ВІ­КТОР КУПАВЦЕВ

КАПІТАЛ: $32 МЛН БІ­ЗНЕС: ГРУ­ПА «РОСТОК-ХОЛ­ДИНГ» СЕГМЕНТ: РОСЛИННИЦТВО, ТВА­РИН­НИ­ЦТВО

Landlord - - РЕЙТИНГ | НАЙБАГАТШІ АГРАРІЇ -

Ві­ктор Купавцев — лю­ди­на, що ство­ри­ла се­бе са­ма. За фа­хом ін­же­нер (за­кін­чив Ки­їв­ський по­лі­тех), на­ту­рою — гра­ю­чий тре­нер. У мо­ло­до­сті грав за збір­ну Укра­ї­ни з фут­бо­лу.

«Росток-хол­динг» Ку­пав­це­ва — вер­ти­каль­но ін­те­гро­ва­на агро­про­ми­сло­ва гру­па. За­йма­є­ться ви­ро­бни­цтвом і про­да­жем мо­ло­ка та зер­но­вих куль­тур. Вхо­дить до де­ся­тки най­більш ефе­ктив­них ро­слин­ни­цьких під­при­ємств Укра­ї­ни. «Росток-хол­динг» спе­ці­а­лі­зу­є­ться на ви­ро­щу­ван­ні ку­ку­ру­дзи, яка в стру­кту­рі по­сі­вів за­ймає 40%, а та­кож сої, со­ня­шни­ка та ози­мої пше­ни­ці.

Зе­мель­ний банк ком­па­нії ста­но­вить 60 000 га. Угі­д­дя роз­та­шо­ва­ні в Чер­ні­гів­ській та Сум­ській обла­стях. У 2018-му яри­ми куль­ту­ра­ми «Росток-хол­динг» пла­нує за­сі­я­ти 50 000 га. У 2017-му ком­па­нія ін­ве­сту­ва­ла в онов­ле­н­ня те­хно­пар­ку 100 млн гри­вень. До скла­ду ком­па­нії вхо­дить п’ять мо­ло­чних ферм. Про­ду­ктив­ність ко­жної дій­ної ко­ро­ви ся­гає 8274 кг мо­ло­ка на рік.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.