У ТЕ­БЕ Є РІДНА МА­ТИ. ЇЇ ЗВУТЬ НЕЛЯ

ВІ­СІМ ЗУ­СТРІ­ЧЕЙ, ЯКИХ ЛЮ­ДИ ЧЕКАЛИ РО­КА­МИ

Krayina - - РЕЙТИНГ - текст: Юлія ЛІПІЧ

У гру­дні 2018-го чер­нець гре­ко-ка­то­ли­цько­го мо­на­сти­ря у Ки­є­ві 35-рі­чний Юрій ЛЕВЧУН зу­стрів­ся з ма­тір’ю.

Ал­ла ЛЕВЧУН від­мо­ви­ла­ся від си­на в по­ло­го­во­му будинку.

– Ме­не ви­хо­ву­ва­ли в Ко­ро­пе­цько­му ін­тер­на­ті на Тер­но­піль­щи­ні, – роз­по­від­ає Левчун. – Там бу­ло важ­ко. Бу­ва­ло, за не­по­ко­ру ви­хо­ва­те­лі роз­дя­га­ли до­го­ла та во­ди­ли прив­се­лю­дно. На­ді­яв­ся, що ма­ма ме­не за­бе­ре. То­рік Юрій звер­нув­ся по до­по­мо­гу до жур­на­лі­стів. Во­ни роз­шу­ка­ли йо­го ма­тір. Жін­ка ви­прав­до­ву­ва­ла­ся: ду­ма­ла, син мер­твий

1 У ТРАВ­НІ ТО­РІК КИТАЄЦЬ 27-РІ­ЧНИЙ ЛІ ЛІ ЗУ­СТРІВ­СЯ ЗІ СВО­ЄЮ РО­ДИ­НОЮ,

яку не бачив 24 ро­ки. Йо­го ба­тько Сюн­дзі Лі по­ши­рив 180 тис. ли­сті­вок з ін­фор­ма­ці­єю про зни­кло­го си­на.

– Я пря­му­вав до крам­ни­ці, де про­даю одяг. Не по­мі­тив, що 3-рі­чний син ішов слі­дом, – го­во­рить Сюн­дзі Лі. – Ко­ли дру­жи­на при­йшла по ньо­го в ма­га­зин, у ме­не оні­мі­ли но­ги. Я про­дав бі­знес і по­чав по­до­ро­жу­ва­ти кра­ї­ною з на­ді­єю, що зна­йду Лі. За пер­ші три мі­ся­ці схуд на 30 кі­ло­гра­мів. Хло­пчи­ка на ву­ли­ці за­бра­ло без­ді­тне по­друж­жя. У до­ро­сло­му ві­ці до­від­ав­ся, що во­ни йо­му не­рі­дні. Лі Лі зна­йшов ба­тьків зав­дя­ки зраз­кам ДНК. Зда­ли їх у по­лі­цію для по­шу­ку рідних.

2 27-РІЧНА КОН ЇНГ ІЗ КИТАЙСЬКОГО МІ­СТА ЧЕНДУ ЗАГУБИЛАСЯ У 3-РІ­ЧНО­МУ ВІ­ЦІ

на фру­кто­во­му рин­ку. Батьки об­слу­го­ву­ва­ли клі­єн­та у сво­їй при­до­ро­жній крам­ни­ці й не по­мі­ти­ли, ко­ли дитина зни­кла.

По­друж­жя роз­по­ча­ло по­шу­ки. Не ви­їжджа­ли з мі­ста, аби бу­ти вдо­ма, ко­ли по­вер­не­ться донька. Зна­йшла­ся у бе­ре­зні то­рік – за 24 ро­ки пі­сля зни­кне­н­ня. – По­лі­цей­ський ху­до­жник ді­знав­ся про на­шу істо­рію. З ди­тя­чої фо­то­гра­фії на­ма­лю­вав ме­не до­ро­слу. Кар­тин­ку по­ши­ри­ли в со­цме­ре­жах, – роз­по­від­ає Кон Їнг. – Я її по­ба­чи­ла. Зди­ву­ва­ла­ся, як схо­жа на ту жін­ку. У ме­не, як і в неї – шрам на чо­лі. Ко­ли зв’яза­ла­ся з ба­тьком, ска­зав, що йо­го донь­ку ну­ди­ло під час пла­чу. Те ж від­бу­ва­ло­ся зі мною. Тест на ДНК під­твер­див, що ми – рі­дні.

3 БРИТАНКА 45-РІЧНА ТОНІ ГАРРІСОН УПЕРШЕ ПОБАЧИЛАСЯ З БА­ТЬКОМ 78-РІЧНИМ ЛІ БАЛТЕРОМ

у лю­то­му то­рік. Він – ко­ли­шній аме­ри­кан­ський сол­дат, ве­те­ран в’єтнам­ської вій­ни. За­ко­хав­ся у в’єтнам­ку, во­на за­ва­гі­тні­ла. Чо­ло­вік по­вер­нув­ся у США. Но­во­на­ро­дже­ну Тоні ма­ти від­да­ла до при­тул­ку в мі­сті Сай­гон. Дитину вдо­че­ри­ло по­друж­жя з Ве­ли­кої Бри­та­нії. – Ме­не тур­бу­ва­ло, що я від­рі­зня­ю­ся від ін­ших. Хо­ча ні­хто з одно­кла­сни­ків не до­шку­ляв ме­ні че­рез ко­лір шкі­ри, – ка­же Гаррісон. При­йом­на ро­ди­на роз­по­ві­ла Тоні про її ба­тьків. Во­на зна­йшла та­та в будинку для лі­тніх лю­дей. Те­пер шу­кає ма­тір.

4 – ТИ – МОЯ БАБУСЯ! Я ЗНА­ЙШОВ ТЕ­БЕ! – ПОВТОРЮВАВ 17-РІ­ЧНИЙ КРІСТІАН ЯНІН

зі швед­сько­го Сток­голь­ма в пол­тав­сько­му при­тул­ку для лі­тніх лю­дей 2016-го. То­ді роз­шу­кав ба­бу 77-рі­чну Ла­ри­су Фе­до­рів­ну. Во­на не зна­ла про йо­го існу­ва­н­ня. Крістіан на­ро­див­ся 1999-го в сто­ли­чно­му по­ло­го­во­му будинку. Ма­ти від ньо­го від­мо­ви­ла­ся. У до­ку­мен­тах вка­за­ла своє прі­зви­ще та ім’я. За­мість до­ма­шньої адре­си на­пи­са­ла пункт збо­ру вто­рин­ної си­ро­ви­ни. Не­мов­ля уси­но­ви­ло швед­ське по­друж­жя. – Ко­ли ме­ні ви­пов­ни­ло­ся 7 ро­ків, ма­ма по­са­ди­ла нав­про­ти і ска­за­ла: ”Си­ну, ти вже до­ро­слий, по­вин­на ска­за­ти то­бі прав­ду. У те­бе є рідна ма­ти. Її звуть Неля. Ко­ли во­на те­бе на­ро­ди­ла, не ма­ла сил і мо­жли­во­сті ви­хо­ву­ва­ти”, – роз­по­від­ає Крістіан. До­ля йо­го ма­те­рі не­ві­до­ма, во­на зна­чи­ться зни­клою без­ві­сти.

5 АВСТРАЛІЙЦІ 46-РІЧНА АМІ­НА ХАРТ І СКОТТ АН­ДЕР­СОН, 49 РО­КІВ, ОДРУЖИЛИСЯ 2016-ГО.

За чо­ти­ри ро­ки до цьо­го чо­ло­вік став до­но­ром спер­ми, з якої Амі­на на­ро­ди­ла донь­ку Лей­лу.

– Я бу­ла за­мі­жня, – ка­же Амі­на. – Але двоє си­нів померли від генетичного захворювання. Мар­лон про­жив 14 ти­жнів. Луї помер, ко­ли йо­му бу­ло 14 мі­ся­ців. Із чо­ло­ві­ком ро­зі­йшли­ся, бу­ла в де­пре­сії. Ро­з­умі­ла, що без ді­тей не ви­бе­ру­ся з цьо­го ста­ну. Звер­ну­ла­ся у банк спер­ми. Зго­дом жін­ка ви­рі­ши­ла роз­шу­ка­ти до­но­ра. У клі­ні­ці під­ка­за­ли йо­го кон­та­кти. За­про­по­ну­ва­ла Скот­ту зу­стрі­ти­ся, він по­го­див­ся. За рік по­бра­ли­ся. Амі­на на­пи­са­ла ав­то­біо­гра­фі­чну книж­ку ”Як я зу­стрі­ла тво­го та­та”.

6 ПО­ЛІ­ЦЕЙ­СЬКИЙ 28-РІ­ЧНИЙ ГАНЕШ ДХАНГДЕ З ІНДІЙСЬКОГО ПЕРЕДМІСТЯ МУМБАЇ

зна­йшов ба­тьків 2013-го. З ни­ми не ба­чив­ся 22 ро­ки. До­ро­гою зі шко­ли хло­пець за­гу­бив­ся на за­лі­зни­чній стан­ції. Сів на по­тяг і при­їхав на не­зна­йо­му стан­цію. Три дні жив на вок­за­лі. Га­не­ша при­хи­сти­ла ро­ди­на ри­бал­ки. Ра­зом із їхнім си­ном же­бра­ку­вав.

– Ко­ли я при­йшов на ро­бо­ту в по­лі­цію, на­чаль­ник за­пи­тав про ба­тьків. Я по­ка­зав та­ту­ю­ва­н­ня на лі­вій ру­ці. То бу­ло ім’я ма­те­рі. Ін­спе­ктор на­ка­зав пі­до­пі­чним її роз­шу­ка­ти, – го­во­рить Ганеш. – Батьки ви­яви­ли­ся бі­дні. Ті­шу­ся, що зу­мів їх зна­йти.

7 2011-ГО АМЕРИКАНКА КАРЛІНА ВАЙТ, 23 РО­КИ, ЗНА­ЙШЛА СВО­ЇХ БА­ТЬКІВ.

Її 19-ден­ним не­мов­лям із нью-йорк­ської лі­кар­ні ви­кра­ла Енн Пе­твей зі шта­ту Кон­не­кти­кут.

– Ко­ли я по­до­ро­слі­ша­ла, запитала, де моє сві­до­цтво про на­ро­дже­н­ня. У ма­ми йо­го не бу­ло. Зро­зумі­ла, щось не так, – роз­по­від­ає Вайт. – Звер­ну­ла­ся у по­лі­цію. Там про­ве­ли ДНК-тест, зав­дя­ки яко­му зна­йшли справ­жніх ба­тьків. Ко­ли з ни­ми побачилася, ви­ни­кло від­чу­т­тя, на­че на­ро­ди­ла­ся за­но­во. Карліна по­с­при­я­ла, аби її при­йом­ну ма­тір аре­шту­ва­ли. Від справ­жніх ба­тьків теж пі­шла. Про­си­ла, аби во­ни їй від­да­ли $750 тис., які отри­ма­ли як ком­пен­са­цію при втра­ті ди­ти­ни. Гро­шей не ма­ли. Ро­зді­ли­ли їх, ко­ли роз­лу­ча­ли­ся.

8 37-РІЧНА ЛЕЙЛА МАЛИЦЯ З СЕ­ЛА МАЛИНІВКА ПЕТРІВСЬКОГО РА­ЙО­НУ

на Кі­ро­во­град­щи­ні 2009-го зна­йшла ба­тька Ел­гу­джу На­ка­ші­дзе. Він по­хо­дить зі ста­ро­вин­но­го гру­зин­сько­го ро­ду кня­зів.

– Ма­ма з та­том жи­ли в ци­віль­но­му шлю­бі. Ро­зі­йшли­ся до мо­го на­ро­дже­н­ня, – го­во­рить Малиця. – У 5 ро­ків сусіди роз­ка­за­ли, що та­то ме­ні не­рі­дний. Лейла дізналася ім’я ба­тька та на­зву се­ла, звід­ки він ро­дом. – На­пи­са­ла ли­ста й отри­ма­ла від­по­відь. По­ї­ха­ла у Гру­зію, по­зна­йо­ми­ла­ся з ро­ди­ча­ми. Ма­мі не по­до­ба­є­ться, що ми спіл­ку­є­мо­ся, – ка­же Лейла. Гру­зин­ських ро­ди­чів за­про­си­ла в Укра­ї­ну.

ДВОЄ СИ­НІВ ПОМЕРЛИ ВІД ГЕНЕТИЧНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ

Австралійці Амі­на Харт і Скотт Ан­дер­сон по­зу­ють ра­зом із донь­кою Лей­лою. Її жін­ка на­ро­ди­ла, звер­нув­шись у банк спер­ми. За чо­ти­ри ро­ки роз­шу­ка­ла біо­ло­гі­чно­го ба­тька дів­чин­ки. Ним ви­явив­ся Скотт. По­ча­ли зу­стрі­ча­ти­ся і зго­дом по­бра­ли­ся

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.