Ви­грав су­пе­ре­чку

Krayina - - УКРА ЇНА -

Бе­злад в укра­їн­ській по­лі­ти­ці ко­мен­тує: ”Ну, я ж ка­зав”

– А правда, що у вас кло­ун бу­де пре­зи­ден­том? – пи­тає ви­кла­дач єре­ван­сько­го уні­вер­си­те­ту Мі­нас, 45 ро­ків. Го­во­рить ро­сій­ською із силь­ним акцен­том. Ра­ні­ше з гор­ді­стю ка­зав, що був про­ти Май­да­ну.

– Але на ви­бо­ри іде не тіль­ки кло­ун, – віджар­то­ву­юсь. – Є ще спів­ак, бо­ксер, актри­са і кон­ди­тер. Від по­чу­то­го той ті­ши­ться, як дитина. Бе­злад в укра­їн­ській по­лі­ти­ці ко­мен­тує пе­ре­ва­жно фра­зою: ”Ну я ж ка­зав”. Із пер­ших днів на­шо­го зна­йом­ства він від­вер­то під­три­му­вав ро­сій­ську по­зи­цію. Вій­на на Дон­ба­сі йо­му не зро­зумі­ла. Ане­ксія Кри­му – ”тре­ба від­пу­сти­ти і за­бу­ти”. – Ко­гда при­е­зжал в Ки­ев в про­шлом го­ду – был удив­лен, – ка­же Мі­нас. – Ве­зде русский язык. В су­пер­мар­ке­тах, ме­тро, на вок­за­лах и да­же на Кре­ща­ти­ке. Из-за че­го вы то­гда во­ю­е­те? В Ар­ме­нии ведь сов­сем дру­гая си­ту­а­ция. На­ших лю­дей ущем­ля­ли в Азер­бай­джа­не (ма­ли вій­сько­вий кон­флікт у 1988–1994 ро­ках че­рез спір­ну те­ри­то­рію – На­гір­ний Ка­ра­бах, час від ча­су до­сі спа­ла­ху­ють за­го­стре­н­ня. – Кра­ї­на). Они – му­суль­ма­не. У нас с ни­ми ци­ви­ли­за­ци­он­ная вой­на!

Мі­нас від­во­дить по­гляд, ко­ли роз­по­від­аю, що на Дон­ба­сі во­ю­ють ка­дро­ві ро­сій­ські вій­сько­ві. Ро­бить ви­гляд, ні­би чи­тає есе­ме­ску на те­ле­фо­ні.

По­тім жва­ві­шає: ”По­годь­тесь, у вас на­віть мо­ви з ро­сі­я­на­ми по­ді­бні. Ви – один на­род!” Да­лі пе­ре­хо­дить на вір­мен­ську. Нер­во­во ба­ла­кає зі сво­їм то­ва­ри­шем. Пе­ре­пи­тую в зна­йо­мо­го Оска­ра: про що во­ни го­во­рять? – Ко­ро­тше, ти ви­грав су­пе­ре­чку, – ка­же він і по­ше­пки пе­ре­кла­дає сло­ва Мі­на­са: ”Та що ти з ним спе­ре­ча­є­шся. Це ж укра­їн­ці!”

Во­ло­ди­мир ГРИСЮК

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.