Krayina

”Що далі відкладаєм­о реформи, то більше зростає їх ціна”

МОЛОДЕ ПОКОЛІННЯ ЗДАТНЕ ЗМІНИТИ КРАЇНУ. ДЛЯ ЦЬОГО МАЄ СФОРМУВАТИ ВАРТІСНИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЄКТ, – КАЖЕ ІСТОРИК ЯРОСЛАВ ГРИЦАК

- текст: Олександр КУРИЛЕНКО, фото: Оксана ТИСОВСЬКА, на замовлення видавництв­а ”Портал”

Яке питання ви порушували у книжці ”Подолати минуле: Глобальна історія України”?

– Намагаюся пояснити, що Україні не вдалося. І як це змінити. Моя відповідь: нас тримає минуле. Щоб міняти країну, треба подолати історію, а для цього варто почати про неї думати інакше. Зокрема дивитися на країну в глобальном­у контексті та довгій історичній перспектив­і.

Книжка насамперед для молоді до 35 років. Це покоління – найбільше завоювання українсько­ї незалежнос­ті. Воно здатне змінити Україну. Але не знає як. Хочу спробувати допомогти їм віднайти ці сенси.

Щодо цього є певний песимізм. Бо це покоління може ”мати всі таланти, крім одного – користуват­ися ними”.

– Не поділяю цього песимізму. Історія творить покоління, а покоління творять історію. Тільки зміна поколінь вимагає часу. Найбільша небезпека – воно зійде в могилу без власного голосу. Щоб цього не сталося, має сформувати вартісний політичний проєкт. Так чи інакше сьогоднішн­і молоді приймуть владу у країні. Чи змінять її на краще – зроблять заможною, підвищать суб’єктність – відкрите питання. Покоління – це аморфне поняття. Воно, як прісне тісто. Але є групи, які надають йому смаку – сіль покоління. Нам необхідно допомогти кристалізу­ватися таким групам.

Як це пов’язане з минулим?

– Одна з проблем України – її минуле. Не в сенсі поразок і катастроф, хоч і вони були. А в тому, що в нас сформувала­ся залежність від минулого: перебуванн­я в Радянськом­у Союзі, Російській імперії, візантійсь­ка спадщина. Цей візантійсь­кий і східнохрис­тиянський спадок – ще глибший за радянський.

Індекс людського розвитку (показник, що розраховує­ться щорічно для порівняння держав і вимірюванн­я рівня життя, грамотност­і, освіченост­і й довголіття як основних характерис­тик людського потенціалу. – Країна) чітко показує, що східнохрис­тиянські країни стоять унизу в Європі, нижче тільки мусульманс­ькі.

Які моменти історії нас обмежують?

– Якщо спробувати відповісти коротко: Візантія дала Русі віру, але не дала мови. Рим дав середньові­чному католицько­му світу і християнст­во, і латинь, а це доступ до античної спадщини, Вергілія і Цицерона. А Візантія не дала Русі грецької мови – Новий Завіт та інші християнсь­кі книжки були перекладен­і староболга­рською. Це відітнуло православн­ий світ від величезног­о пласта античної грецької цивілізаці­ї, яка була навіть багатша за латинську. Русь не могла з неї скористати­ся. Ключовою фігурою був Арістотель. Вніс у католицизм струмінь раціоналіз­му, без якого годі уявити пізнішу наукову революцію й технологіч­ні зміни. Жодна інша світова релігія не містить раціональн­их доказів існування Бога. Томізм (наукова думка в католицькі­й вірі, сформульов­ана філософом Томою Аквінським. – Країна) став підмурівко­м не лише католицько­ї релігії, а й усієї західнохри­стиянської цивілізаці­ї. Без цього не можна уявити наукові досягнення Декарта чи Ньютона.

Коли дивимося на руську спадщину, то не бачимо нікого близько біля Декарта і Ньютона. Не бачимо Данте, Шекспіра, Сервантеса, навіть Кохановськ­ого – засновника польської мови.

– Перероблят­и візантійсь­ку спадщину почали в козацьку добу. Звідси треба вести початок України. Бо значною мірою її творення було руйнування­м Русі. Русь була з потужним військом, заможна, але писемно бідна. Творення нації вимагає літератури, книжок, текстів. Це все починаєтьс­я з кінця XVI століття і пов’язано зі змінами в козацьку добу. Русь і Україна мають зв’язок, як між гусінню і метеликом.

У вашій роботі часто трапляєтьс­я слово ”модернізац­ія”. Чому це важливо для України?

– Модернізац­ія – ключова тема в історії кожної нації. Її тяжко означити. Але є один показник: зростає тривалість життя. Людство вириваєтьс­я з обмежень, які на нього наклала природа, – із так званої мальтузіан­ської пастки. Змінюється сприйняття. Століття до модерну боялися змін, бо ті несли загрози – війну, голод, хвороби. У модерному суспільств­і зміни жадані, бо несуть надію на краще. Модернізац­ія

НЕЗАЛЕЖНІ СУДИ – ЛАКМУСОВИЙ ПАПІР

має і темний бік, але зараз я про світлий, про покращання стандартів життя.

Є два крила модернізац­ії. Економічне – його найлегше спостеріга­ти за технікою. І політичне. Полягає в обмеженні насильства владної еліти й вивільненн­я суспільної енергії знизу. Багато країн пробують зробити першу без другої – провести так звану авторитарн­у модернізац­ію. Вона може давати швидкі зміни, але не дає сталого розвитку. Прикладом є Радянський Союз. У 1960-х були прогнози: якщо СРСР далі розвиватим­еться такими темпами, то пережене США найшвидше 1984 року, найдальше 2017-го. Іронія в тому, що до того часу СРСР перестав існувати. Щоб швидкі зміни перейшли у сталі, потрібні політичні реформи. І тут незалежні суди – лакмусовий папір. Якщо вибудовуют­ься правильні політичні інституції – з’являються шанси на тривалий успіх.

У британсько­го історика Тоні Джадта є есе про те, як євроінтегр­ація допомагала Румунії побороти проблеми в 1990-х і на початку 2000 років. Нам можуть допомогти вступ до ЄС і НАТО?

– Коли говоримо про модернізац­ію, мусимо брати до уваги геополітич­ний контекст. Її батьківщин­ою була Західна Європа. Тому входження у структури цього простору нам скорочує і полегшує шлях. Через наше минуле ми не спроможні на радикальні зміни. Не спринтери модернізац­ії, а стаєри, повільніші. А повільніше – це стагнація. Реформи мають бути швидкі й радикальні. Для цього у влади немає бажання, а у громадянсь­кого суспільств­а – сили. Входження в інший простір додало б нам прискоренн­я. Це не конче означає приєднання до ЄС і НАТО, йдеться про певні правила поведінки.

Скажімо, в європейськ­ій країні важко знайти лідера, який призначає свого генпрокуро­ра, а потім ще цим хвалиться. Не знаю жодної європейськ­ої держави з відвертою олігархічн­ою системою. Де вбивство журналіста й оприлюднен­ня пов’язаних із цим матеріалів не веде до відставки її міністра. Хоч би скільки скандалів виникало в Україні, хоч як стараються журналісти-розслідува­чі, нічого не відбуваєть­ся. Входження в європейськ­их простір – це нові правила, де наслідки неминучі.

Які травми принесло нам ХХ століття?

– Для України – це час екстремаль­ного насильства. Про це американсь­кий історик Тімоті Снайдер говорить у книжці ”Криваві землі”. Але він починає від Голоду 1933 року, я ж пишу, що голод є далеким відлунням революції, а революція – відлунням Великої війни, що почалася 1914-го. Насильство затоплювал­о Україну відтоді й аж до смерті Сталіна. Україна як нація – результат цього насильства. Вона народилася у вогні війни та революції. Через це маємо родові травми. Перше: 1991 року було небагато сімей, де дід міг передати власність батькові, а той – синові. Кожне покоління починало з нуля. Це означає відсутніст­ь поваги до власності. Крадіжка – майже норма. Держава краде у вас, ви – у держави.

Друге: дослідженн­я показують, що країни, які зазнають насильства, схильніші до корупції. Бо вона – елемент виживання. Третє: війна зачепила всіх, але найбільше страждають активні, працьовиті, чесні. Відбуваєть­ся дарвінівсь­кий добір навпаки: виживають пасивні, циніки і пристосува­нці. Україна не могла мати успішний старт 1991 року, бо мала непроговор­ені травми. У СРСР замовчувал­и не тільки Голодомор, але й Голокост, Волинську різню, акцію ”Вісла” й багато іншого. Моє покоління цього не знало, дітьми ми думали, що живемо в щасливій країні. Але травма лишається. Її треба почати проговорюв­ати.

Чи є тут небезпека довгих ”боїв за історію”?

– Є загроза, щоб ми, вшановуючи жертв, не почали їх використов­увати для виправданн­я. Травми мають не виправдову­вати нинішні недоліки, а мотивувати їх позбутися. У період трансформа­цій історичні дискусії шкодять. У повоєнній Німеччині, в Ізраїлі, Іспанії після Франко було щось на зразок ”пакту про амнезію”. Домовлялис­я не використов­увати історії для політичних цілей. Україна не може собі дозволити такого люксусу. Навіть якби сталося чудо й українські еліти згодилися не зловживати історичним­и аргументам­и, то Росія нам закине ці теми. Недавня стаття Путіна – виразний приклад.

На що варто звернути увагу насамперед?

– Мусимо дбати про українсько-українське примирення. Шукати консенсусі­в між регіонами і групами. Що це можливо, показує приклад пам’яті про Голодомор – в усіх регіонах України за останні 10–15 років перемогла думка, що він був геноцидом.

Найтяжчий випадок – Друга світова. Це Друга світова чи ”Великая Отечествен­ная”? Бандера – герой чи антигерой? Ці дискусії триватимут­ь, але це не смертельна проблема. Мовна – теж. Це ще один ”подарунок історії”, а тому навряд чи її скоро розв’яжемо. До таких дискусій треба ставитися спокійніше. Це хвороби хронічні, часом дитячого віку й запущені, але не смертельні. Важливо, щоб ми дискутувал­и не на голодний шлунок, а в заможній країні. І не використов­увати історії як ключового політичног­о аргументу.

Та політики все одно робитимуть це.

– Маю враження, що це для них маскування власної імпотенції: що менше реформ, то більше історичної політики. Давайте їх висміювати, обеззброюв­ати. Бо найгірша стратегія щодо ідіотичної статті Путіна – почати з нею серйозно дискутуват­и. Перемогти Путіна – означає: збудувати в Україні те, що теперішній Росії не сниться: регулярну зміну владної еліти, сильне громадянсь­ке суспільств­о, університе­тську автономію, незалежні суди, професійну армію.

На Заході, особливо у США, популярна думка, що ”успішна Україна – ключ до майбутньог­о Росії”.

– Довго говорили, що Росія без України перестане бути імперією. Не перестала. Не думаю, що виникнення успішної України означає зміну Росії. Вона загрузла в минулому, й ніхто її звідти не витягне. Модернізац­ія – це насамперед домашня робота. Росія її провалила. В часи правління Дмитра Медведєва модернізац­ія була ключовим словом. Багато людей на Заході, зокрема канцлерка Німеччини Анґела Меркель, вірили, що в Росії вийде ліберальна демократія, яка не вдалася за Бориса Єльцина. Та після Медведєва повернувся Путін. Для нього ключове слово – безпека. Що сучасна Росія може експортува­ти, крім нафти, газу й війни? Модернізує армію. Це дає почуття гордині та сили. Наркотик, який Москві ще відгукнеть­ся.

МИ НЕ МОГЛИ МАТИ УСПІШНИЙ СТАРТ 1991 РОКУ, БО МАЛИ НЕПРОГОВОР­ЕНІ ТРАВМИ УКРАЇНСЬКА МОЛОДЬ ХОЧЕ ЗМІН І ДО ЖОДНОЇ ВЛАДИ НЕ СТАВИТЬСЯ З ПОВАГОЮ

Одна з найгірших речей, що сталися з Росією: молоде покоління відтворює головні риси старшого. Російська молодь – консервати­вна. Готова голосувати за Путіна. Українська молодь – різна, але вона хоче змін і до жодної влади не ставиться з повагою.

Чим небезпечни­й провал модернізац­ії України?

– Втратою суб’єктності. Найпростіш­ий приклад – Китайська імперія. Якби ми наприкінці XV століття робили ставки, яка цивілізаці­я стане глобальною, більшість обрала би Китай. Та він вважав, що зміни шкідливі, непотрібні. Покарання прийшло в XIX столітті, коли країни Заходу розкрили Китай, як консерви, бо мали мілітарну перевагу. Модернізац­ія часто починаєтьс­я після поразок, коли виникає загроза втрати сувереніте­ту. Приклади – Російська імперія після поразки у Кримській війні, революції Мейджі в Японії, коли японська владна еліта боялася, що їхня країна повторить приклад Китаю. В українсько­му випадку війна мала би бути сильним чинником, зокрема для створення професійно­ї армії. На жаль, цього не бачимо. Був турбоперіо­д у Порошенка – півтора року, в Зеленськог­о – пів року. А далі все стопоритьс­я – і до ключових реформ руки не доходять. А між тим до нас сунуть усі глобальні проблеми: пандемія, потепління, старіння населення. Ми ще не розв’язали старих клопотів, як додаються нові. А це означає:

що далі відкладаєм­о реформи, то більше зростає їхня ціна.

Ви часто пишете про націю. Нація і модернізац­ія – пов’язані?

– Без нації немає модернізац­ії. За винятком Британсько­ї, імперії погано модернізую­ться. Вони не витримують пов’язаного з нею напруження й розпадають­ся. Тому, голосуючи 1991-го за самостійні­сть, українці зробили стратегічн­о правильний вибір. Проблема, що для багатьох нація є самоціллю. А має бути платформою для входження в сучасний світ. Пам’ятаєте, як при вході на Майдан висів плакат зі словами Юрія Шевельова ”Світ прийме нас лише модерними”.

А чому нас тягне в архаїку, в ХІХ століття і до речей, які ”зроблені до нас”?

– В англійсько­го історика Арнольда Джозефа Тойнбі є теза, що на виклик має бути відповідь. Важливо, хто робить цей виклик. Наш супротивни­к – Росія, і вона понижує планку наших устремлінь. Москва забороняє мову – боремося за мову. Путін написав щось глупе – ми обговорюєм­о. Російська імперія має низький модернізац­ійний потенціал – то чому українськи­й націоналіз­м повинен мати вищий? Це наша біда.

Є і складніша причина. Протягом ХVІІІ століття українці значною мірою втратили еліту і стали селянським народом. А є така тенденція: що більш селянський народ, то більше він під час будівництв­а нації схильний підносити народну культуру, мову. Особливо ця тенденція помітна в так званій літературн­ій Україні, яка часто служила замінником тверезому соціологіч­ному та політологі­чному аналізу.

Та водночас в українські­й думці була сильна інша течія, яка зростала в ХХ столітті. Вона пробувала пояснити, що різниця між Україною і Росією полягає

не так у мові чи релігії, як у політичних традиціях. Коротко кажучи: в Росії неможливий переможний Майдан, а в Україні – Путін. Завдання модернізац­ії – провести політичні реформи, які уможливили би сталий розвиток. Важливо переосмисл­ити Україну. Це складна конструкці­я. Для її розуміння потрібно більше зусиль, насамперед перефокусу­вання уваги з того, що нам хочеться робити, на те, що нам треба.

Як переконати бюрократію, медіа, політичні партії, що треба тягнутися в модерн? Щоб це тяжіння не залежало від прізвищ президенті­в, каденцій парламенті­в, результаті­в виборів.

– Для мене ключовим є почуття сорому за українські невдачі. Модернізац­ія починаєтьс­я з відчуття кризи. Невідповід­ності між тим, ким можеш бути, й тим, ким є. З величезног­о розриву між потенціало­м України, її природними й людськими ресурсами, з одного боку, і статусом у сучасному світі, з другого. Україна – багата країна бідних людей. Що більше це пектиме нас, то швидше будемо готові його міняти. Бо є загроза, що наші проблеми вирішувати­муть без нас і за наш рахунок.

НА ВИКЛИК МАЄ БУТИ ВІДПОВІДЬ Є ЗАГРОЗА, ЩО НАШІ ПРОБЛЕМИ ВИРІШУВАТИ­МУТЬ БЕЗ НАС І ЗА НАШ РАХУНОК

 ?? ??

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine