МАСКА, ЯКУ ВИГОТОВЛЯЛИ ПІД СПІВИ РУМУНСЬКОЮ МО­ВОЮ

Krayina - - ДОКУМЕНТ - текст і фото: Іри­на ПУСТИННІКОВА

Пер­ші ти­жні но­во­го ро­ку на За­хі­дній Укра­ї­ні – час ма­ла­нок.

Так на­зи­ва­ють кар­на­ва­ли, при­свя­че­ні Дню свя­тої Ме­ла­нії 31 гру­дня (за гри­го­рі­ан­ським ка­лен­да­рем, за юлі­ан­ським – 13 сі­чня. – Кра­ї­на). В се­лах Бу­ко­ви­ни ма­лан­ки від­бу­ва­ю­ться в рі­зні дні. У Кра­сно­їль­ську Сто­ро­жи­не­цько­го ра­йо­ну 13–14 сі­чня у них бе­руть участь май­же ти­ся­ча чо­ло­ві­ків рі­зно­го ві­ку. Тут жи­вуть по­над 10 тис. осіб, біль­шість роз­мов­ля­ють румунською.

Пер­со­на­жі мі­сце­вої ма­лан­ки: Ци­ган із Ве­дме­дем, Дід і Ба­ба, Ко­ро­лі та Ко­ро­ле­ви, Лі­ка­рі. Обов’яз­ко­во – Жи­ди у ви­со­ких ка­пе­лю­хах-ци­лін­драх і з ди­пло­ма­та­ми го­дин­ни­ків, до­ку­мен­тів й ін­шої дрі­бної кон­тра­бан­ди. Ба­га­то хто но­сить ма­ски. За тра­ди­ці­єю – са­мо­ро­бні. В ін­ших се­лах краю ча­сто одя­га­ють ма­га­зин­них ”шре­ків” і ”пу­ті­них”.

Ви­го­тов­ле­ну з пап’є-ма­ше ма­ску Жи­да подарував ме­ні 23-рі­чний Ва­силь Бар­бу­ца на по­ча­тку 2015-го.

Ма­лан­ку­вав у ній за рік до цьо­го.

– Тер­мін під­го­тов­ки за­ле­жить від пер­со­на­жа, – роз­по­від­ає Ва­силь. – Най­важ­че то­му, хто ви­рі­шив бу­ти ве­дме­дем. Ще влі­тку він по­ви­нен ско­си­ти і ви­су­ши­ти оче­рет, із яко­го ви­го­то­вить ко­стюм. Ре­шта пер­со­на­жів го­ту­ю­ться з се­ре­ди­ни гру­дня. Ро­блять це гру­па­ми, з ча­сту­ва­н­ня­ми і спів­а­ми. Го­лов­не – маска. Май­же в ко­жно­му ку­ті є свій май­стер. Ча­сом він ви­го­тов­ляє ма­ски і для ма­лан­ка­рів з ін­ших ча­стин се­ли­ща. Ко­жен має свій по­черк – за ви­ро­бом мо­жна впі­зна­ти ав­то­ра.

Не по­до­ба­є­ться жо­дна з ма­сок, що то­бі про­по­нує май­стер, – ро­биш її са­мо­стій­но чи в гру­пі з до­свід­че­ни­ми маск-мей­ке­ра­ми.

Спо­ча­тку з гі­псу та пла­сти­лі­ну ство­рю­ють форму. По­тім на неї на­кла­да­ють у два-три ря­ди глян­це­вий па­пір і джин­со­ву тка­ни­ну. На­сту­пний етап – роз­фар­бо­ву­ва­н­ня. Вда­ло пі­ді­бра­ні ко­льо­ри – 70 від­со­тків успі­ху. З одя­гом теж тре­ба по­гра­ти­ся. Тут до­по­ма­га­ють члени сім’ ї. Во­ни ж за­ці­кав­ле­ні, щоб був на ма­лан­ці най­гар­ні­ший – тоб­то най­стра­шні­ший.

Моя маска – чер­во­на, з ли­хим ви­ра­зом облич­чя і на­су­пле­ни­ми чор­ни­ми бро­ва­ми. До неї в ком­пле­кті ще йшли пи­шні ву­са. На жаль, за­гу­би­ли­ся.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.