ЗАСОБИ ЗРО­СТА­Н­НЯ

РИ­НОК В ОЧІ­КУ­ВАН­НІ ЗРО­СТА­Н­НЯ ЦІН НА ПРЕ­ПА­РА­ТИ АГРО­ХІ­МІЇ. АЛЕ ГРАВ­ЦІ РИН­КУ ОБІЦЯЮТЬ ЗРО­БИ­ТИ ЦЕЙ ПРО­ЦЕС МАКСИМАЛЬНО БЕЗБОЛІСНИМ

Landlord - - ЗМІСТ - ТЕКСТ: ТЕТЯНА ІВАНОВА

Ри­нок в очі­ку­ван­ні зро­ста­н­ня цін на пре­па­ра­ти агро­хі­мії

СЕЗОННІ ПІД­СУМ­КИ

Кіль­ка остан­ніх ро­ків ри­нок за­со­бів за­хи­сту ро­слин (ЗЗР) зро­стає. За під­ра­хун­ка­ми ком­па­нії «Ін­фо­ін­ду­стрія», у 2016-му спо­сте­рі­гав­ся 10% при­ріст, який за ре­зуль­та­та­ми ро­ку ста­но­вив 111 000 т, хо­ча в гро­шо­во­му вираженні від­зна­ча­ли зни­же­н­ня на 9%

(до $830 млн). За ре­зуль­та­та­ми ми­ну­ло­го ро­ку в тон­на­жі ри­нок при­ріс на 5%, а в гро­шах — на 20%, на­бли­зив­шись до від­мі­тки в $1 млрд.

Як по­яснив ана­лі­тик рин­ку ЗЗР ком­па­нії «Ін­фо­ін­ду­стрія» Ігор Ге­ра­си­мен­ко, при­чин по­ді­бно­му при­ро­сту де­кіль­ка. «Ві­тчи­зня­ний ри­нок все ще не до­сяг пі­ку на­си­че­н­ня, — го­во­рить він. — Крім то­го, зро­стає те­хно­ло­гі­чність ви­ро­бни­цтва сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції, на ри­нок ви­хо­дять но­ві пре­па­ра­ти та ді­ю­чі ре­чо­ви­ни, зро­стає ін­тен­си­фі­ка­ція ви­ро­бни­цтва». Ще один ва­жли­вий чин­ник, який впли­вав на ри­нок ми­ну­ло­го ро­ку, — по­го­дні умо­ви. «У ча­сти­ні ре­гіо­нів Укра­ї­ни у 2017 ро­ці спо­сте­рі­га­ла­ся по­су­ха, що збіль­ши­ло ви­тра­ти стра­хо­вих гер­бі­ци­дів. В ін­ших ре­гіо­нах нав­па­ки бу­ли ря­сні опа­ди, що при­зве­ло до по­ши­ре­н­ня гриб­ко­вих за­хво­рю­вань», — за­зна­чає ана­лі­тик. Ми­ну­ло­рі­чне по­жвав­ле­н­ня по­пи­ту на рин­ку та­кож пов’яза­не зі зни­же­н­ням цін на всі гру­пи то­ва­рів. За сло­ва­ми ана­лі­ти­ків, у пер­шо­му пів­річ­чі 2017-го ці­ни на пре­па­ра­ти зни­зи­ли­ся при­бли­зно на 10–20%. Про­те, на кі­нець ро­ку ці­ни на біль­шість ге­не­ри­чних ЗЗР та на пев­ні ори­гі­наль­ні пре­па­ра­ти муль­ти­на­ціо­наль­них ком­па­ній зро­сли в де­яких ви­пад­ках на 30%. «Це пов’яза­не в пер­шу чер­гу зі скла­дною си­ту­а­ці­єю у Ки­таї, де че­рез зу­пин­ку за­во­дів із ви­ро­бни­цтва ді­ю­чих ре­чо­вин зна­чно впа­ло ви­ро­бни­цтво ЗЗР», — по­яснює Ге­ра­си­мен­ко. На рин­ку ви­ник пев­ний де­фі­цит. Ці­ни на пре­па­ра­ти спершу виросли на китайському рин­ку, а зго­дом і на ві­тчи­зня­но­му, адже Ки­тай є най­біль­шим по­ста­чаль­ни­ком пе­сти­ци­дів в Укра­ї­ну.

РИНКОВІ ЧАСТКИ

У стру­кту­рі укра­їн­сько­го рин­ку ЗЗР ле­во­ву час­тку за­йма­ють ім­пор­те­ри. Про­те вітчизняні ви­ро­бни­ки про­дов­жу­ють ін­тен­сив­но роз­ви­ва­ти­ся і по­кра­щу­ва­ти свої ринкові по­зи­ції. Зокре­ма, укра­їн­ська ком­па­нія «Укравіт», ви­ро­бни­чі по­ту­жно­сті якої роз­мі­ще­ні на Чер­ка­ській фа­бри­ці агро­хі­мі­ка­тів, за ми­ну­лий рік на­ро­сти­ла про­да­жі сво­єї про­ду­кції на 25%. За­раз до­ля «Укравіт» на укра­їн­сько­му рин­ку ЗЗР та мі­кро­до­брив ста­но­вить, за оцін­ка­ми са­мої ком­па­нії, 9%.

Дру­гий укра­їн­ський ви­ро­бник — ком­па­нія ALFA Smart Agro, яка у кін­ці

2016 ро­ку від­кри­ла но­ві ви­ро­бни­чі по­ту­жно­сті в Бі­лій Цер­кві, оці­нює свою час­тку рин­ку у 5,5% у гро­шо­во­му ви­ра­же­ні та у 8% — у на­ту­раль­но­му. На­ро­сти­ти про­да­жі укра­їн­ським ви­ро­бни­кам вда­ло­ся зав­дя­ки зни­жен­ню цін на свою про­ду­кцію та під­ви­щен­ню до­ві­ри се­ред фермерів. «На­ша ком­па­нія змо­гла зни­зи­ти ці­ни на 5–10% за­ле­жно від про­ду­кту», — роз­по­від­ає Тетяна Мо­сендз, ди­ре­ктор з мар­ке­тин­гу ком­па­нії ALFA Smart Agro. Основ­ний акцент під­при­єм­ство ро­бить на роз­роб­ці вла­сних пре­па­ра­тів і за ра­ху­нок їх де­ше­ви­зни та ефе­ктив­но­сті пла­нує кон­ку­ру­ва­ти із муль­ти­на­ціо­наль­ни­ми кор­по­ра­ці­я­ми.

Як за­зна­чав в одно­му з ін­терв’ю вла­сник гру­пи ком­па­ній «Укравіт» Ві­та­лій Іль­чен­ко, у 2017 ро­ці ком­па­нія та­кож пі­шла на час­тко­ве зни­же­н­ня вар­то­сті сво­їх пре­па­ра­тів. При цьо­му па­ра­лель­но зі зни­же­н­ням цін «Укравіт» на­ро­сти­ла об­ся­ги ви­ро­бни­цтва. «Основ­ним драй­ве­ром зро­ста­н­ня про­да­жів, на на­шу дум­ку, є до­ві­ра сіль­сько­го­спо­дар­ських під­при­ємств та фермерів до про­ду­кції укра­їн­сько­го ви­ро­бни­цтва», — впев­не­ний ке­рів­ник комерційного де­пар­та­мен­ту «Укравіт Агро» Оле­ксандр Лапа. Що сто­су­є­ться тре­тьо­го ві­тчи­зня­но­го ви­ро­бни­ка ЗЗР — ТОВ НВП «Зо­ря», то, як по­ві­до­ми­ли в прес-слу­жбі ком­па­нії, ми­ну­ло­го ро­ку «під­при­єм­ство не бу­ло актив­ним уча­сни­ком рин­ку ЗЗР». Пре­па­ра­ти ін­ших укра­їн­ських «ви­ро­бни­ків», які сти­хій­но з’яв­ля­ю­ться на рин­ку, ана­лі­ти­ки на­зи­ва­ють не іна­кше, як кон­тра­фа­ктом. Сьо­го­дні час­тка під­ро­бок на рин­ку ста­но­вить 25%.

ЦІ­НИ НА ПРЕ­ПА­РА­ТИ СПЕРШУ ВИРОСЛИ НА КИТАЙСЬКОМУ РИН­КУ, А ЗГО­ДОМ І НА УКРА­ЇН­СЬКО­МУ ВІТЧИЗНЯНІ ВИ­РО­БНИ­КИ ЗЗР РОЗВИВАЮТЬСЯ ТА ПОКРАЩУЮТЬ СВОЇ РИНКОВІ ПО­ЗИ­ЦІЇ

Зро­ста­н­ня від­мі­ча­ли і ве­ли­кі муль­ти­на­ціо­наль­ні ком­па­нії, хо­ча во­ни ще не ді­ля­ться аб­со­лю­тни­ми по­ка­зни­ка­ми про­да­жів сво­їх пре­па­ра­тів. «Ми по­ки не мо­же­мо опе­ру­ва­ти ци­фра­ми, оскіль­ки до­сі зби­ра­є­мо ін­фор­ма­цію та оці­ню­є­мо на­ші успі­хи, — за­зна­чає ке­рів­ник агро­бі­зне­су ком­па­нії BASF в Укра­ї­ні, Мол­до­ві та кра­ї­нах Кав­ка­зу Ті­бе­ріу Ді­ма. — Про­те то­чно мо­же­мо ска­за­ти, що у 2017 ро­ці по­рів­ня­но із 2016-м про­да­жі ЗЗР зро­сли».

У ком­па­нії BASF у се­зо­ні–2017 спо­сте­рі­га­ли ста­біль­ний по­пит на весь асор­ти­мент сво­їх про­ду­ктів (а це по­над 60 пре­па­ра­тів). Тра­ди­цій­но най­більш по­пу­ляр­ни­ми ста­ли гербіциди та фунгіциди для зер­но­вих, со­ня­шни­ка, сої, рі­па­ка, ку­ку­ру­дзи. «Ці пре­па­ра­ти бу­ли ре­тель­но про­те­сто­ва­ні на укра­їн­ських зем­лях про­тя­гом остан­ніх ро­ків і по­ка­за­ли най­кра­щі ре­зуль­та­ти, се­ред них Єв­ро-лай­тнінг Плюс, Пі­ктор, Ка­рам­ба Тур­бо на со­ня­шник і рі­пак, Аба­кус і Рекс Дуо на зер­но­ві, Ба­за­гран і Пуль­сар на сою, Стел­лар на ку­ку­ру­дзу», — роз­по­від­ає Ді­ма.

Гербіциди та фунгіциди, які за­без­пе­чу­ють ба­зо­ву те­хно­ло­гію ви­ро­щу­ва­н­ня та за­хи­сту ро­слин, ро­блять про­да­жі й ві­тчи­зня­ним ви­ро­бни­кам.

ЛИЦЕМ ДО СПО­ЖИ­ВА­ЧА

Най­більш ді­є­вим ме­то­дом про­су­ва­н­ня агро­хі­мі­чних пре­па­ра­тів за­ли­ша­є­ться ефе­ктив­на і вча­сна пе­ре­да­ча знань про них кін­це­вим спо­жи­ва­чам. «Та­ка пе­ре­да­ча мо­же від­бу­ва­ти­ся за до­по­мо­гою рі­зних ме­то­дів: пер­со­наль­но, на за­хо­дах, під час ві­зи­тів, дру­ко­ва­ни­ми або еле­ктрон­ни­ми ме­діа», — роз­по­від­ає ке­рів­ник де­пар­та­мен­ту мар­ке­тин­гу аграр­но­го під­роз­ді­лу ком­па­нії «Байєр» Ан­дрій Пер­чиць.

«У ви­бо­рі ка­на­лів про­су­ва­н­ня ми до­три­му­є­мо­ся муль­ти­ка­наль­но­го та ін­ди­ві­ду­аль­но­го під­хо­дів, — до­дає

Ді­ма. — Адже на­ші клі­єн­ти ду­же рі­зні: хтось но­ва­тор, а хтось кон­сер­ва­тор. Від­по­від­но, ми оби­ра­є­мо на­йопти­маль­ні­ший спо­сіб для ко­му­ні­ка­ції». У ком­па­нії «Сингента» роз­по­ві­ли про зро­ста­ю­чий ін­те­рес з бо­ку укра­їн­ських сіль­го­спви­ро­бни­ків до агро­кла­сів та по­льо­вих се­сій, що від­бу­ва­ю­ться в рам­ках на­вчаль­ної де­м­опла­тфор­ми «Май­стер­ня агра­рія». У 2017 ро­ці «Сингента» про­ве­ла шість та­ких «Май­сте­рень» у рі­зних агро­клі­ма­ти­чних зо­нах кра­ї­ни і за­лу­чи­ла близь­ко 2000 го­стей.

ФІ­НАН­СО­ВІ ІН­СТРУ­МЕН­ТИ

Ру­ші­єм тор­гів­лі пре­па­ра­та­ми для лі­де­рів укра­їн­сько­го рин­ку є на­да­н­ня

СЬО­ГО­ДНІ ЧАС­ТКА ПІД­РО­БОК НА РИН­КУ ЗЗР СТА­НО­ВИТЬ 25%

фі­нан­со­вих ін­стру­мен­тів спо­жи­ва­чам ЗЗР. «Фі­нан­со­ві рі­ше­н­ня до­по­ма­га­ють збіль­шу­ва­ти бі­знес ком­па­нії, — за­зна­ча­ють у прес-слу­жбі «Син­ген­ти». — За під­ра­хун­ка­ми, у 2016 ро­ці близь­ко 25% про­да­жів ком­па­нія за­без­пе­чи­ла зав­дя­ки фі­нан­со­вим про­гра­мам». Фі­нан­со­ви­ми рі­ше­н­ня­ми від ком­па­нії «Сингента» що­ро­ку ці­ка­ви­ться все біль­ше сіль­го­спви­ро­бни­ків, які де­да­лі актив­ні­ше бе­руть участь у фор­вар­дних про­гра­мах, під­клю­ча­ю­ться до про­грам із за­лу­че­н­ня до­да­тко­во­го фі­нан­су­ва­н­ня, зокре­ма че­рез аграр­ні роз­пи­ски, і в ці­ло­му ста­ють більш фі­нан­со­во гра­мо­тни­ми. «Се­ред «зір­ко­вих» фі­нан­со­вих про­ду­ктів, які на­дає ком­па­нія, про­гра­ми «Фор­вард Плюс», «Під­трим­ка Плюс» та «Ме­те­о­за­хист» (ін­де­ксне стра­ху­ва­н­ня по­сі­вів зер­но­вих та олій­них куль­тур від по­су­хи під час цві­ті­н­ня та на­ли­ву зер­на), — за­зна­ча­ють у прес-слу­жбі «Син­ген­ти». — Ми та­кож про­по­ну­є­мо тра­ди­цій­ні фі­нан­со­ві ін­стру­мен­ти, як-от ава­льо­ва­ні ве­ксе­лі та га­ран­тії від про­від­них бан­ків Укра­ї­ни, які та­кож ко­ри­сту­ю­ться ве­ли­ким по­пи­том».

Крім то­го, ком­па­нія «Сингента» що­се­зо­ну про­по­нує но­ві про­гра­ми, ство­ре­ні від­по­від­но до акту­аль­них рин­ко­вих умов, та тим­ча­со­ві опції, які зда­тні най­більш ефе­ктив­но ви­рі­ши­ти кон­кре­тні сезонні зав­да­н­ня. На­при­клад, у се­зо­ні–2018 у «Син­ген­ти» з’яви­ла­ся про­гра­ма «Лег­ко­по­сів­на». Про­гра­ма роз­ро­бле­на для за­лу­че­н­ня до­да­тко­вих ко­штів на по­тре­би по­сів­ної та ре­а­лі­зу­є­ться в пар­тнер­стві з АТ «ОТП Банк» і ПАТ «Про­кре­дит Банк». Та­кож пла­ну­є­ться роз­ши­ре­н­ня лі­ній­ки фор­вар­дних про­ду­ктів. Ге­о­гра­фія про­гра­ми ін­де­ксно­го стра­ху­ва­н­ня «Ме­те­о­за­хист» у по­то­чно­му се­зо­ні охо­пить до­да­тко­во ще п’ять обла­стей (Пол­тав­ську, Він­ни­цьку, Чер­ка­ську, Жи­то­мир­ську та Ки­їв­ську), що роз­ши­рить по­кри­т­тя до 14 обла­стей.

Уні­каль­ний ве­ксель під 1% на­дає «Байєр» аграріям, які ку­пу­ють її ЗЗР. Ця фі­нан­со­ва опція в ком­па­нії пра­цює вже по­над п’ять ро­ків і за­хи­щає агро­ви­ро­бни­ка від ва­лю­тних ри­зи­ків. На цій про­гра­мі «Байєр» ви­рі­ши­ла скон­цен­тру­ва­ти­ся і в 2018-му. Одно­від­со­тко­вий ве­ксель на­да­є­ться фер­ме­рам тер­мі­ном на дев’ять мі­ся­ців і ава­лю­є­ться в Райф­фай­зен Бан­ку Аваль (для по­рів­ня­н­ня, ринкові став­ки з ава­лю­ва­н­ня ста­нов­лять 2–4% рі­чних). У 2017 ро­ці біль­ше 200 ви­ро­бни­ків агро­про­ду­кції ско­ри­ста­ли­ся пе­ре­ва­га­ми ці­єї про­гра­ми, то­му в ком­па­нії «Байєр» спо­ді­ва­ю­ться, що во­на бу­де на­би­ра­ти по­пу­ляр­ність і на­да­лі.

За сло­ва­ми Ру­сла­на Спі­ва­ка, ди­ре­кто­ра де­пар­та­мен­ту кор­по­ра­тив­них про­ду­ктів, пар­тнер­ства та про­да­жів Райф­фай­зен Бан­ку Аваль, по­пит на

ЗЗР в Укра­ї­ні що­ро­ку зро­стає, а які­сні ін­стру­мен­ти фі­нан­су­ва­н­ня да­ють роз­ши­ре­ні мо­жли­во­сті для їх при­дба­н­ня. «Се­ред ві­до­мих ком­па­ній, які при­йма­ють ве­ксе­лі, ава­льо­ва­ні Райф­фай­зен Бан­ком Аваль, «Байєр», «Сингента», BASF, «Дюпон» та ін­ші, — роз­по­від­ає Спі­вак, за­зна­ча­ю­чи, що їх пе­ре­лік по­стій­но зро­стає. — Крім то­го, в окре­мих ви­пад­ках ве­ксе­лем уже мо­жна роз­ра­ху­ва­ти­ся за те­хні­ку».

За під­сум­ка­ми 2017 ро­ку Райф­фай­зен Бан­ком Аваль бу­ло ава­льо­ва­но більш ніж 1000 ве­ксе­лів на су­му по­над

2 млрд гри­вень. Рі­чне зро­ста­н­ня по­пи­ту клі­єн­тів ста­но­вить більш ніж 30%. У по­то­чно­му ро­ці в Райф­фай­зен Бан­ку Аваль очі­ку­ють ще біль­шо­го по­пи­ту се­ред клі­єн­тів ма­ло­го та се­ре­дньо­го бі­зне­су.

Вітчизняні ви­ро­бни­ки та­кож актив­но під­клю­ча­ють фі­нан­со­ві ін­стру­мен­ти. Як роз­по­вів Лапа, «Укравіт» має вла­сну про­гра­му «Зу­стрі­чна по­ку­пка», яка пе­ред­ба­чає ро­бо­ту із сіль­сько­го­спо­дар­ською про­ду­кці­єю, а та­кож вклю­чає кіль­ка бан­ків­ських про­грам.

РУ­ШІ­ЄМ ПРО­ДА­ЖІВ ЗЗР Є НА­ДА­Н­НЯ АГРАРІЯМ ФІ­НАН­СО­ВИХ ІН­СТРУ­МЕН­ТІВ

За сло­ва­ми Мо­сендз, ком­па­нія ALFA Smart Agro що­ро­ку про­по­нує но­ві ін­стру­мен­ти. У 2018-му ді­ють дві пар­тнер­ські про­гра­ми: із Про­кре­дит Бан­ком та ОТП Бан­ком. Та­кож цьо­го ро­ку в ALFA Smart Agro по­чав ро­бо­ту від­діл трей­дин­гу сіль­госп­про­ду­кції.

БА­ЧЕ­Н­НЯ ПЕР­СПЕ­КТИВ

То­чні про­гно­зи що­до про­да­жів і по­пи­ту на ЗЗР у 2018-му ро­би­ти за­раз важ­ко, адже за­тре­бу­ва­ність кон­кре­тних груп пре­па­ра­тів фор­му­ють по­го­дно-клі­ма­ти­чні умо­ви та фі­то­са­ні­тар­ний стан по­лів. Про­те, пев­ні очі­ку­ва­н­ня є в усіх грав­ців рин­ку. У ком­па­нії «Байєр» очі­ку­ють, що в на­сту­пно­му се­зо­ні зро­сте се­гмент фун­гі­ци­дів, адже для цьо­го скла­ла­ся спри­я­тли­ва ба­за — до­брий стан по­сі­вів ози­мих зер­но­вих та рі­па­ка. «Байєр» пла­нує ви­ве­сти на ри­нок де­я­кі но­вин­ки, а та­кож актив­но роз­ви­ва­ти хі­ти ми­ну­лих ро­ків. «Ми го­во­ри­мо про гер­бі­цид Че­лендж, а та­кож си­сте­му Кон­ві­зо Смарт, Мо­вен­то», — роз­по­від­ає Пер­чиць. У ком­па­нії «Укравіт» про­гно­зу­ють ви­со­кий по­пит на Імі-те­хно­ло­гії для со­ня­шни­ка, суль­фо­ніл­се­чо­вин­ні гербіциди та їх су­мі­ші — осо­бли­во на де­я­кі ґрун­то­ві гербіциди для за­хи­сту по­сі­вів со­ня­шни­ка від ам­бро­зії (гер­бі­цид Ва­ряг) та по­сі­вів ку­ку­ру­дзи (гербіциди Ва­ряг Тріо та Мі­ла­дар, Мі­ла­дар Дуо — пре­па­ра­ти ком­па­нії «Укравіт»).

«Сингента» у 2018-му ви­ве­де на ри­нок кіль­ка но­ви­нок, се­ред яких фун­гі­цид Ела­тус Ріа, при­зна­че­ний для бо­роть­би із ши­ро­ким спе­ктром за­хво­рю­вань ли­стя зер­но­вих. «Згі­дно з пла­на­ми про­да­жів у се­зо­ні–2018 ком­па­нія має на­мір збіль­ши­ти об­сяг по­ста­вок при­бли­зно на 5%, що є зна­чним по­ка­зни­ком в умо­вах кон­цен­тро­ва­но­го рин­ку», — за­зна­ча­ють у прес-слу­жбі «Син­ген­ти». На­ро­сти­ти свою час­тку на рин­ку у 2018-му та­кож пла­нує ком­па­нія BASF.

Грав­ці рин­ку пе­ред­ба­ча­ють зро­ста­н­ня по­пи­ту в се­гмен­ті ори­гі­наль­них пре­па­ра­тів. І цьо­му спри­я­ти­ме по­пе­ре­дній до­свід і ам­бі­тність укра­їн­ських агра­рі­їв. Одні­єю з при­чин пе­ре­хо­ду укра­їн­ських агра­рі­їв від до­сту­пних ге­не­ри­ків на більш до­ро­гі ори­гі­наль­ні пре­па­ра­ти мо­же ста­ти фі­зи­чна від­су­тність ге­не­ри­ків на рин­ку, пов’яза­на із «ки­тай­ським фа­кто­ром». «Зу­пин­ка ки­тай­ських за­во­дів зна­чною мі­рою впли­не на укра­їн­ських грав­ців у 2018 ро­ці, оскіль­ки біль­шість із них бу­дуть зму­ше­ні змен­ши­ти об­ся­ги ім­пор­ту та збіль­ши­ти ці­ни на свої про­ду­кти», — про­гно­зує Ге­ра­си­мен­ко.

У 2018 РО­ЦІ ЧЕ­РЕЗ ДЕ­ФІ­ЦИТ ГЕ­НЕ­РИ­КІВ МО­ЖЕ ЗРОСТИ ПО­ПИТ НА ОРИ­ГІ­НАЛЬ­НІ ПРЕ­ПА­РА­ТИ

У той же час де­фі­цит ки­тай­ських ге­не­ри­ків мо­же бу­ти час­тко­во по­кри­тий про­ду­кці­єю укра­їн­ських ви­ро­бни­ків. Втім, в «Укравіт» не очі­ку­ють де­фі­ци­ту пре­па­ра­тів че­рез «ки­тай­ський фа­ктор», адже на рин­ку, за­пев­ня­ють в ком­па­нії, при­су­тній до­ста­тній об­сяг ви­ро­бле­них ра­ні­ше ді­ю­чих ре­чо­вин. «Та­кож тре­ба вра­хо­ву­ва­ти пе­ре­хі­дні за­ли­шки у ви­ро­бни­ків пре­па­ра­тів (на рів­ні 10–15%) та у сіль­ських го­спо­дарств

(на рів­ні 10%)», — го­во­рить Лапа.

У стра­те­гі­чних пла­нах ком­па­нії «Укравіт» — ін­тен­сив­не на­ро­щу­ва­н­ня ви­ро­бни­цтва. «Че­рез три ро­ки ми пла­ну­є­мо збіль­ши­ти ви­ро­бни­цтво на­шої про­ду­кції у 2,9 ра­за, до 20 000 т, — за­зна­чив на прес-кон­фе­рен­ції в ли­сто­па­ді ми­ну­ло­го ро­ку Іль­чен­ко. — У най­ближ­чі три-п’ять ро­ків на­ша рин­ко­ва час­тка збільшиться з ни­ні­шніх 9% до 25%». На­ро­сти­ти про­да­жі ма­ють на­мір і в ALFA Smart Agro. І цьо­му зро­стан­ню, як за­пев­ни­ла Мо­сендз, спри­я­ти­ме ви­ве­де­н­ня на ри­нок дев’яти но­вих про­ду­ктів (ше­сти гер­бі­ци­дів, ін­се­кти­ци­ду, при­ли­па­ча і ро­ден­ти­ци­ду). «Ми очі­ку­є­мо, що де­я­кі з цих пре­па­ра­тів ста­нуть справ­жньою сен­са­ці­єю на рин­ку, — під­кре­слює Мо­сендз, — Це дво­ком­по­нен­тний гер­бі­цид Сан­тал, ін­се­кти­цид Ра­зит, гра­мі­ні­цид Ка­йман».

РИНКОВІ ОЧІ­КУ­ВА­Н­НЯ

Че­рез де­фі­цит ге­не­ри­ків цьо­го ро­ку ана­лі­ти­ки очі­ку­ють не­зна­чно­го па­ді­н­ня рин­ку в тон­на­жі по­рів­ня­но із 2017-м. Про­те, за ра­ху­нок пев­но­го їх по­до­рож­ча­н­ня у гро­шо­во­му екві­ва­лен­ті об­сяг рин­ку май­же не змі­ни­ться.

«На мою дум­ку, пре­па­ра­ти по­до­рож­ча­ють на 10–12% по­рів­ня­но з ці­на­ми 2017 ро­ку», — ді­ли­ться Лапа, за­зна­ча­ю­чи, що до цьо­го по­ка­зни­ка вар­то та­кож до­да­ти рі­вень ін­фля­ції в кра­ї­ні та курс грив­ні до до­ла­ра. Ге­ра­си­мен­ко про­гно­зує, що ці­ни на всю лі­ній­ку пре­па­ра­тів для за­хи­сту ро­слин у 2018 ро­ці зро­стуть не менш ніж на 20%.

У той же час вітчизняні грав­ці на­ма­га­ю­ться стри­ма­ти різ­ке по­до­рож­ча­н­ня ЗЗР. «Зав­дя­ки зва­же­ній по­лі­ти­ці за­ку­пі­вель нам вда­ло­ся обме­жи­ти зро­ста­н­ня цін на на­ші про­ду­кти в се­ре­дньо­му до 10–15%», — за­пев­няє Мо­сендз, про­гно­зу­ю­чи при цьо­му що­най­мен­ше 30% по­до­рож­ча­н­ня пре­па­ра­тів в ці­ло­му на рин­ку.

У «Байєр» та­кож по­обі­ця­ли, що в ра­зі від­су­тно­сті на рин­ку більш де­ше­вих пре­па­ра­тів (у зв’яз­ку з «ки­тай­ським фа­кто­ром»), ком­па­нія «не ско­ри­ста­є­ться та­ки­ми тим­ча­со­ви­ми мо­жли­во­стя­ми». «Вар­тість на­ших пре­па­ра­тів фор­му­є­ться ви­клю­чно між ви­ро­бни­ка­ми та їх по­ста­чаль­ни­ком, — уто­чнює Пер­чиць, — а ми не впли­ва­є­мо на цей про­цес». У ком­па­нії «Сингента» де­яке по­до­рож­ча­н­ня пре­па­ра­тів очі­ку­ють ли­ше у IV квар­та­лі 2018-го. По­ки що не йде­ться про кон­кре­тні ци­фри і по­зи­ції, але, як за­зна­ча­ють у прес-слу­жбі ком­па­нії, тен­ден­ція на під­ви­ще­н­ня цін бу­де по­си­лю­ва­ти­ся у се­зо­ні 2018–2019 че­рез рі­зні об­ста­ви­ни, у то­му чи­слі і че­рез збіль­ше­н­ня со­бі­вар­то­сті ді­ю­чих ре­чо­вин, що по­став­ля­ю­ться Ки­та­єм. «Зокре­ма, ближ­че до осе­ні 2018 ро­ку бу­дуть ві­до­мі ре­зуль­та­ти пе­ре­го­во­рів ком­па­нії «Сингента» із по­ста­чаль­ни­ка­ми ді­ю­чих ре­чо­вин — до то­го мо­мен­ту во­ни по­вин­ні за­вер­ши­ти роз­ра­ху­нок со­бі­вар­то­сті та від­по­від­но від­ко­ри­гу­ва­ти ці­ни на на­сту­пний се­зон», — обіцяють у прес-слу­жбі «Син­ген­ти».

28 ЗА­ХИСТ РО­СЛИН — ГАРАНТІЯ ВИ­СО­КИХ ВРОЖАЇВ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.