ВСЕВОЛОД КОЖЕМЯКО

КАПІТАЛ: $ 87,4 МЛН БІ­ЗНЕС: «АГРОТРЕЙД» СЕГМЕНТ: РОСЛИННИЦТВО, НАСІННИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ЗЕРНОМ

Landlord - - РЕЙТИНГ | НАЙБАГАТШІ АГРАРІЇ -

Всеволод Кожемяко — за вда­чею бо­рець, го­то­вий від­сто­ю­ва­ти свої ін­те­ре­си і зда­тний при­йти на до­по­мо­гу дру­зям. За­йма­є­ться спор­том. «Агротрейд» на­зи­ває спра­вою сво­го жи­т­тя і ду­же до­ро­жить ком­па­ні­єю.

У 2017-му в «Агро­трей­ді» від­бу­ла­ся ре­ор­га­ні­за­ція. Го­спо­дар­ства ком­па­нії бу­ли об’єд­на­ні у шість кла­сте­рів. Крім то­го, «Агротрейд» за­вер­шив бу­дів­ни­цтво тре­тьої чер­ги пів­ні­чно­го еле­ва­то­ра, до­вів­ши свої по­ту­жно­сті зі збе­рі­га­н­ня до 620 000 т.

«Агротрейд» обро­бляє 72 000 га зем­лі. Має вла­сний на­сін­нє­вий за­вод по­ту­жні­стю 20 000 т.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.