же по­бо­ро­ти­ся зно­ву.

Хто ста­не кон­ку­рен­том Мес­сі та Ро­нал­ду?

– Кі­лі­ан Мбап­пе. Але йо­го шан­си не­ве­ли­кі. Бо грає за ”Па­рі Сен-Жер­мен”. Ви­гра­ти Лі­гу чем­піо­нів цьо­му клубу май­же не­ре­аль­но. За збір­ну та­кож се­бе не про­я­ви­ти: ве­ли­ких тур­ні­рів не­має, а до фі­наль­ної ча­сти­ни Лі­ги На­цій йо­го Фран­ція не про­би­ла­ся.

Я ще роз­гля­нув би ва­рі­ант із ”Лі­вер­пу­лем”. Але це ти­по­ва тре­нер­ська ко­ман­да. Якщо во­на пе­ре­мо­же в Лі­зі чем­піо­нів, то як роз­ді­ли­ти приз між Са­ла­хом, Ма­не та Фір­мі­но?

Якщо ”Лі­вер­пуль” ви­грає Лі­гу чем­піо­нів, як роз­ді­ли­ти приз між Са­ла­хом, Ма­не та Фір­мі­но?

Пів­за­хи­сник Лу­ка Мо­дрич 2018 ро­ку ви­грав Лі­гу чем­піо­нів з іспан­ським ”Ре­а­лом”, а у скла­ді збір­ної Хор­ва­тії став срі­бним при­зе­ром Куб­ка сві­ту

Лу­ка Мо­дрич отри­мав ”Зо­ло­тий м’яч” від ти­жне­ви­ка ”Франс Фут­бол” у Па­ри­жі 4 гру­дня 2018 ро­ку

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.