СТАЄ ТІСНО

КОН­КУ­РЕН­ЦІЯ З РОСІЄЮ НА СВІ­ТО­ВИХ РИН­КАХ ПШЕ­НИ­ЦІ ТА КУ­КУ­РУ­ДЗИ БУ­ДЕ ПО­СИ­ЛЮ­ВА­ТИ­СЯ

Landlord - - ЗМІСТ - СЕР­ГІЙ ФЕОФІЛОВ, Ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ком­па­нії «укр­агро­кон­салт»

За­кор­дон­ні рин­ки зер­но­вих мі­ня­ють по­ста­чаль­ни­ків

При­чор­но­мор­ський ре­гіон ві­ді­грає все більш істо­тну роль на сві­то­во­му рин­ку пше­ни­ці. У ми­ну­ло­му се­зо­ні 2016/17 Ро­сія по­сі­ла пер­шу по­зи­цію сві­то­во­го рей­тин­гу екс­пор­те­рів пше­ни­ці, Укра­ї­на — п’яту, Ка­зах­стан — во­сьму. Однак су­мар­но при­чор­но­мор­ські кра­ї­ни за­до­воль­ни­ли ли­ше 27% сві­то­во­го по­пи­ту на пше­ни­цю. Якщо по­то­чні про­гно­зи справ­дя­ться, у ни­ні­шньо­му 2017/18 мар­ке­тин­го­во­му ро­ці на час­тку цих трьох кра­їн При­чор­но­мор’я при­йде­ться близь­ко тре­ти­ни сві­то­вої тор­гів­лі пше­ни­цею (60 млн т, або 33%). Для по­рів­ня­н­ня, час­тка ЄС ста­но­вить 15%, США — 14%. Пер­ша по­ло­ви­на се­зо­ну за­кін­чи­ла­ся, і ре­зуль­та­ти екс­пор­ту в цей пе­рі­од до­зво­ля­ють ро­би­ти до­во­лі опти­мі­сти­чні про­гно­зи. За пер­ші шість мі­ся­ців три кра­ї­ни ре­гіо­ну від­ван­та­жи­ли на екс­порт біль­ше 37 млн т пше­ни­ці (з ура­ху­ва­н­ням бо­ро­шна в пе­ре­ра­хун­ку на зер­но), що на 18% ви­пе­ре­джає по­ка­зни­ки ана­ло­гі­чно­го пе­рі­о­ду ми­ну­ло­го ро­ку.

Для Укра­ї­ни чо­ти­ри з п’яти основ­них на­прям­ків екс­пор­ту пше­ни­ці до­сить да­ле­кі: Ін­до­не­зія, Бан­гла­деш, Єги­пет, Фі­ліп­пі­ни, Ко­рея. У по­рів­нян­ні з ми­ну­лим ро­ком цьо­го­річ ско­ро­ти­ли ку­пів­лю укра­їн­сько­го зер­на Ін­дія, Єги­пет, Та­ї­ланд. Най­більш бо­лю­чим для кра­ї­ни за­гро­жу­ва­ло ста­ти різ­ке ско­ро­че­н­ня за­ку­пі­вель пше­ни­ці з бо­ку Ін­дії, яка в ми­ну­ло­му мар­ке­тин­го­во­му ро­ці бу­ла най­біль­шим по­ку­пцем укра­їн­ської пше­ни­ці.

Однак, у пер­шій по­ло­ви­ні по­то­чно­го се­зо­ну на­ро­сти­ли за­ку­пів­лі укра­їн­ської пше­ни­ці Ін­до­не­зія, Бан­гла­деш, кра­ї­ни ЄС, Фі­ліп­пі­ни. Осо­бли­во зна­чу­ща при­су­тність у да­но­му спи­ску Ін­до­не­зії, яка є дру­гим най­біль­шим сві­то­вим по­ку­пцем пше­ни­ці, по­сту­па­ю­чись тіль­ки Єги­пту. По­то­чний се­зон ста­не пер­шим, ко­ли Ін­до­не­зія очо­лить рей­тинг по­ку­пців укра­їн­ської пше­ни­ці. Ра­ні­ше пер­шість на­ле­жа­ла (у по­ряд­ку зво­ро­тно­го від­лі­ку ро­ків) Ін­дії, Та­ї­лан­ду, Єги­пту. Най­біль­ший сві­то­вий ім­пор­тер Єги­пет теж спо­жи­ває в основ­но­му при­чор­но­мор­ську пше­ни­цю. Для Ро­сії Єги­пет і Ту­реч­чи­на за­ли­ша­ю­ться основ­ни­ми на­прям­ка­ми екс­пор­ту. Остан­ні два-три се­зо­ни зро­ста­ють від­ван­та­же­н­ня ро­сій­ської пше­ни­ці і на да­ле­ких на­прям­ках: до п’ятір­ки най­ва­жли­ві­ших по­ку­пців ро­сій­ської пше­ни­ці вхо­дять та­кож Бан­гла­деш та Ін­до­не­зія.

Ра­ні­ше бу­ло більш чі­тке роз­ме­жу­ва­н­ня: Укра­ї­на по­сту­пи­ла­ся по­зи­ці­я­ми у Єги­пті і Ту­реч­чи­ні, змі­ню­ю­чи акцен­ти в бік Пів­ден­но-схі­дної Азії. Ро­сія по­си­лю­ва­ла свої по­зи­ції на Близь­ко­му Схо­ді та в Афри­ці. За­раз тен­ден­ція змі­ни­ла­ся: Ро­сія кон­ку­рен­то­спро­мо­жна і у да­ле­кій Азії. При­чо­му кон­ку­рен­ція по­си­лю­ва­ти­ме­ться у мі­ру роз­ви­тку ро­сій­ської пор­то­вої ін­фра­стру­кту­ри.

Що мо­же бу­ти да­лі? Дру­га по­ло­ви­на по­то­чно­го мар­ке­тин­го­во­го ро­ку не обі­цяє жо­дних сюр­при­зів, оскіль­ки При­чор­но­мор­ський ре­гіон вже ре­а­лі­зу­вав ле­во­ву час­тку сво­го екс­порт­но­го по­тен­ці­а­лу. Ці­ка­ві­ше за­зир­ну­ти в май­бу­тній 2018/19 се­зон. За­раз стан рин­ку грає на ко­ристь Чор­но­мор­сько­го ре­гіо­ну: біль­ше 90% по­сі­вів ози­мої пше­ни­ці пе­ре­бу­ва­ють у до­бро­му та за­до­віль­но­му ста­ні. Ри­зи­ки за­ги­бе­лі від не­вда­лої пе­ре­зи­мів­лі по­сту­по­во на­бли­жа­ю­ться до ну­ля.

При цьо­му в США у сі­чні від­зна­ча­ли екс­тре­маль­ні по­го­дні умо­ви, у ре­зуль­та­ті по­сі­ви пше­ни­ці там зна­чно по­стра­жда­ли. На­при­клад, у шта­ті Те­хас 44% по­сі­вів у по­га­но­му ста­ні.

При цьо­му ко­ти­ру­ва­н­ня Чи­казь­кої то­вар­ної бір­жі, що є ін­ди­ка­то­ром для фор­му­ва­н­ня цін у сві­ті, зна­чною мі­рою за­ле­жать від США. Си­ту­а­ція, що скла­ла­ся, до­зво­ляє при­пу­сти­ти, що При­чор­но­мор­ський ре­гіон не тіль­ки отри­має чер­го­вий хо­ро­ший уро­жай пше­ни­ці, але й змо­же про­да­ти йо­го за не­по­га­ни­ми ці­на­ми. Дру­гим при­пу­ще­н­ням є подаль­ше змі­цне­н­ня по­зи­цій ре­гіо­ну в сві­то­вій пше­ни­чній тор­гів­лі в май­бу­тньо­му се­зо­ні. Біль­ше то­го, ймо­вір­не та­кож по­си­ле­н­ня впли­ву кра­їн ре­гіо­ну і в фор­му­ван­ні сві­то­вих цін.

Однак, сво­го ро­ду ри­зи­ком є по­си­ле­н­ня кон­ку­рен­ції між кра­ї­на­ми все­ре­ди­ні ре­гіо­ну. Про кон­ку­рен­цію Ро­сії та Укра­ї­ни на рин­ках збу­ту вже зга­ду­ва­ло­ся ви­ще. А для Ка­зах­ста­ну стра­те­гі­чни­ми рин­ка­ми є кра­ї­ни Цен­траль­ної Азії та Іран. При цьо­му пше­ни­чний бум у Ро­сії мо­же спри­чи­ни­ти за­го­стре­н­ня кон­ку­рен­ції і в цьо­му ре­гіо­ні. Та­ким чи­ном, між­ре­гіо­наль­на бо­роть­ба в на­сту­пно­му се­зо­ні пе­ре­йде в ре­гіо­наль­ну пло­щи­ну. Пе­ре­мо­жець бу­де ви­зна­ча­ти­ся за прин­ци­пом спів­від­но­ше­н­ня ці­на/якість. У се­ре­дньо­стро­ко­вій пер­спе­кти­ві ціл­ком мо­жли­во, що по­ді­бний сце­на­рій бу­де роз­гор­та­ти­ся на рин­ку ку­ку­ру­дзи. За­раз час­тка При­чор­но­мор­сько­го ре­гіо­ну в цьо­му се­гмен­ті 17% в по­рів­нян­ні з 32% у США і 42% у кра­їн Пів­ден­ної Аме­ри­ки. Але за­ува­жи­мо, що ця час­тка — пе­ре­ва­жно за­слу­га Укра­ї­ни. Ку­ку­ру­дза не є ко­ни­ком Ка­зах­ста­ну. А Ро­сію з її 5 млн т екс­пор­ту по­ки не спри­йма­ють як сер­йо­зно­го грав­ця на цьо­му рин­ку. Однак, слід вра­хо­ву­ва­ти, що Ро­сія за остан­ні п’ять ро­ків на­ро­сти­ла об­ся­ги ви­ро­бни­цтва ку­ку­ру­дзи на 20%, екс­пор­ту — на 12%. При збе­ре­жен­ні та­ких тем­пів при­ро­сту ви­ро­бни­цтва кра­ї­на мо­же за кіль­ка ро­ків пе­ре­тво­ри­ти­ся в одно­го з клю­чо­вих по­ста­чаль­ни­ків ку­ку­ру­дзи на сві­то­вій аре­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.