ЕПІФАНІЙ, в ми­ру Сер­гій ДУМЕНКО

Krayina - - ІНТЕРВ ’Ю -

39 ро­ків, ми­тро­по­лит Ки­їв­ський і всі­єї Укра­ї­ни, предстоятель Пра­во­слав­ної цер­кви Укра­ї­ни На­ро­див­ся 3 лю­то­го 1979 ро­ку в се­лі Вов­ко­ве Іва­нів­сько­го ра­йо­ну на Оде­щи­ні в ро­ди­ні робітників. Ріс у се­лі Ста­ра Жа­до­ва Сто­ро­жи­не­цько­го ра­йо­ну Чер­ні­ве­цької обла­сті. За­кін­чив Ки­їв­ську ду­хов­ну се­мі­на­рію Укра­їн­ської пра­во­слав­ної цер­кви Ки­їв­сько­го па­трі­ар­ха­ту й Ки­їв­ську ду­хов­ну ака­де­мію. 2003 ро­ку отри­мав сту­пінь кан­ди­да­та бо­го­слов­ських на­ук. Кіль­ка ро­ків ви­кла­дав у Рів­нен­ській се­мі­на­рії. 2006–2007-го вчив­ся на фі­ло­соф­сько­му фа­куль­те­ті Афін­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту. Пі­сля то­го став ви­кла­да­чем у Ки­їв­ській пра­во­слав­ній бо­го­слов­ській ака­де­мії й очо­лив ка­фе­дру фі­ло­ло­гії. У гру­дні 2007 ро­ку прийняв по­стриг у чер­не­цтво з іме­нем Епіфаній. 6 сі­чня 2008-го па­трі­арх Філарет ви­свя­тив у сан іє­ро­ди­я­ко­на, 20 сі­чня – іє­ро­мо­на­ха, а 20 бе­ре­зня – ар­хі­ман­дри­та. То­ді ж Епіфаній став се­кре­та­рем пред­сто­я­те­ля УПЦ КП. У бе­ре­зні 2008-го при­зна­че­ний на­мі­сни­ком Ви­ду­би­цько­го чо­ло­ві­чо­го мо­на­сти­ря у сто­ли­ці. У трав­ні то­го ж ро­ку – ке­ру­ю­чим спра­ва­ми Ки­їв­ської па­трі­ар­хії УПЦ КП. За рік си­нод обрав Епі­фа­нія єпис­ко­пом Виш­го­род­ським.

15 ли­сто­па­да 2009 ро­ку ви­свя­че­ний на ар­хі­є­рея. За рік став ке­ру­ю­чим Пе­ре­я­слав-Хмель­ни­цькою єпар­хі­єю, а та­кож ре­кто­ром Ки­їв­ської пра­во­слав­ної бо­го­слов­ської ака­де­мії. 2012-го отри­мав сан ар­хі­єпис­ко­па і сту­пінь до­кто­ра бо­го­слов­ських на­ук.

28 черв­ня 2013 ро­ку став на­мі­сни­ком па­трі­ар­ха Фі­ла­ре­та на ви­па­док йо­го смерті чи хво­ро­би.

15 гру­дня 2018-го на Об’єд­нав­чо­му со­бо­рі в Со­фії Ки­їв­ській обра­ли пер­шим гла­вою Пра­во­слав­ної цер­кви Укра­ї­ни. Со­бор до­ру­чив йо­му в Стам­бу­лі з рук Все­лен­сько­го па­трі­ар­ха Вар­фо­ло­мія 6 сі­чня 2019 ро­ку отри­ма­ти то­мос про ав­то­ке­фа­лію Укра­їн­ської пра­во­слав­ної цер­кви. ”Усі чо­ти­ри ро­ки вій­ни, не афі­шу­ю­чи, допомагав сім’ї крим­сько­го по­літв’язня Во­ло­ді Ба­лу­ха. Зав­дя­ки йо­му я зміг з’їзди­ти до Оле­га Сен­цо­ва”, – ка­же ар­хі­єпис­коп Сім­фе­ро­поль­ський та Крим­ський Кли­мент. Во­ло­діє гре­цькою й ан­глій­ською мо­ва­ми.

Ма­ти й один із двох бра­тів жи­вуть у рі­дно­му се­лі. За­раз оби­два бра­ти – на за­ро­бі­тках

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.