ПРОГРЕСИВНІ КОНСЕРВАТОРИ

Landlord - - СЛОВО - ВЛАДИСЛАВ СИЛИВОНЧИК, шеф-ре­да­ктор LANDLORD

На­пев­но, біль­шість лю­дей, на­віть у на­шій аграр­ній кра­ї­ні, до­сі вва­жа­ють сіль­ське го­спо­дар­ство одні­єю з най­кон­се­рва­тив­ні­ших га­лу­зей ви­ро­бни­цтва, а су­ча­сно­го се­ля­ни­на уяв­ля­ють ли­ше в ка­бі­ні ком­бай­на чи тра­кто­ра. То­му ду­же ці­ка­во спо­сте­рі­га­ти за го­ро­дя­ни­ном, що впер­ше сі­дає до ка­бі­ни су­ча­сно­го агре­га­ту та по­тім кіль­ка днів не мо­же ви­йти із шо­ко­во­го ста­ну. Як та­ке мо­жли­во? Сам їде, сам по­вер­тає, сам ко­ре­гує мар­шрут, не від­хи­ля­є­ться від на­мі­че­но­го шля­ху на­віть на сан­ти­метр. А ме­ха­ні­за­тор не стіль­ки кер­ма та ва­же­лів тор­ка­є­ться, скіль­ки екра­ну мо­ні­то­ра. На­че це зов­сім і не тра­ктор, а най­су­ча­сні­ше ав­то.

І це во­ни ще не зна­ють, що Gps-кон­троль, ав­то­пі­лот, ін­ші те­хно­ло­гії то­чно­го зем­ле­роб­ства вже дав­но не є остан­нім сло­вом сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки та те­хно­ло­гії. А що во­ни ска­жуть, ко­ли по­ба­чать без­пі­ло­тні апа­ра­ти, які не ли­ше облі­та­ють, але й об­при­ску­ють або піджив­лю­ють ко­жну ро­сли­ну в по­лі? Або су­пу­тни­ко­ву си­сте­му, що слід­кує, як за­сі­я­ні по­ля, як на них по­тім роз­ви­ва­ю­ться ро­сли­ни? І це все не ви­став­ко­ві зраз­ки, а ме­то­ди су­ча­сно­го сіль­сько­го го­спо­дар­ства, що пра­цю­ють без­по­се­ре­дньо в укра­їн­ських ком­па­ні­ях.

Та в пев­но­му сен­сі агра­рії дій­сно за­ли­ша­ю­ться най­кон­се­рва­тив­ні­ши­ми під­при­єм­ця­ми. Во­ни в жо­дно­му ра­зі не ста­нуть ви­тра­ча­ти гро­ші на будь-яку ін­но­ва­цію, якщо не бу­дуть на дві­сті від­со­тків впев­не­ні, що ці те­хно­ло­гії чи при­сто­су­ва­н­ня не про­сто оку­пля­ться, а й при­не­суть при­бу­ток, який би сут­тє­во пе­ре­ви­щу­вав ін­ве­сти­ції у їх при­дба­н­ня та впро­ва­дже­н­ня.

Один із ге­ро­їв цьо­го но­ме­ра Landlord Во­ло­ди­мир Фан­тух ве­ли­кий при­хиль­ник су­ча­сних аграр­них те­хно­ло­гій, але ефект від ко­жної з них він мо­же ви­ра­ху­ва­ти до ко­пій­ки. Він на­віть ви­явив пря­му про­пор­цій­ність ці­ни насіння та до­хо­ду від вро­жаю, який це насіння зда­тне при­не­сти. Не ка­жу­чи вже про те, скіль­ки паль­но­го, а як на­слі­док гро­шей до­зво­ля­ють еко­но­ми­ти Gps-те­хно­ло­гії.

За­ро­бля­ти та ра­ху­ва­ти гро­ші в сіль­сько­му го­спо­дар­стві вмі­ють не гір­ше, а де­які кра­ще за все і за всіх. Пер­шій двад­ця­тці та­ких укра­їн­ських лен­длор­дів при­свя­че­ний цей но­мер. Се­ред них і ро­слин­ни­ки, і тва­рин­ни­ки, і пе­ре­ро­бни­ки аграр­ної си­ро­ви­ни на про­ду­кти хар­чу­ва­н­ня. Вже тре­тій рік по­спіль най­ба­га­тшим агра­рі­єм за вер­сі­єю Landlord за­ли­ша­є­ться вла­сник ком­па­нії «Ми­ро­нів­ський хлі­бо­про­дукт» Юрій Косюк, а йо­го агро­хол­динг за­ли­ша­є­ться най­мі­цні­шим в Укра­ї­ні. Ми­ну­ло­го ро­ку МХП отри­мав чи­стий при­бу­ток у роз­мі­рі 6 млрд гри­вень.

Зви­чай­но, ми при­ді­ли­ли ува­гу най­ба­га­тшим агра­рі­ям зов­сім не для то­го, щоб по­ра­ху­ва­ти чу­жі гро­ші. Ми про­по­ну­є­мо всім чи­та­чам жур­на­лу ви­вча­ти до­свід цих бі­зне­сме­нів та вті­лю­ва­ти у сво­їх го­спо­дар­ствах, щоб на­сту­пно­го ро­ку Landlord пи­сав би вже про со­тню найбагатших сіль­го­спви­ро­бни­ків і у ній бу­ли би ті, ко­го на­вчив при­клад ко­гось із ни­ні­шньої двад­ця­тки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.