БЕЗ НЕСПОДІВАНОК

Landlord - - СЛОВО - ВЛАДИСЛАВ СИЛИВОНЧИК, шеф-ре­да­ктор LANDLORD

Ві­та­є­мо всіх із но­вим Landlord. Мо­ва йде не тіль­ки про ви­пуск, який ви за­раз три­ма­є­те в ру­ках, але й про на­сту­пний. Ве­ли­ка ймо­вір­ність, що лю­тне­вий но­мер ви при­дба­ли на ви­став­ці «Зер­но­ві те­хно­ло­гії». Ця зу­стріч укра­їн­ських агра­рі­їв та їх по­ста‑ чаль­ни­ків бу­де одні­єю з клю­чо­вих тем бе­ре­зне­во­го ви­пу­ску. У лю­то­му та­кою те­мою став ри­нок ЗЗР. Ми ви­рі­ши­ли пре­зен­ту­ва­ти йо­го про­від­них фі­гу­ран­тів, не ви­ши­ко­ву­ю­чи їх у рей­тин­ги, та опи‑ са­ти ре­зуль­та­ти ро­бо­ти за ми­ну­лий рік.

Втім, що ще мо­жна ска­за­ти про цей но­мер? Пе­ре­гор­ніть по­над со­тню сто­рі­нок та ді­зна­йте­ся про най­ці­ка­ві­ше. Чи змо­жуть вас зди­ву­ва­ти ще якісь ві­до­мо­сті з цьо­го при­мір­ни­ка? Спо­ді­ва­є­мо­ся. Що­прав­да, не обі­ця­є­мо, що всі но­ви­ни бу­дуть при­єм­ни­ми. Але на­віть по­га­ну но­ви­ну мо­жна ви­ко­ри­ста­ти со­бі на ко­ристь, якщо ді­зна­ти­ся її за­зда­ле­гідь.

На­при­клад, зов­сім не по­ра­дує но­ви­на, яку під­го­ту­ва­ли ки­тайсь‑ кі ви­ро­бни­ки ЗЗР та ді­ю­чих ре­чо­вин для них. Цьо­го ро­ку вар‑ то очі­ку­ва­ти по­до­рож­ча­н­ня ЗЗР, осо­бли­во тих, що за­во­зя­ться з Пі­дне­бе­сної. Спи­та­є­те, як цю звіс­тку мо­жна обер­ну­ти на ко‑ ристь? На­при­клад, при­дба­ти кіль­ка зай­вих тонн пе­сти­ци­дів вже за­раз. Або зі­бра­ти агро­но­мів, пе­ре­гля­ну­ти те­хно­ло­гію вне­се­н­ня ЗЗР, при­дба­ти най­більш ді­є­ві, ба­га­то­фун­кціо­наль­ні. Тим біль­ше що цьо­го ро­ку від­ра­зу де­кіль­ка ви­ро­бни­ків по­хва­ли­ли­ся са­ме та­ки­ми роз­роб­ка­ми.

Са­ме вмі­н­ня роз­гле­ді­ти май­бу­тні не­при­єм­но­сті або в не­с­при‑ ятли­вих умо­вах по­ба­чи­ти пер­спе­кти­ву ста­ло се­кре­том успі­ху ба­га­тьох бі­зне­сме­нів. Зга­дай­те дев’яно­сті, ко­ли при­ро­дний газ ко­шту­вав лі­че­ні ко­пій­ки. І біль­шість тих, чий бі­знес за­ле­жав від по­ста­ча­н­ня бла­ки­тно­го па­ли­ва, вва­жа­ли свій стан не­по­хи­тним. А ке­рів­ник ком­бі­на­ту «Тепличний» Во­ло­ди­мир Чер­ни­шен­ко (ні­би вже то­ді щось знав) ще в 1994‑му по­чав то­таль­ну пе­ре­бу­до­ву го‑ спо­дар­ства. Сьо­го­дні він по паль­цях одні­єї ру­ки пе­ре­лі­чує ко­лег по рин­ку, які ви­жи­ли пі­сля по­до­рож­ча­н­ня га­зу.

За­снов­ник «Агро­прод­сер­ві­су» Іван Чайківський ви­рі­шив роз­ви‑ ва­ти в сво­є­му господарстві сви­нар­ство, ко­ли біль­шість агра­рі­їв по­збав­ля­ли­ся цьо­го на­пря­му, ви­рі­за­ли по­го­лів’я, де­мон­ту­ва­ли сви­но­фер­ми. По су­ті роз­чи­ща­ли рин­ко­вий про­стір для та­ких, як Чайківський, і сьо­го­дні «Агропродсервіс» — у на­ціо­наль­но­му то­пі ви­ро­бни­ків сви­ни­ни.

Як­би всі в бі­зне­сі бу­ли та­ки­ми да­ле­ко­гля­дни­ми та не бо­я­ли­ся ри­зи­ку­ва­ти, ба­чи­ли пер­спе­ктив­ний на­прям і по­чи­на­ли пла­ну­ва‑ ти, як йо­го осво­ї­ти. На­при­клад, хто ри­зи­кнув роз­вер­ну­ти­ся у ні­ші ви­ро­щу­ва­н­ня лі­кар­ських ро­слин, ствер­джує, що ро­ма­шка при‑ бу­тко­ві­ша за пше­ни­цю. Але та­ких смі­лив­ців оди­ни­ці, бо по­пит на тра­ви ко­жен рік змі­ню­є­ться, і ма­ло хто хо­че гра­ти в цю ло­те­рею. Са­ме че­рез тих, хто не на­ва­жу­вав­ся гра­ти та ви­гра­ва­ти, у за­не‑ па­ді пе­ре­бу­ва­ли ці­лі га­лу­зі аграр­но­го бі­зне­су, а де­я­кі пе­ре­бу­ва‑ ють і до­сі. Де на по­ча­тку 2000‑х бу­ло ін­тен­сив­не са­дів­ни­цтво? Ні­де, по­ки не зна­йшли­ся смі­ли­ві грав­ці.

Де, на­при­клад, вже не один рік ско­тар­ство? Че­кає на сво­їх смі‑ лив­ців…

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.