СЕР­ГІЙ ТАРАСОВ

КАПІТАЛ: $66 МЛН БІ­ЗНЕС: I&U GROUP СЕГМЕНТ: РОСЛИННИЦТВО, ВИ­РО­БНИ­ЦТВО ЦУКРУ

Landlord - - РЕЙТИНГ | НАЙБАГАТШІ АГРАРІЇ -

Еру­дит Сер­гій Тарасов не при­пи­няє вчи­ти­ся, по­стій­но шу­кає но­ві ідеї й пе­ре­до­ві те­хно­ло­гії, звик за­ну­рю­ва­ти­ся у спра­ви з го­ло­вою. Йо­го про­від­не пра­ви­ло по жи­т­тю — під­ні­ма­ти та­ку ва­гу, на яку ви­ста­чає си­ли. Ке­ру­ю­чись ним, Тарасов по­бу­ду­вав один із най­ефе­ктив­ні­ших агро­хол­дин­гів у кра­ї­ні ($630 EBITDA з ге­кта­ра) з не­ве­ли­ким бор­го­вим на­ван­та­же­н­ням.

I&U Group пра­цює на рин­ку біль­ше 20 ро­ків. Ви­ро­щує зер­но­ві, бо­бо­ві, олій­ні куль­ту­ри та цукро­вий бу­ряк, який пе­ре­ро­бляє на Ка­пі­та­нів­сько­му цукро­во­му за­во­ді. У 2018-му Тарасов пла­нує по­бу­ду­ва­ти в Кі­ро­во­град­ській обла­сті не­по­да­лік від цукро­во­го за­вод з ви­ро­бни­цтва біо­га­зу з бу­ря­ко­во­го жо­му, щоб не ви­тра­ча­ти гро­ші на ути­лі­за­цію від­хо­дів, а нав­па­ки за­ро­бля­ти, про­да­ю­чи еле­ктро­енер­гію. Об­сяг ін­ве­сти­цій в про­ект ста­но­ви­ти­ме 15 млн єв­ро.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.