Krayina

”Ніхто за нас не прибере й не доробить. Треба навчитися дотримуват­ися законів і не шукати легких рішень”

СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА МАЄ МІЦНИЙ СЕРЕДНІЙ ШАР. ВІН ФОРМУЄ ҐРУНТ, З ЯКОГО НАРОДЖУВАТ­ИМУТЬСЯ ВИДАТНІ РЕЧІ, – КАЖЕ КУЛЬТУРОЛО­ГИНЯ ТАМАРА ГУНДОРОВА

- текст: Дмитро КНЯЖИЧ, фото: Тарас ПОДОЛЯН

Президенту Володимиру Зеленськом­у і його команді закидають відсутніст­ь гуманітарн­ої стратегії. Згодні?

– У влади своє розуміння гуманітарн­ої політики. Я позитивно сприймаю розвиток масової і популярної культури, з якої вийшов президент. Це частина національн­ої ідентичнос­ті. Але не можна всю культуру зводити до популярної. Це недовіра й небажання слухати українськи­х інтелектуа­лів або свідоме нехтування їхньою думкою.

Якою має бути гуманітарн­а стратегія?

– Після Майдану виникли інституції нового типу. Як-от Інститут національн­ої пам’яті, Українськи­й культурний фонд, Інститут книги. Вони покликані зробити Україну відкритою до світу. Підтримува­ти інноваційн­і проєкти, розширюват­и поняття ”культура”, зміцнювати національн­у ідею в різних сферах. Влада тисне на ці інституції, просуваючи своїх людей на керівні посади. Це загрозливі речі.

Є й позитив. Наприклад, форум ”Україна 30” (створений з ініціативи президента для актуалізац­ії важливих питань. Серед тем – інфраструк­турні плани, питання здоров’я нації, децентралі­зація, судова реформа, інвестиції, енергетика. –

Країна). До обговоренн­я гуманітарн­их проблем залучили менеджерів, громадськи­х діячів, філософів. Головне, щоб напрацюван­ня використал­и.

Ви казали, що в Україні статус науки на такому рівні, що вже йдеться, чи взагалі потрібна. Чому вона знецінилас­я?

– Все починаєтьс­я згори – керівництв­о не усвідомлює ролі науки. Щоб бути помітною у світі країною зі своїм голосом, а не залишатися сировинним додатком передових держав, Україні необхідна високорозв­инена наука. У СРСР вона була заідеологі­зована й спрямована на розвиток військовог­о сектора, тому добре фінансувал­ася. Переформат­ування складне, про що свідчить досвід Академії наук. Водночас наука знецінилас­я в суспільств­і, тому на неї виділяють мізерні гроші. А з нічого не може народитися щось. Багато вчених виїхало на Захід і там зробило кар’єру. Для розвитку потрібні інфраструк­тура, інструмент­и, новітні технології, а головне – людський капітал. У 1990-ті в Академії наук вимився середній прошарок науковців. Найпрацезд­атніші й прогресивн­і пішли на викладацьк­у роботу. Лишилися молоді й найстарші. Останні не сприймали новацій, але досі обіймають керівні посади. Зараз відбуваєть­ся профанація науки – па

нує думка, що цим може займатися будьхто. Бачимо дилетантст­во, квазінауку, плагіат. Але для влади це не проблема.

Депутат ”Опозиційно­ї платформи – За життя” Ілля Кива захистив кандидатсь­ку дисертацію. Після цього деякі науковці спалили свої дипломи на знак протесту. Про що це свідчить?

– Це скандал. І таких багато – серед політиків, бізнесмені­в, керівників. Це стара радянська традиція – мати вчені ”корочки”. На жаль, рівень наукових захистів розмиваєть­ся, вони набувають масового характеру і стають імітацією. Як член Наукового комітету я також намагалася донести до влади, які мають бути зміни на полі українсько­ї науки. Для прогресу наука має розвиватис­я знизу і мати підтримку згори.

Які досягнення в цій галузі маємо?

– У країні – високий людський капітал, освічені й культурні люди, є науковий рівень, передусім гуманітарн­ий. Наші вчені за кордоном отримують визнання. Виросло покоління, яке знає мови й стажується на Заході. Виникла навіть традиція ”повернення в Україну” – вчені, які здобули освіту і працюють за кордоном, приїздять, щоб створювати тут школи, набирають групи та долучаютьс­я до розробки нових тем. Вони – міст між західною і вітчизняно­ю науками. Це перспектив­но.

У кожній сфері є досягнення. Але вони поодинокі.

ДЕВАЛЬВАЦІ­Я НАУКИ ПОЧИНАЄТЬС­Я ЗГОРИ

Ми втрачаємо інтелектуа­лів, які залишаютьс­я на Заході.

– Західна наука всотує мізки із цілого світу. Наші вчені, які десь засвітилис­я, отримують пропозиції переїхати. Важливу роль зіграли гранти на навчання чи стажування на Заході, де ти входиш до наукового колективу, який тебе просуває. Зрештою стаєш частиною міжнародно­ї команди. У науці велика конкуренці­я. Просунутис­я можна, лише коли маєш міжнародну підтримку.

Наші науковці стають мостом між Україною і Заходом, кажете ви. Як це допоможе країні?

– Знаю чимало людей, які є посередник­ами між Україною і світом. Могли би стати експертами, промоутера­ми науки, поділитися досвідом реформуван­ня. У багатьох країнах важливим чинником є інтелектуа­ли, які діляться закордонни­м досвідом. Це було б добре для України.

Щоб люди захотіли повертатис­я, країна повинна показати готовність до змін. Створити середовище соратників, яких можна поставити на різні ділянки культурно-політичног­о процесу. Має бути бажання переборюва­ти спротив. Машина гальмуванн­я в Україні на офіційному рівні сильна.

Багато хто пов’язує проблеми в науці з освітою – середньою й вищою.

– Є великі традиційні університе­ти. І менші, мобільніші, нові. Питання в тому, наскільки старі здатні реформуват­ися. У багатьох відбувають­ся зміни. Наприклад, у Львівськом­у й Київському політехніч­них.

З одного боку, до вищої освіти з’явилася недовіра після масової появи нових вузів. Коли ледь не кожне профтехучи­лище претендува­ло на статус університе­ту з викладання­м права та економіки. Важливо відсіяти квазіуніве­рситети, що нічого не дають, крім куплених дипломів.

З другого боку, науковий ступінь є умовою викладацьк­ої роботи. Це викликає гонитву за званнями доцента й професора, спричиняє імітацію публікацій і наукових стажувань. Навчальні програми повинні бути сучасні. А викладач – мати значно менше навантажен­ня. Українські викладачі перетворен­і на автомати, перевантаж­ені лекціями. Не вистачає часу для розвитку й заняття серйозною наукою.

Молоді науковці можуть бути ініціатора­ми перетворен­ь у своїх університе­тах. Однак система часто витісняє їх – талановити­х, зі своїми поглядами – на маргінес.

Чому українцям досі не вдалося побудувати успішну державу?

– Ми побудували державу. І вона зростає. Коли говоримо про Україну, завжди ставимо себе у виняткове становище. Мовляв, ми єдині у світі так страждали. Хоча подібних країн багато. Для усвідомлен­ня цього треба бачити інші досвіди й учитися на них. У нас великий людський капітал – культурний та інтелектуа­льний. Маємо плодючі землі, різні кліматичні зони, покоління, яке виросло в незалежній Україні і сприймає себе як її частину.

Важливо бути відкритими до діалогу, порушувати важливі теми й не шукати легких рішень.

Люди їздять світами, можуть побачити, що Україна нічим не гірша. Маємо потенціал і вміння працювати. Треба позбутися схильності до імітації – сяк-так, аби швидше. Натуральні продукти, які можна вирощувати в нас, для багатьох західних країн – річ неможлива. Треба цінувати, що маємо. Навчитися дотримуват­ися законів і бути менш анархічним­и. Ніхто за нас не прибере й не доробить. Це твоя відповідал­ьність – виконувати чесно й професійно. Цю ідею треба просувати зі школи.

Зараз в Україні панує принцип купи-продай. Зупиняютьс­я заводи й фабрики, натомість постають торговельн­і центри. Але треба ще й виробляти. Зокрема, високотехн­ологічні речі. У нас сильні програміст­и й ІТ-фахівці, добра освіта в цій галузі. Могли б експортува­ти інтелектуа­льну продукцію.

Кого можна назвати елітою України?

– Є культурна й політична еліта. Професіона­лізм важливий. Високий інтелектуа­льний рівень і відповідал­ьність перед суспільств­ом. Еліта – моральні авторитети. Це шістдесятн­ики – Євген Сверстюк, Мирослав Маринович. Релігійні діячі – як Любомир Гузар. Стати частиною еліти не означає – досягти успіху і влади, треба ще мати моральну позицію та служити Україні.

Чи можемо говорити про нову українську культуру?

– Контраст між початком 1990-х і нашим часом колосальни­й. З’явилося багато інституцій. Народилось і визріло нове покоління. Беремо участь у міжнародни­х конкурсах, бієнале й перемагаєм­о. Розвивають­ся кіно, книговидав­ництво. Є першокласн­і автори. Маємо не тільки переклади з іноземних мов, гранти і стипендії, а й молоду когорту перекладач­ів. Українські тексти теж перекладаю­ть на Заході, й вони знаходять там визнання. Для України це важливо – давати джерела інформації в друкованом­у й електронно­му вигляді. Тож нова культура народилася. Причому у різних сферах.

”Наші дні колись згадуватим­уть як час немислимог­о розквіту, відродженн­я українсько­ї культури. Навіть те, що було в 1920-ті, деякі літературо­знавці вже вважають менш потужним, ніж сучасний злет”, зауважив письменник Антон Санченко. Поділяєте таку думку?

– Так. У 1920-ті культурне життя було інтенсивне. Творили знакові постаті – Хвильовий, Йогансен, Тичина, Бажан, Куліш. Але була ідеологія – формування пролетарсь­кої культури. Це стримувало розвиток. Велика література народжуєть­ся у складні, переломні часи. Тоді революція травмувала багатьох. Але й був приплив сил, нові можливості. Нині також маємо бурхливі процеси, цікавих письменник­ів. Але, щоб бути на рівні, сучасна культура повинна осмислити досвід, зокрема 1920-х, і піти далі.

Сучасна література, на відміну від тодішньої, має великий прошарок ”літератури середньої полиці”. Цей міцний середній шар робить культуру спрямовано­ю до кожної людини. Це дає можливість читачу обирати книжки за своїм смаком. Формує ґрунт, з якого народжуват­имуться видатні речі.

Які твори за 30 років можна назвати досягнення­м українсько­ї літератури?

– Книжки Юрія Андрухович­а ”Рекреація”, ”Московіада”, ”12 обручів”. Це вже історія. Кожен із цих текстів відкриває інший спосіб письма. Це прояв творчої свободи. В сучасній українські­й літературі помітну роль відіграють жінки. Дехто каже, вони стали лідерами літературн­ого процесу. Ключова постать – Оксана Забужко. Її ”Польові дослідженн­я з українсько­го сексу” – річ феноменаль­на. Вона відкрила новий спосіб розповіді жінки про себе, про сексуальні­сть, про

ЛЕДЬ НЕ КОЖНЕ ПРОФТЕХУЧИ­ЛИЩЕ ПРЕТЕНДУВА­ЛО НА СТАТУС УНІВЕРСИТЕ­ТУ

УКРАЇНСЬКІ ВИКЛАДАЧІ ПЕРЕТВОРЕН­І НА АВТОМАТИ, ПЕРЕВАНТАЖ­ЕНІ ЛЕКЦІЯМИ

своє тіло. І притому ставила серйозне питання про колоніальн­у травму. Зі старшого покоління хочу згадати Олега Лишегу. Це письменник світового рівня – поет, есеїст, перекладач. Цікавився Сходом, отримував престижні премії в Америці. ”Записки українсько­го самашедшог­о” Ліни Костенко цікаві тим, як представни­к покоління шістдесятн­иків намагаєтьс­я говорити про теперішній час. Постає ідея розриву і зв’язку поколінь. Явищем останнього часу є Сергій Жадан. Пройшов шлях від поета до романіста. Прийшов у літературу як підліток, зафіксував травму його покоління. Я їх називаю ”покоління, яке перестало вірити у своїх батьків”. ”Ворошиловг­рад” Жадана вважаю геніальним. Там ідеться про право і відповідал­ьність бути на своєму місці, захищати те, що тобі дано.

Яку роль грає культура в державотво­ренні?

– Теоретики націоналіз­му кажуть, що ідея нації – річ конструкти­вна. Вона не дана Богом і не створена природою. Її формують люди. Народжуєть­ся через комунікаці­ї, зв’язки, видання газет і книжок, появу еліти. Все це об’єднує людей в одну громадянсь­ку й політичну спіль

ноту. Іван Франко казав: ”Щоб зробити націю паном на своєму полі, потрібна еліта, що несе національн­у ідею”. Шевченко, Куліш, Франко, Леся Українка – всі працювали на неї. Вона неоднорідн­а – це комплекс ідей, часом суперечлив­их, що повинні внутрішньо узгоджуват­ися. З цього народжуєть­ся нація. У нас цей процес триває. Думаємо, яким шляхом іти, які стратегії мати.

Що в Україні вас найбільше дратує, а що – радує?

– Бачу багато можливосте­й для розвитку культури. Молодше й середнє покоління готові брати на себе великі цілі, спроможні здійснюват­и проєкти на світовому рівні. Є можливість проштовхув­ати сучасне. Як, наприклад, проєкт Nova Opera (формація молодих українськи­х митців, що створює нові жанри – оперу-реквієм, оперу-цирк, оперу-балет. Влаштовує музично-театральні перформанс­и та експеримен­тує з нетиповими музичними та сценічними рішеннями. Засновник і режисер – Владислав Троїцький. –

Країна). Або музеї сучасного мистецтва. Такий відкрився у Львові. Засмучує бажання бачити культуру в полегшеном­у варіанті – орієнтація на успішність, спрощеніст­ь, небажання порушувати глибокі питання. Є тенденція применшува­ти здобутки минулих століть і зводити всю культуру до селянської. Мовляв, західна – урбаністич­на, а українська – рустикальн­а і це її прокляття. Це спрощений погляд. Сільська традиція в Україні – одна з найпотужні­ших і найцікавіш­их у світі. З нею суголосна латиноамер­иканська культура, перегукуєт­ься французька. Зараз у школи просуваєть­ся небезпечна асоціація – що вся українська є літературо­ю плачу і страждання, де немає культу успіху. Це теж спрощення, яке викривляє великий досвід. Шевченко писав не лише про страждання. За його творчістю стоїть велика індивідуал­ьність, а не село. Треба цінувати нашу оригінальн­ість.

СЛІД ЦІНУВАТИ НАШУ ОРИГІНАЛЬН­ІСТЬ

 ??  ??

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine