ВІ­КТОР ПОНОМАРЧУК

КАПІТАЛ: $114,1 МЛН БІ­ЗНЕС: VIOIL СЕГМЕНТ: ВИ­РО­БНИ­ЦТВО ТА ЕКСПОРТ РОСЛИННИХ ОЛІЙ

Landlord - - РЕЙТИНГ | НАЙБАГАТШІ АГРАРІЇ -

Ві­ктор Пономарчук за 12 ро­ків зро­бив з ком­па­нії Vioil одно­го з най­біль­ших ви­ро­бни­ків рослинних олій у кра­ї­ні, зокре­ма рі­па­ко­вої олії. Цей про­дукт ком­па­нія пов­ні­стю від­прав­ляє на зов­ні­шній ри­нок. У 2017 ро­ці во­на по­ста­ви­ла за кор­дон 15 000 т не­ра­фі­но­ва­ної рі­па­ко­вої олії.

Пономарчук не за­йма­є­ться мі­кро­ме­не­джмен­том, але в кур­сі всьо­го, що від­бу­ва­є­ться в йо­го ком­па­нії. На­при­кін­ці 2017-го він зби­рав­ся за­лу­чи­ти у Vioil ін­ве­сто­ра, і на­віть вів пе­ре­мо­ви­ни з Renvior Trading Limited Оле­ксан­дра та Га­ли­ни Ге­рег. У лю­то­му 2018 ро­ку Ан­ти­мо­но­поль­ний ко­мі­тет до­зво­лив Renvior ку­пи­ти 25% акцій Vioil. Але отри­мав­ши два кре­ди­ти на $146 млн, Пономарчук при­зу­пи­нив укла­да­н­ня уго­ди. Ці ко­шти вла­сник пла­нує на­пра­ви­ти на по­пов­не­н­ня обо­ро­тно­го ка­пі­та­лу ком­па­нії та роз­ши­ре­н­ня екс­пан­сії Vioil на єв­ро­пей­ські рин­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.