ТОМ АКСЕЛЬГААРД

КАПІТАЛ: $72,9 МЛН БІ­ЗНЕС: GOODVALLEY СЕГМЕНТ: СВИНАРСТВО, ТВА­РИН­НИ­ЦТВО

Landlord - - РЕЙТИНГ | НАЙБАГАТШІ АГРАРІЇ -

Го­лов­ним пра­гне­н­ням дан­ця То­ма Аксель­га­ар­да бу­ло на­го­ду­ва­ти весь світ. А якщо не ви­йде, то хо­ча б ста­ти сві­то­вим лі­де­ром із ви­ро­бни­цтва про­ду­ктів хар­чу­ва­н­ня, що ви­ко­ри­сто­вує еко­ло­гі­чно без­пе­чні те­хно­ло­гії. За­ра­ди цьо­го він із Да­нії ви­їхав за­йма­ти­ся тва­рин­ни­цтвом спер­шу до Поль­щі, а по­тім і до Укра­ї­ни. За під­сум­ка­ми 2017 ро­ку укра­їн­ський під­роз­діл йо­го ком­па­нії ви­йшов на дру­ге мі­сце в кра­ї­ні за кіль­кі­стю ма­то­чно­го по­го­лів’я і за об­ся­гом пе­ре­да­ної на пе­ре­роб­ку сви­ни­ни у жи­вій ва­зі. Ком­па­нія про­дов­жує змі­цню­ва­ти свої по­зи­ції. На­ве­сні 2018-го Аксельгаард при­дбав сіль­госп­під­при­єм­ство «Га­ли­цькі аграр­ні ін­ве­сти­ції» у «Кер­не­ла», тим са­мим збіль­шив­ши свій зе­мель­ний банк в Іва­но-фран­ків­ській обла­сті на 6500 га.

У цей са­мий пе­рі­од Аксельгаард про­вів ре­брен­динг. Йо­го укра­їн­ська ком­па­нія змі­ни­ла на­зву з ТОВ «Да­но­ша» на «Гу­двел­лі Укра­ї­на» (Goodvalley).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.