ЄВГЕН СІГАЛ

КАПІТАЛ: $158,4 МЛН БІ­ЗНЕС: «КОМ­ПЛЕКС АГРОМАРС» СЕГМЕНТ: ПТАХІВНИЦТВО

Landlord - - РЕЙТИНГ | НАЙБАГАТШІ АГРАРІЇ -

Бу­ду­ю­чи свою бі­знес-ім­пе­рію, Євген Сігал не брав чу­жо­го, не про­сив до­та­цій, а день і ніч пра­цю­вав, ото­чу­ю­чи се­бе одно­дум­ця­ми. У ре­зуль­та­ті ство­рив одно­го з най­біль­ших укра­їн­ських ви­ро­бни­ків м’яса пти­ці — «Ком­плекс Агромарс». Йо­го час­тка на укра­їн­сько­му рин­ку ку­ря­ти­ни сьо­го­дні ста­но­вить 12%.

Сігал вва­жає се­бе ко­ман­дним грав­цем. Він п’ять ра­зів був на­ро­дним де­пу­та­том Укра­ї­ни. І пла­нує по­вер­ну­ти­ся в по­лі­ти­ку, ли­ше якщо ту­ди при­йде ко­ман­да про­фе­сіо­на­лів, а не по­пу­лі­стів.

Він при­ді­ляє ма­кси­мум ува­ги роз­ви­тку сво­го бі­зне­су.

Бі­зне­смен ви­сту­пає за ска­су­ва­н­ня по­да­тку на до­да­ну вар­тість і вве­де­н­ня по­да­тку з обо­ро­ту. Вва­жає, що остан­ній більш про­зо­рий і йо­го лег­ше адмі­ні­стру­ва­ти. Сігал впев­не­ний, що по­да­ток з обо­ро­ту бу­де спри­я­ти змен­шен­ню кіль­ко­сті пе­ре­про­да­жів і збіль­шен­ню об­ся­гів ви­ро­бни­цтва в кра­ї­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.