ТЕТЯНА ЗАСУХА

КАПІТАЛ: $92,7 МЛН БІ­ЗНЕС: АГРОФІРМА «СВІТАНОК» СЕГМЕНТ: РОСЛИННИЦТВО, ТВА­РИН­НИ­ЦТВО, ВИ­РО­БНИ­ЦТВО ЦУКРУ

Landlord - - РЕЙТИНГ | НАЙБАГАТШІ АГРАРІЇ -

По­лі­тик і бі­зне­сву­мен Тетяна Засуха має дві ви­щі осві­ти. Ще за ра­дян­ських ча­сів во­на за­кін­чи­ла Бі­ло­цер­ків­ський сіль­сько­го­спо­дар­ський ін­сти­тут за спе­ці­аль­ні­стю «зоо­ін­же­нер», у 1990-ті — Ки­їв­ський пе­да­го­гі­чний за фа­хом «біо­лог». Тру­до­ву ді­яль­ність по­чи­на­ла го­лов­ним зоо­те­хні­ком у кол­го­спі ім. Щор­са на Ки­їв­щи­ні, яким ке­ру­вав її чо­ло­вік. Че­рез сім ро­ків пе­ре­тво­ри­ла кол­госп на агро­фір­му «Світанок». Роз­ши­ре­н­ня зе­мель­но­го бан­ку агро­фір­ми су­про­во­джу­ва­ло­ся по­стій­ни­ми скан­да­ла­ми та зви­ну­ва­че­н­ня­ми За­су­хи у рей­дер­стві.

«Cві­та­нок» спе­ці­а­лі­зу­є­ться на ро­слин­ни­цтві й тва­рин­ни­цтві. Ви­ро­щує зер­но­ві, бо­бо­ві та цукро­вий бу­ряк. За да­ни­ми асо­ці­а­ції «Укр­цу­кор», в 2017–2018 мар­ке­тин­го­во­му ро­ці «Світанок» уві­йшов до п’ятір­ки най­біль­ших ви­ро­бни­ків цукру в кра­ї­ні. У агро­фір­ми та­кож є вла­сне те­пли­чне го­спо­дар­ство, де ви­ро­щу­ють са­джан­ці де­ко­ра­тив­них ро­слин та ек­зо­ти­чні фру­кти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.