МАСЛОВА В "ДИНАМО" ПРИВІВ ЩЕРБИЦЬКИЙ

Krayina - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - текст: Сер­гій ТИЩЕНКО

Ми­ну­ло 110 ро­ків від дня на­ро­дже­н­ня фут­боль­но­го тре­не­ра Віктора Маслова. Він єди­ний, ко­му з ки­їв­ським ”Динамо” вда­ва­ло­ся три­чі по­спіль ви­гра­ти чем­піо­нат СРСР. Це ста­ло­ся у 1966–1968 ро­ках. 1967-го ”Динамо” здо­бу­ло пер­шу ве­ли­ку єв­ро­пей­ську пе­ре­мо­гу – обі­гра­ли в Куб­ку чем­піо­нів шо­тланд­ський ”Сел­тік”, во­ло­да­ря тро­фея.

Ма­слов – уро­дже­нець Мо­скви. Очо­лив ки­їв­ське ”Динамо” 1964-го, вже ма­ю­чи ти­тул з мо­сков­ським ” Тор­пе­до” 1960 ро­ку. Звіль­не­ний 1970-го, по­мер за сім ро­ків.

Ві­дра­ху­вав із ко­ман­ди фут­бо­лі­ста Ва­ле­рія Ло­ба­нов­сько­го за не­лю­бов до тре­ну­вань без м’яча. Ко­ли той сам став тре­не­ром, ви­знав, що йо­го на­став­ник був пра­вий. Яким був Ві­ктор Ма­слов – тре­нер, який до­сяг най­біль­ших пі­сля Ва­ле­рія Ло­ба­нов­сько­го успі­хів?

– ЦЕ ОДИН ІЗ НАЙ­КРА­ЩИХ ФУТБОЛЬНИХ ФА­ХІВ­ЦІВ РА­ДЯН­СЬКО­ГО СО­Ю­ЗУ, – ка­же жур­на­ліст Се­мен СЛУЧЕВСЬКИ­Й, 72 ро­ки. Як Ма­слов очо­лив ки­їв­ське ”Динамо”?

– На­при­кін­ці 1950-х ге­ге­мо­нію в радянськом­у фут­бо­лі три­ма­ли мо­сков­ські ”Спар­так” і ”Динамо”. 1960-го та 1961 ро­ку не­о­чі­ку­ва­но чем­піо­на­ми ста­ли ”Тор­пе­до” з Ві­кто­ром Ма­сло­вим і ки­їв­ське ”Динамо” на чо­лі з В’яче­сла­вом Со­лов­йо­вим, теж уро­джен­цем Мо­скви.

Та пі­сля трі­ум­фу в двох на­ступ

них се­зо­нах ди­на­мів­ці сут­тє­во по­гір­ши­ли по­зи­ції – по­сі­ли п’яте та сьо­ме мі­сця. Во­ло­ди­мир Щербицький – то­ді­шній го­ло­ва Ра­ди мі­ні­стрів Укра­їн­ської РСР і пал­кий ша­ну­валь­ник ”Динамо” – звер­нув ува­гу на Маслова, який успі­шно пра­цю­вав у Ро­сто­ві з мі­сце­вим СКА, зі слаб­ким скла­дом зміг ста­ти че­твер­тим у чем­піо­на­ті. Як убо­лі­валь­ни­ки сприйня­ли за­про­ше­н­ня тре­не­ра з Мо­скви?

– Спо­ча­тку з пе­ре­сто­ро­гою. Ма­сло­ву пе­ре­па­да­ло ба­га­то кри­ти­ки. Осо­бли­во, як по­чав змі­ню­ва­ти ко­ман­ду та від­мов­ля­ти­ся від ко­ли­шніх лі­де­рів. Але, ко­ли з’яви­ли­ся ре­зуль­та­ти, вбо­лі­валь­ни­ки прийня­ли но­во­го тре­не­ра. Сво­го пер­шо­го се­зо­ну 1964-го він ро­зу­мів: по­ки що не мо­же бо­ро­ти­ся за чем­піон­ство. Зро­бив став­ку на Ку­бок і ви­грав. Зго­дом три се­зо­ни ”Динамо” ста­ва­ло чем­піо­ном кра­ї­ни.

Ска­су­вав пер­со­наль­ну опі­ку. Вва­жав, що за­хист має бу­ду­ва­ти­ся за прин­ци­пом зон­но­го фут­бо­лу

Що змі­нив Ма­слов у ”Динамо”?

– Пер­ше – зму­сив грав­ців по­ві­ри­ти, що во­ни змо­жуть пе­ре­ма­га­ти. Дру­ге – змі­нив склад. По­чав до­ві­ря­ти мо­ло­дим укра­їн­ським грав­цям. Хтось йо­го не вла­што­ву­вав че­рез вік, хтось – че­рез стиль гри. Вва­жав, що лі­де­ри ко­ман­ди Ва­ле­рій Ло­ба­нов­ський та Олег Ба­зи­ле­вич – учо­ра­шній день, бо гра­ють в ака­де­мі­чний фут­бол, не на по­трі­бних Ма­сло­ву швид­ко­стях. До­по­міг Ку­бок сві­ту-1966, ко­ли до збір­ної по­їха­ли Йо­жеф Са­бо, Ві­ктор Се­ре­бря­ни­ков, Ва­ле­рій Пор­ку­ян. Чем­піо­нат Со­ю­зу три­вав. То­му їхнє мі­сце зайня­ли мо­ло­ді фут­бо­лі­сти Во­ло­ди­мир Мун­тян, Ана­то­лій Пу­зач, Єв­ген Ру­да­ков, Ана­то­лій Би­шо­вець. Ста­ли чем­піо­на­ми. У чо­му бу­ла най­біль­ша по­мил­ка Маслова?

– Він не на­ва­жив­ся по­вто­ри­ти вла­сний до­свід за чо­ти­ри ро­ки. Збір­на СРСР із грав­ця­ми ”Динамо” по­їха­ла на Ку­бок сві­ту-1970 у Ме­кси­ку. Про се­бе вже за­яв­ля­ли мо­ло­ді грав­ці. Але Ма­слов по­бо­яв­ся до­ві­ри­ти­ся їм. Ко­ман­да по­ча­ла втра­ча­ти ре­зуль­тат. Це під­ко­си­ло до­ві­ру Щер­би­цько­го. Які прин­ци­пи по­бу­до­ви гри бу­ли в цьо­го тре­не­ра?

– Ска­су­вав пер­со­наль­ну опі­ку. Вва­жав, що за­хист має бу­ду­ва­ти­ся за прин­ци­пом зон­но­го фут­бо­лу. Та­кож від­мо­вив­ся від флан­го­вих фор­вар­дів, ма­кси­маль­но за­пов­нив­ши се­ре­ди­ну по­ля. У чо­му по­ля­гав кон­флікт Маслова з Ло­ба­нов­ським?

– Ва­ле­рій Ло­ба­нов­ський та Олег Ба­зи­ле­вич бу­ли з ін­те­лі­ген­тних ки­їв­ських ро­дин. Во­ни ви­ма­га­ли, щоб їм по­ясню­ва­ли рі­ше­н­ня. Ві­ктор Ма­слов не мав осо­бли­вої осві­ти, але во­ло­дів фут­боль­ною ін­ту­ї­ці­єю. То­му їх бу­ло важ­ко по­єд­на­ти в одній ко­ман­ді. Пі­сля від­мо­ви від край­ніх фор­вар­дів Ло­ба­нов­сько­му фа­кти­чно не за­ли­ши­ло­ся мі­сця у скла­ді. До­ве­ло­ся змі­ню­ва­ти або вла­сну по­зи­цію, або ко­ман­ду. І він пе­ре­йшов до ”Чор­но­мор­ця”, а зго­дом по­грав у ”Ша­хта­рі”. Ма­слов ре­а­лі­зу­вав­ся в ”Динамо”?

– Міг да­ти ко­ман­ді біль­ше. Пі­сля ро­бо­ти в Ки­є­ві здо­бу­вав Ку­бок СРСР із ”Тор­пе­до” й ”Ара­ра­том”.

Квар­ти­ру на Пе­чер­ську від­дав адмі­ні­стра­то­ру ко­ман­ди Ра­фа­ї­ло­ві Фельд­штей­ну

Хто з тре­не­рів найбільше схо­жий на Віктора Маслова?

– Одно­го та­ко­го не­має. Ма­слов був ба­га­то­гран­ний – вправ­ний у по­бу­до­ві гри, спіл­ку­ван­ні з фут­бо­лі­ста­ми та в ро­бо­ті з мо­ло­ди­ми. Ва­ле­рій Ло­ба­нов­ський пе­ре­йняв умі­н­ня в пла­ні по­бу­до­ви гри, роз­ви­тку ко­ман­ди. Ві­ктор Прокопенко на­га­ду­вав Маслова у пси­хо­ло­гії ро­бо­ти з грав­ця­ми. Юрій Вер­ни­дуб – в умін­ні роз­кри­ва­ти мо­ло­дих грав­ців. Якою лю­ди­ною був Ві­ктор Оле­ксан­дро­вич?

– Йо­го ди­тин­ство при­па­ло на Пер­шу сві­то­ву та гро­ма­дян­ську вій­ну пі­сля роз­па­ду ро­сій­ської ім­пе­рії. Пра­гнув на­до­лу­жи­ти брак осві­ти – ба­га­то чи­тав і пи­сав у спор­тив­ні ви­да­н­ня. Як тре­нер був жорс­ткий і ви­мо­гли­вий, але до­брий до тих, кого лю­бив. Отри­ма­ну квар­ти­ру на Пе­чер­ську від­дав адмі­ні­стра­то­ру ко­ман­ди Ра­фа­ї­ло­ві Фельд­штей­ну, бо той із ве­ли­кою ро­ди­ною ме­шкав у ко­му­нал­ці. Сам про­дов­жу­вав жи­ти у слу­жбо­во­му по­ме­шкан­ні.

Го­лов­ний тре­нер ки­їв­сько­го ”Динамо” Ві­ктор Ма­слов (край­ній лі­во­руч) сто­їть ра­зом із ко­ман­дою пе­ред ма­тчем чем­піо­на­ту СРСР-1969 з мо­сков­ським ”Тор­пе­до”. Ки­я­ни пе­ре­мо­гли на ви­їзді – 1:0

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.