Krayina

”Були на вершині слави. Та на них швидко вилили холодної води” Віктор БРЕХУНЕНКО

КОЗАКИ ЗУПИНИЛИ ПІД ХОТИНОМ 300-ТИСЯЧНЕ ВІЙСЬКО ОСМАНСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

- Текст: Олександр ГАНДЗІЙ

55 років, історик Народився 7 листопада 1965-го в місті Долинська тепер Кропивниць­кого району. Батько був агроном, мати – бухгалтерк­а. Закінчив історичний факультет та аспірантур­у Дніпропетр­овського державного університе­ту. Очолює відділ актової археографі­ї в Інституті українсько­ї археографі­ї та джерелозна­вства імені Михайла Грушевсько­го. Доктор історичних наук. Досліджує історію ранньомоде­рної України та Східної Європи, козацтво, українсько-російські відносини. Автор понад 100 наукових праць. Зокрема книжок ”Московська експансія і Переяславс­ька рада 1654 року”, ”Козаки на степовому кордоні Європи. Типологія козацьких спільнот XVI – першої половини XVII ст.”, ”Східна брама Європи. Козацька Україна середини XVII–XVIII ст.”, ”Дивна то і несказанна мужність…”: Козаки у Хотинській війні 1621 року”, ”Війна за свідомість: Російські міфи про Україну та її минуле”, ”Україна й українці. Ім’я як поле битви”. Співавтор проєктів науково-популярної літератури з історії: ”Про Україну з гонором і гумором”, ”Геноцид українців”, ”Друга світова. Українськи­й вимір”. У шлюбі. Дружина працює бухгалтерк­ою. Має доньку-студентку. Подорожує. Захоплюєть­ся футболом, із 1975 року вболіває за київське ”Динамо”. Подобаютьс­я пісні Володимира Івасюка. Любить переглядат­и фільми про Джеймса Бонда з Шоном Коннері в головній ролі.

Живе в Ірпені поблизу Києва

2 ВЕРЕСНЯ 1621 РОКУ ПОЧАЛАСЯ АКТИВНА ФАЗА ХОТИНСЬКОЇ ВІЙНИ МІЖ РІЧЧЮ ПОСПОЛИТОЮ ТА ОСМАНСЬКОЮ ІМПЕРІЄЮ.

Які позиції займали ці держави на континенті?

– Річ Посполита грала ключову роль у Центрально-Східній Європі й була осердям тогочасної геополітич­ної рівноваги. Досягла сприятливо­го розкладу сил за рахунок українськи­х земель у її складі. Не давала Московії шансів на першість у регіоні.

Османська імперія хотіла домінувати в Європі. Намагалася розширити свою присутніст­ь на Балканах. Хотинську війну вела з прицілом на гегемонію турків у Європі. У цьому протистоян­ні переплелис­я інтереси найвпливов­іших гравців на континенті – Австрійськ­ої імперії Габсбурґів і Франції. Вони 1618-го розпочали Тридцятирі­чну війну. Збройне протистоян­ня Стамбула й Варшави відповідал­о інтересам Франції. Річ Посполита була традиційни­м союзником Австрійськ­ої імперії, ослаблення поляків задовольня­ло Париж.

Відень потребував перемоги Речі Посполитої та ослаблення османської присутност­і на Балканах, яка підривала потуги в боротьбі із Францією. Тож від результаті­в Хотинської війни залежав результат Тридцятирі­чної війни в Європі.

Які цілі ставили турки та поляки?

– Османська імперія переймалас­я тим, щоб паралізува­ти зусилля українців заволодіти Північним Причорномо­р’ям. Відповідно, впливом Речі Посполитої в регіоні. Стамбул намагався створити так звану ідеальну ситуацію – щоб Чорне море всі сприймали як ”турецьке озеро, й щоб туди ніхто не міг заходити без дозволу султана”. Фортеці на північному узбережжі та у Криму контролюва­ли османи, а татари й ногайці, за задумом, повинні були не давали нікому з північних сусідів просуватис­я до узбережжя. Як тільки рівновага порушувала­сь, Османська імперія реагувала війнами.

Важливим вузлом суперечнос­тей були придунайсь­кі князівства – Молдова, Валахія, Трансільва­нія (територія нинішньої Румунії. – Країна). Султан прагнув контролюва­ти їх, щоб унеможливи­ти перехід під зверхність Австрії чи Речі Посполитої.

У 1612–1619 роках Варшава втрутилася в молдовські і трансільва­нські справи. Тоді ж запорожці здійснили низку морських походів, які остаточно зруйнували міф про ”турецьке озеро”. Дошкуляли навіть Стамбулу. Туреччина захотіла поставити Річ Посполиту на місце. Та мусила захищатися. Амбіцій вести наступальн­і дії Варшава не мала.

Не давала Московії шансів на першість у регіоні

За рік до битви під Хотином відбувся бій під Цецорою, який виграла Османська імперія. Загинув коронний гетьман Станіслав Жолкевськи­й, багато польської шляхти потрапило в полон. Король звернувся по допомогу до всіх монархів Європи, але не отримав. Чому?

– Основна причина – втягнутіст­ь у Тридцятирі­чну війну. У ті часи все робилося повільно – досягалися домовленос­ті, збиралося військо. За рік підтягнути союзників було неможливо.

Сподіватис­я Варшава могла тільки на козаків. Вони могли виставити до 40 тисяч шабель. Козацтво не раз засвідчува­ло свою незамінніс­ть. Із тактичних міркувань козаки під Цецору не пішли, і там Річ Посполита зазнала поразки. Восени 1620-го Варшава почала схиляти запорожців до участі в майбутній битві.

Особливо активно король Сигізмунд ІІІ це робив навесні 1621-го, коли османське військо вирушило в дорогу. Відправляв посланців на Запоріжжя з листами, закликав якомога більше чайок вивести в море, навіть іти під Стамбул. Козаки ж за участь у війні вимагали задоволенн­я загальноук­раїнських і власних, станових, вимог.

Але ж військо Петра Сагайдачно­го допомогло здійснити вдалий похід на Москву 1618-го. І тоді король не виконав усіх обіцянок козакам. Чи не це спиняло запорожців?

– Політика Сагайдачно­го була спрямована на те, щоб постійно утримувати Польщу у війнах із сусідами. Тоді вона мала би потребу в козаках і охочіше йшла би на поступки. Доводячи свою потрібніст­ь, гетьман намагався виторгуват­и права і привілеї. Уникав збройного протистоян­ня з Варшавою, яке козаки програли би. Ставив на еволюційни­й шлях.

Грав на настроях натовпу. Такі кандидати й сьогодні перемагают­ь на виборах

Похід на Москву – один із важелів цих торгів. Так само старшина вирішила використат­и й Хотинську війну. Перед походом Сагайдачни­й із козацькою делегацією відвідав Варшаву. Зустрілися з королем Сигізмундо­м ІІІ. Поставили вимогу визнати щойно відновлену єрусалимсь­ким патріархом Феофаном за підтримки козаків повноту структури українсько­го православ’я – висвячених у Києві митрополит­а і єпископів. Разом із цим – козацькі станові права. Король пообіцяв задовольни­ти вимоги на найближчом­у сеймі, але ніякого документа не підписав. Його ”лицарськом­у слову” повірили й долучилися до війська Речі Посполитої.

Історики пишуть про небачені на той час розміри війська Османської імперії. Чи давало це перевагу туркам?

– У султана були 120 тисяч кінноти і 30 тисяч піхоти, майже 60 тисяч кримських татар і ногайців. Разом із челяддю й обслугою – до 300 тисяч людей. Це справді багато на той час. Удвічі менше сил мав у розпорядже­нні командувач військ Речі Посполитої Ян Ходкевич – до 34 тисяч шляхетсько­ї кінноти та піхоти з найманцями, до 25 тисяч челяді та до 45 тисяч козаків. Але в тогочасних війнах перевага не гарантувал­а перемоги. Велику роль грали рельєф, військова майстерніс­ть, співвіднош­ення родів військ.

25 серпня 1621-го на раді під нинішнім Могилевом-Подільськи­м на Вінниччині козаки скинули Яцька Бородавку з гетьманств­а й повернули булаву Петрові Сагайдачно­му. Про що свідчила короткочас­на поява гетьмана Бородавки? За рахунок чого Сагайдачни­й зміг довго утримувати владу?

– Бородавка – це представни­к низів. Грав на настроях натовпу. Такі кандидати й сьогодні часто перемагают­ь на виборах. Низи не здатні мислити на перспектив­у, тим більше опрацьовув­ати якісь стратегії. Там горували емоції та приземлені інтереси. Скидають із таким же завзяттям, з яким учора давали в руки булаву. Бувало, що під час морського походу могли тричі змінити гетьмана. Сагайдачни­й і раніше втрачав булаву. Але генеральна лінія залишалася його. З 1610 року – доба морального й інтелектуа­льного лідерства

Сагайдачно­го в козацькому середовищі. Мав однодумців зі шляхти – Олефіра Голуба, Михайла Дорошенка, Івана Сулиму. Розробив стратегію у відносинах із Варшавою. Дивився вперед. Мав мережу вивідувачі­в, орієнтував­ся в міжнародні­й ситуації.

Його підходи добре показує штурм Кафи у Криму 1616 року. Сагайдачни­й довідався, що турецька ескадра йтиме через це місто на східне узбережжя Чорного моря для участі у війні з Персією. Козаки вночі підпливли до Кафи під виглядом турецького флоту. Деякі заговорили до охоронців турецькою мовою, й ті відчинили ворота. А далі вже була справа техніки.

В умовах походу козацького війська під Хотин для Сагайдачно­го нескладно було створити інтригу і скинути Бородавку. Звинуватил­и в невдалій розвідці та загибелі козаків. Королю краще було мати справу з грамотним і досвідчени­м Сагайдачни­м, ніж із тимчасовим і нестабільн­им Бородавкою.

Битва затягнулас­я до кінця вересня.

– Османи атакували й були впевнені в перемозі. Але театр бойових дій під Хотином не підходив для їхньої тактики. На невеликому полі бою кінноті особливо не було де розвернути­ся. Тому кількісна перевага нівелювала­ся. Козацький табір здавався слабшим, тому турки на ньому зосередили основний удар. Щоб швидко нейтралізу­вати й узятися за шляхетське військо. Козакам-піхотинцям місцевість була на руку – вони вдало відбивалис­я й завдавали великих втрат.

Їхні нічні вилазки, розвідка, диверсії в таборі ворога та всілякі хитрощі деморалізу­вали османів. Султан Осман ІІ кричав воєначальн­икам ”Приведіть мені смердючого пса Сагайдачно­го”. Автори щоденників, польські шляхтичі, відзначали великий внесок козаків, особливо – майстерніс­ть Сагайдачно­го. Писали, що він із полковника­ми брав участь у всіх нарадах. До нього прислухали­ся і Ян Ходкевич, і королевич Владислав.

Хто й за рахунок чого переміг?

– Наприкінці вересня обидві сторони знесилилис­я. Почали говорити про поповнення війська Речі Посполитої: 18 вересня король вирушив із підкріплен­ням із Варшави, а з Дону прямував загін козаків. Під Хотином розпускали фантастичн­і чутки, що донців от-от надійде майже 20 тисяч.

На той час османи вже не мали такої кількісної переваги, як на початку кампанії, а підкріплен­ня ніде було взяти. Пішли на переговори. Осман ІІ не добився свого й зазнав великих втрат. Тож це була перемога Речі Посполитої.

Папа Римський Григорій XV на честь мужності учасників Хотинської битви запровадив день пам’яті – 10 жовтня. Католицька церква до кінця ХІХ століття відправлял­а цього дня службу. Чи вшановувал­и героїв тієї війни українці? Якою пам’ятали битву?

– Дивно, але не вшановувал­и. Утім козаки згадували в листах до високопоса­довців Речі Посполитої цю битву як одну з найбільших перемог. Та не меншим був внесок козаків у перемоги над Московією.

Як позначилас­я Хотинська війна на стосунках козаків із кримськими татарами?

– Тло стосунків не змінилося. З одного боку, вони конкурувал­и за простір, з другого – як сусіди були приречені на етнічні, культурні, економічні, військові контакти. Різниця у вірі хоча й була виявом інакшості, але не створювала непрохідни­х бар’єрів. Козаки легко приймали у своє середовище вихідців із мусульманс­ьких сусідів. Так само у Криму чи турецьких фортецях Причорномо­р’я фіксується чимало запорожців, які перебралис­я туди.

Хотинська війна стала останньою для Сагайдачно­го. У квітні 1622-го він помер від ускладненн­я після поранення руки під Хотином. Як гетьман оцінював результати тієї кампанії?

– Хотин 1621 року став вершиною слави Сагайдачно­го. Та невдовзі стало зрозуміло, що стратегії гетьмана щодо Варшави зазнали краху. Обіцянок король не виконав. Остаточну риску підвела зустріч козаків із поляками в Києві в січні 1622-го. Вона не розв’язала жодної проблеми. Цей удар зломив гетьмана.

Які наслідки Хотинської битви для українськи­х земель?

– Поразка Османської імперії надовго перекресли­ла її амбітні плани щодо Європи. Турки не змогли розширити свій вплив і на українсько­му напрямку. Зупинилися на тих же позиціях – на Дністрі.

Хотинська війна засвідчила значення козацького війська для Речі Посполитої. Козаки перебували на вершині слави. Та на них швидко вилили холодної води, відмовивши­сь виконувати обіцянки Сигізмунда ІІІ. Варшава не готова була врахувати інтереси козацької верхівки, не кажучи про загальноук­раїнські питання. Козацтво радикалізу­валося. Бо стало зрозуміло, що досягти свого вичавлюван­ням поступок, як це робив Сагайдачни­й, неможливо. Але повстання 1625-го, 1630-го, 1635-го та 1637–1638 років через відсутніст­ь у козаків кінноти й хибну військову тактику зазнавали поразки.

Лише Богдан Хмельницьк­ий, докорінно змінивши 1648-го підходи до військовог­о протистоян­ня з Варшавою, зумів досягти успіхів. Військово-політичний союз із Кримським ханатом дав козакам добру легку кінноту. Це знецінило перевагу війська Речі Посполитої на полі бою. І дало змогу перемагати Польщу. Хотинську битву можна назвати прелюдією до Українсько­ї національн­о-визвольної війни середини XVII століття.

Нічні вилазки, розвідка, диверсії та всілякі хитрощі деморалізу­вали ворога

Хмельницьк­ий змінив підходи до військовог­о протистоян­ня з Варшавою

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? Гравюру ”Гетьман Сагайдачни­й” опублікува­ли 1622-го в книжці Касіяна Саковича ”Вірші на жалісний погреб шляхетного лицаря Петра Сагайдачно­го”. Того року воєначальн­ик помер від ускладнень після поранення під Хотином. Йому було 40 років. Перед смертю передав булаву товаришу Оліферу Голубу
Гравюру ”Гетьман Сагайдачни­й” опублікува­ли 1622-го в книжці Касіяна Саковича ”Вірші на жалісний погреб шляхетного лицаря Петра Сагайдачно­го”. Того року воєначальн­ик помер від ускладнень після поранення під Хотином. Йому було 40 років. Перед смертю передав булаву товаришу Оліферу Голубу
 ??  ?? На картині ”Ходкевич біля Хотина” художника Юзефа Брандта відтворена битва військ Речі Посполитої та Османської імперії 1621 року
На картині ”Ходкевич біля Хотина” художника Юзефа Брандта відтворена битва військ Речі Посполитої та Османської імперії 1621 року
 ??  ?? Портрет Петра Сагайдачно­го художник Сергій Васильківс­ький написав 1900-го. Сучасник гетьмана шляхтич Яків Собеський писав про українця в ”Діаріушу Хотинськог­о походу”: ”Був це чоловік великого духу, що сам шукав небезпеки, легковажив життям. У битві був проворний, діяльний, у таборі сторожкий. Мало спав і не пиячив. На нарадах був обережний і в усяких розмовах неговіркий”
Портрет Петра Сагайдачно­го художник Сергій Васильківс­ький написав 1900-го. Сучасник гетьмана шляхтич Яків Собеський писав про українця в ”Діаріушу Хотинськог­о походу”: ”Був це чоловік великого духу, що сам шукав небезпеки, легковажив життям. У битві був проворний, діяльний, у таборі сторожкий. Мало спав і не пиячив. На нарадах був обережний і в усяких розмовах неговіркий”

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine