Во­ло­ди­мир КЛОС

Krayina - - СПОГАДИ -

ди­ві­зій­ник СС ”Галичина”, 94 ро­ки

На­ро­див­ся 20 кві­тня 1924-го в мі­сті Лю­ба­чів, за­раз – Під­кар­пат­сько­го воє­вод­ства у Поль­щі. Батьки Сте­фан і Ан­на за­йма­ли­ся ріль­ни­цтвом й утри­ма­н­ням ху­до­би. Ма­ли ще ші­стьох си­нів і двох до­ньок. ”Ди­ти­ною хво­рів і ма­ло не помер. Гро­шей бра­ку­ва­ло. Батьки з хар­чів у крам­ни­цях ку­пу­ва­ли тіль­ки сіль, ін­ко­ли – цу­кор. Але в се­лі ма­ли нас за ба­га­тших го­спо­да­рів”. Нав­чав­ся у на­ро­дній шко­лі в Любачеві, пі­зні­ше – в гім­на­зії в су­сі­дньо­му Яро­сла­ві. За­кін­чу­вав шкіль­ну осві­ту екс­тер­ном у мі­сті Со­каль на Львів­щи­ні. Пе­ред тим про­йшов дво­мі­ся­чний ні­ме­цький вій­сько­вий вишкіл і пра­цю­вав пів­ро­ку охо­рон­цем фа­бри­ки.

1943 ро­ку всту­пив до дивізії ”Галичина”, яку зго­дом перейменували в Пер­шу укра­їн­ську ди­ві­зію Укра­їн­ської на­ціо­наль­ної ар­мії. Брав участь у бо­ях із ра­дян­ською ар­мі­єю. Пі­сля Дру­гої сві­то­вої пе­ре- брав­ся до Ні­меч­чи­ни. За­кін­чив Укра­їн­ський те­хні­чно-го­спо­дар­ський ін­сти­тут у Мюн­хе­ні. Жив у Австралії та Ка­на­ді. 1960-го пе­ре­їхав у США, за п’ять ро­ків отри­мав гро­ма­дян­ство. В уні­вер­си­те­ті Сент-Лу­ї­са здо­був фах фі­зіо­те­ра­пев­та. Пра­цю­вав у ме­дза­кла­дах мі­ста Сі­етл, мав при­ва­тну клі­ні­ку. Був іні­ці­а­то­ром ство­ре­н­ня і пер­шим пре­зи­ден­том Укра­їн­сько-аме­ри­кан­сько­го клубу в шта­ті Ва­шинг­тон. Член Брат­ства ко­ли­шніх во­я­ків 1-ї укра­їн­ської дивізії УНА. Здій­снив май­же 80 по­до­ро­жей кра­ї­на­ми Пів­ден­ної Аме­ри­ки, Азії, Єв­ро­пи, Афри­ки. Знає ві­сім мов – укра­їн­ську, поль­ську, фран­цузь­ку, іспан­ську, іта­лій­ську, ні­ме­цьку, ан­глій­ську та ро­сій­ську.

З 2006-го живе у мі­сті Го­ро­док Львів­ської обла­сті.

Із пер­шою дру­жи­ною Ві­кто­рі­єю про­жив 45 ро­ків. Ви­хо­ва­ли чо­ти­рьох ді­тей: 70-річна Хри­сти­на на­вчає нянь у при­ва­тно­му ін­сти­ту­ті, Мар­та, 60 ро­ків, – на­у­ко­вець у сфе­рі укра­їн­сько­го ми­сте­цтво­знав­ства, 57-рі­чний Юлі­ан пра­цює ане­сте­зі­о­ло­гом, Пе­тро, 55 ро­ків – гео­лог. За­раз у шлю­бі з ли­тов­кою Ан­ною, 68 ро­ків

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.