ПЕ­ТРО ПОРОШЕНКО

КАПІТАЛ: $776,6 МЛН БІ­ЗНЕС: ROSHEN, «УКРПРОМІНВЕСТ-АГРО» СЕГМЕНТ: КОНДИТЕРСЬКІ ВИРОБИ, РОСЛИННИЦТВО, ВИ­РО­БНИ­ЦТВО ЦУКРУ, МО­ЛО­КА

Landlord - - РЕЙТИНГ | НАЙБАГАТШІ АГРАРІЇ -

Згі­дно з де­кла­ра­ці­єю про до­хо­ди Пе­тро Порошенко за­ро­бив у 2017 ро­ці 16,3 млн гри­вень. З них 336 000 гри­вень — як держ­слу­жбо­вець, ще 15,8 млн гри­вень він отри­мав у ви­гля­ді від­со­тків по де­по­зи­тах. При цьо­му Порошенко не отри­мує ди­ві­ден­ди від сво­їх ком­па­ній.

Кон­ди­тер­ська кор­по­ра­ція Roshen за­вер­шує бу­дів­ни­цтво в Бо­ри­спо­лі но­вої бі­скві­тної фа­бри­ки пло­щею 19 га. Об­сяг ін­ве­сти­цій у про­ект ста­но­вив 1,5 млрд гри­вень.

Го­то­ву про­ду­кцію, яку бу­де ви­ро­бля­ти бо­рис­піль­ське під­при­єм­ство, Roshen пла­нує екс­пор­ту­ва­ти до кра­їн Близь­ко­го Схо­ду, ко­ли­шньо­го Ра­дян­сько­го Со­ю­зу, а та­кож до Ли­тви, Поль­щі, Ру­му­нії та Бол­га­рії.

Він­ни­цький мо­ло­ко­за­вод Roshen роз­ши­рив гео­гра­фію екс­порт­них по­ста­вок сво­єї про­ду­кції за ра­ху­нок ви­хо­ду на ри­нок Син­га­пу­ру, Ки­таю, Ка­та­ру, Да­нії та Но­вої Зе­лан­дії. А «Укрпромінвест-агро» ми­ну­ло­го ро­ку до­бу­ду­ва­ла еле­ва­тор у Гай­си­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.