ЯКОЮ УКРА­Ї­НА ВИЙДЕ ПІ­СЛЯ ЕПІ­ДЕ­МІЇ КО­РО­НА­ВІ­РУ­СУ

Krayina - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

В Укра­ї­ні з 12 бе­ре­зня по 3 кві­тня ого­ло­ше­но ка­ран­тин. Він має спо­віль­ни­ти по­ши­ре­н­ня ко­ро­на­ві­ру­су. На 23 бе­ре­зня в кра­ї­ні за­фі­ксо­ва­но 73 ви­пад­ки Covid-19, три з них – ле­таль­ні. Не пра­цю­ють шко­ли, ди­тсад­ки, тор­го­вель­ні цен­три, ринки, са­ло­ни кра­си, ре­сто­ра­ни. Не їздять при­мі­ські й між­мі­ські по­тя­ги й ав­то­бу­си. У сто­ли­ці за­бо­ро­не­но ко­ри­сту­ва­ти­ся ди­тя­чи­ми май­дан­чи­ка­ми. З по­не­діл­ка в Ки­є­ві, Чер­нів­цях, Тер­но­по­лі, Чер­ка­сах, Ужго­ро­ді, Лу­цьку ско­ри­ста­ти­ся ав­то­бу­сом, тро­лей­бу­сом чи трам­ва­єм мо­жуть ли­ше ме­ди­ки, апте­ка­рі, по­лі­цей­ські, ря­ту­валь­ни­ки та пра­ців­ни­ки стра­те­гі­чних під­при­ємств. У ре­шті міст на­зем­ний транс­порт пе­ре­во­зить до де­ся­тка па­са­жи­рів одно­ча­сно. Без­ко­штов­ний про­їзд для пен­сіо­не­рів ска­су­ва­ли в За­по­ріж­жі, Хмель­ни­цько­му, Жи­то­ми­рі, Пол­та­ві, Оде­сі та Льво­ві.

У ме­ре­жі АТБ не про­да­ють більш як 12 на­по­їв чи 5 кі­ло­гра­мів про­ду­кто­вих то­ва­рів в одні ру­ки. Ма­га­зи­ни ”Сіль­по” ско­ро­чу­ють го­ди­ни ро­бо­ти. У крам­ни­ці з хар­ча­ми пу­ска­ють не біль­ше одно­го-двох лю­дей одно­ча­сно. Ма­ють бу­ти в ма­сках. У су­пер­мар­ке­тах – не біль­ше одні­єї лю­ди­ни на 10 ква­дра­тних ме­трів.

На­дзви­чай­ну си­ту­а­цію ого­ло­си­ли в Ки­є­ві та дев’яти обла­стях – Чер­ні­ве­цькій, Жи­то­мир­ській, Тер­но­піль­ській, Іва­но­Фран­ків­ській, Дні­про­пе­тров­ській, Хар­ків­ській, Ки­їв­ській, До­не­цькій та Чер­ка­ській. На в’їздах сто­ять блок­по­сти. Кон­тро­лю­ють, аби не за­їжджа­ли ав­то­бу­си з лю­дьми.

У сві­ті за­фі­ксу­ва­ли 341 365 хво­рих на ко­ро­на­ві­рус.

14 759 по­мер­ли. Най­біль­ше – в Іта­лії, 5476 смер­тей, у Ки­таї – 3153, в Іспа­нії – 1813. По всьо­му сві­ту 98 866 лю­дей оду­жа­ли. На ко­ро­на­ві­ру­сну ін­фе­кцію, за про­гно­за­ми ін­фе­кціо­ні­стів, пе­ре­хво­рі­ють до 80 від­со­тків на­се­ле­н­ня пла­не­ти.

Якою Укра­ї­на вийде пі­сля епі­де­мії?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.