ПРОФІЛАКТИКА РИ­ЗИ­КІВ

ЯК ЗЕРНОТРЕЙДЕРУ АВТОМАТИЗУВАТИ ПРО­ЦЕ­СИ ТА ЗБІЛЬ­ШИ­ТИ ОБОРОТИ КОМ­ПА­НІЇ

Landlord - - ЗЕРНОВИЙ | ТРЕЙДИНГ АНАЛІТИКА - ТЕКСТ: ЛА­РИ­СА СТЕПАНУШКО

Для ефе­ктив­но­го управ­лі­н­ня екс­порт­ни­ми зер­но­ви­ми по­то­ка­ми уча­сни­кам зер­но­трей­дин­го­во­го рин­ку до­во­ди­ться що­дня одно­ча­сно опе­ру­ва­ти ве­ли­кою кіль­кі­стю цифр і по­ка­зни­ків по ко­жній за­ку­пів­лі чи про­да­жу. Успі­шність ком­па­нії за­ле­жить від опе­ра­тив­но­сті над­хо­дже­н­ня ін­фор­ма­ції, швид­ко­сті її оброб­ки та яко­сті про­гно­зів. Для облі­ку до­ку­мен­тів і пла­те­жів зер­но­трей­де­ри ви­ко­ри­сто­ву­ють рі­зні спосо­би: від Excel-та­блиць, 1С до рі­зних СRM си­стем. Однак будь-який бі­знес роз­ви­ва­є­ться са­ме то­ді, ко­ли під ньо­го ство­рю­ю­ться свої спе­ці­а­лі­зо­ва­ні си­сте­ми. Для зер­но­трей­дин­гу по­трі­бен ін­стру­мент, що вра­хо­вує скла­дну ло­гі­ку зер­но­во­го бі­зне­су, зда­тний опе­ра­тив­но обро­би­ти ве­ли­че­зний об­сяг рі­зно­ма­ні­тних да­них, зво­ди­ти їх у зві­ти та про­гно­зи й по­да­ва­ти в зру­чно­му ін­тер­фей­сі, за­без­пе­чи­ти швид­ку пе­ре­да­чу ін­фор­ма­ції між уча­сни­ка­ми. У сві­то­вій пра­кти­ці ві­до­мий ви­па­док, ко­ли трей­дер втра­тив близь­ко $2 млн на уго­ді че­рез те, що один із пра­ців­ни­ків ком­па­нії ви­пад­ко­во ви­да­лив зна­че­н­ня у клі­тин­ці Excel-та­бли­ці. І чим біль­ший зер­но­трей­дер, тим ви­ща ці­на по­мил­ки. То­му від­по­від­аль­ні та прогресивні зер­но­тор­го­ві ком­па­нії пе­ре­хо­дять на спе­ці­а­лі­зо­ва­ні про­гра­ми, й одним з ефе­ктив­них при­кла­дів є про­гра­ма Graintrack.

НО­ВИЙ РІ­ВЕНЬ

За­йма­ти­ся тор­гів­лею зер­но­трей­дин­го­ва ком­па­нія Cardiff Trading по­ча­ла у 2014 ро­ці: ку­пу­ва­ла зер­но в укра­їн­ських ви­ро­бни­ків та екс­пор­ту­ва­ла йо­го до Поль­щі, Бі­ло­ру­сі та Угор­щи­ни. Об­ся­ги про­да­жів ста­но­ви­ли 50 000 т на рік. У 2016 ро­ці трей­дер ви­рі­шив роз­ши­ри­ти на­прям­ки тор­гів­лі, збіль­шив штат і за­про­ва­див на рин­ку більш агре­сив­ну по­лі­ти­ку. Якщо ра­ні­ше від­прав­ля­ли то­вар на­зем­ним транс­пор­том на умо­вах DAP, то за­раз 94% зер­на від Cardiff Trading від­ван­та­жу­є­ться у мор­ських пор­тах на умо­вах CPT та FOB. «Ри­нок DAP обме­же­ний у сво­є­му по­пи­ті, бо пра­цює зде­біль­шо­го з рі­па­ком і со­єю. А з ба­зи­са­ми CPT та FOB мо­жна пра­цю­ва­ти зі зна­чно біль­ши­ми об­ся­га­ми тор­гів­лі, — по­яснює ди­ре­ктор Cardiff Trading Іван Че­рев­ко. — Крім то­го, на умо­вах CPT та FOB мо­жна тор­гу­ва­ти зна­чно вигідніше та лі­кві­дні­ше май­же усі­ма основ­ни­ми куль­ту­рам, які ви­ро­щує Укра­ї­на».

Акцен­ту­вав­ши тор­гів­лю на ку­ку­ру­дзі, пше­ни­ці та ячме­ні, ком­па­нія зро­би­ла про­рив і в 2017 ро­ці ма­ла 970 000 т тор­го­вель­но­го обо­ро­ту. У 2018-му вже від­ван­та­жи­ли дві су­до­ві пар­тії у 25 000 та 30 000 т. Ра­ні­ше за та­кі об­ся­ги кон­тра­ктів ком­па­нія не бра­ла­ся, фор­му­ва­ла на умо­вах СРТ пар­тії по 300–500 т, пра­цю­ю­чи зде­біль­шо­го із се­ре­дні­ми сіль­го­спви­ро­бни­ка­ми. Але про­йшов­ши етап ста­нов­ле­н­ня як трей­дер і за­ре­ко­мен­ду­вав­ши се­бе як на­дій­ний пар­тнер, ком­па­нія змо­гла збіль­ши­ти об­ся­ги кон­тра­ктів, су­до­вих пар­тій і за­ку­пів­лі. Те­пер основ­ні її пар­тне­ри — то­по­ві агро­ви­ро­бни­ки: «Мрія», Agrogeneration, Agricom Group, «Поділля», МХП, «Астарта», «Укра­гро­ком», Ле­бе­дин­ський на­сін­нє­вий за­вод, «Росток», «Агро­дім» та ін­ші. Вза­га­лі за 2017–2018 МР ком­па­нія пла­нує до­сяг­ти 1,5 млн т тор­го­вель­но­го обо­ро­ту та на­ро­щу­ва­ти йо­го да­лі.

ТЕХНІЧНА ПІД­ТРИМ­КА

Більш мас­шта­бна ро­бо­та по­тре­бує й більш ефе­ктив­них ін­стру­мен­тів кон­тро­лю та облі­ку. Ще рік то­му Cardiff Trading ко­ри­сту­ва­ла­ся про­гра­мою Excel, але за­раз її фун­кціо­нал пе­ре­став за­до­воль­ня­ти трей­де­ра. У ком­па­нії зро­зумі­ли, що Excel не зда­тний за­без­пе­чи­ти опе­ра­тив­не та швид­ке зве­де­н­ня ін­фор­ма­ції. «Ми

ко­ри­сту­ва­ли­ся ним, по­ки не сти­кну­ли­ся з про­бле­мою ро­сту і за­лу­че­н­ням но­вих спів­ро­бі­тни­ків. Та­бли­ці бу­ли скла­дні у під­трим­ці, ру­чної ро­бо­ти ду­же ба­га­то, зві­ти ро­би­ли­ся ду­же дов­го та з ве­ли­кою кіль­кі­стю по­ми­лок», — роз­по­від­ає Че­рев­ко. Ви­ни­ка­ли й ін­ші про­бле­ми: ве­ли­кі Excel-фай­ли не хо­ті­ли під­хо­плю­ва­ти по­што­ві сер­ве­ри, під час оброб­ки да­них комп’юте­ри за­ви­са­ли, а дані не збе­рі­га­ли­ся. «Своє­ча­сне вне­се­н­ня ін­фор­ма­ції, її стру­кту­ри­за­ція ду­же ва­жли­ві в тор­гів­лі, осо­бли­во ко­ли ми за­сто­со­ву­є­мо рі­зні тор­го­вель­ні інструменти, на­ма­га­є­мо­ся за­ро­би­ти на спре­дах між куль­ту­ра­ми або на рі­зни­ці цін між пор­та­ми чи мі­ся­ця­ми, — ка­же Че­рев­ко. — Для цьо­го по­трі­бно ро­би­ти про­гно­зи, кон­тро­лю­ва­ти, як змі­ню­ю­ться по­зи­ції. На під­ста­ві цих та ін­ших да­них трей­дер ви­би­рає стиль по­ве­дін­ки — агре­сив­ний чи ні. Від­по­від­но, потрібна про­гра­ма, зда­тна обро­би­ти весь цей ве­ли­че­зний та рі­зно­ма­ні­тний по­тік ін­фор­ма­ції та під­ка­за­ти трей­де­ру стиль по­ве­дін­ки».

КЕЙС ІЗ РІ­ШЕ­Н­НЯ

На рин­ку існу­ють рі­зні уні­вер­саль­ні рі­ше­н­ня для ав­то­ма­ти­за­ції вза­є­мин із кон­тр­аген­та­ми — та­кі як CRM та ERP.

Але во­ни роз­ро­бле­ні під бі­знес-про­це­си на ін­ду­стрі­аль­них рин­ках, для зер­но­во­го рин­ку стан­дар­тні рі­ше­н­ня не під­хо­дять. То­му по­шук кра­щої си­сте­ми для оброб­ки ін­фор­ма­ції у Cardiff Trading зайняв кіль­ка мі­ся­ців. Роз­гля­да­ли, на­при­клад, на­дбу­до­ви в бух­гал­тер­ській про­гра­мі 1С, але за­раз во­на зна­хо­ди­ться в сан­кцій­но­му спи­ску. Про­гра­ми, з яки­ми пра­цю­ють зер­но­трей­де­ри у США, Єв­ро­пі та Азії, ви­яви­ли­ся до­сить до­ро­ги­ми й до то­го ж, на дум­ку Че­рев­ка, не при­сто­со­ва­ни­ми під особливості ло­каль­но­го зер­но­трей­дин­гу.

У черв­ні 2017 ро­ку вибір зу­пи­ни­ли на роз­роб­ці ком­па­нії Graintrack, яка скла­дну си­сте­му управ­лін­сько­го облі­ку зер­но­трей­де­ра зво­дить до ду­же про­сто­го фор­ма­ту. Про­гра­ма до­по­ма­гає в ро­бо­ті, пов’язу­ю­чи на одно­му май­дан­чи­ку ін­фор­ма­цію про всі кон­тра­кти, ло­гі­сти­ку, трейдинг і фінанси. Graintrack, за­про­гра­мо­ва­на на про­гно­сти­чну ана­лі­ти­ку, зда­тна розрахувати при­бу­ток і зби­тки, опе­ра­тив­но ви­яви­ти про­блем­ні кон­тра­кти. Та­кий фун­кціо­нал дає мо­жли­вість трей­де­ру при­йма­ти обґрунтовані рі­ше­н­ня та скон­цен­тру­ва­ти­ся на ді­є­вих за­хо­дах роз­ви­тку бі­зне­су, ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти рі­зний ін­стру­мен­та­рій для опе­ра­цій­ної ді­яль­но­сті та стра­те­гі­чно­го планування, кон­тро­лю­ва­ти ефективність ком­па­нії.

Із плю­сів про­гра­ми, зокре­ма, від­зна­ча­ють те, що мо­жна ба­чи­ти зві­ти по всіх опе­ра­ці­ях та оці­ню­ва­ти результати угод ще до їх ре­а­лі­за­ції. Крім то­го, си­сте­ма мі­стить ба­зу кон­тр­аген­тів ком­па­нії, ін­фор­ма­цію про вза­є­ми­ни з по­ста­чаль­ни­ка­ми та по­ку­пця­ми, пов­ний пе­ре­лік усіх угод, ре­є­стрів відвантаження та ви­став­ле­них ра­хун­ків. За до­по­мо­гою про­гра­ми мо­жна де­ле­гу­ва­ти та кон­тро­лю­ва­ти ви­ко­на­н­ня зав­дань, від­прав­ля­ти ли­сти й ство­рю­ва­ти до­го­во­ри. На­при­клад, у вклад­ці «Кон­тра­кти» ме­не­джер мо­же пла­ну­ва­ти та по­го­джу­ва­ти уго­ди, від­слід­ко­ву­ва­ти ло­гі­сти­чний лан­цю­жок, ство­рю­ва­ти ре­єстр ав­то­мо­бі­лів і ва­го­нів. Про­гра­ма дозволяє за­оща­ди­ти до 40% ви­трат ча­су на облік і ко­му­ні­ка­цію. До то­го ж Graintrack пра­цює у хма­рі, що га­ран­тує до­ступ пра­ців­ни­ків до всіх да­них, про­гно­зів і роз­ра­хун­ків з будь-яких га­дже­тів у бу­дья­кій то­чці сві­ту. Та­кож хмар­на те­хно­ло­гія ви­рі­шує ще одну про­бле­му — без­пе­ку да­них і бі­зне­са трей­де­ра в ці­ло­му, бо їй не за­гро­жу­ють ані ата­ки рей­де­рів, ані при­му­со­ве ви­лу­че­н­ня сер­ве­рів си­ло­ви­ка­ми. Graintrack — до­сить гну­чка про­гра­ма, її мо­жна на­ла­шту­ва­ти на будь-які по­тре­би та за­ба­ган­ки за­мов­ни­ка. На­при­клад, у своє про­грам­не за­без­пе­че­н­ня Graintrack ім­пле­мен­ту­ва­ли ре­чі, які в Excel бу­ли не­мо­жли­ві, — на­ла­шту­ва­н­ня зві­тів під но­ві тор­го­вель­ні інструменти, ав­то­ма­ти­чне фор­му­ва­н­ня тор­го­вої по­зи­ції, отримання зві­тів про ста­тус кон­тра­ктів, стан фі­нан­со­во­го по­то­ку то­що. Cardiff Trading ком­фор­тно спів­пра­цю­ва­ти з Graintrack ще й че­рез до­сить гну­чкі до­мов­ле­но­сті що­до опла­ти про­грам­но­го про­ду­кту, опе­ра­тив­ну те­хні­чну під­трим­ку та про­фе­сій­ні кон­суль­та­ції, ін­ди­ві­ду­аль­ні до­пра­цю­ва­н­ня про­гра­ми.

Мо­жли­во­сті, що на­дає трей­де­ру про­гра­ма, до­зво­лять йо­му вті­лю­ва­ти свої стра­те­гі­чні пла­ни — роз­ши­рю­ва­ти пе­ре­лік тор­го­вих ін­стру­мен­тів, які за­без­пе­чу­ють ще біль­ший об­сяг ро­бо­ти та роз­ши­ре­н­ня гео­гра­фії ді­яль­но­сті. «Ми не за­ци­клю­є­мо­ся на

Укра­ї­ні, а пра­гне­мо пра­цю­ва­ти з ін­ши­ми го­лов­ни­ми екс­пор­те­ра­ми сві­ту», — під­кре­слює ди­ре­ктор Cardiff Trading. Ком­па­нія у найближчі ро­ки пла­нує від­кри­ва­ти офі­си в кра­ї­нах — ім­пор­те­рах укра­їн­сько­го зер­на, аби від­слід­ку­ва­ти по­тре­би та тен­ден­ції на рин­ку, про­ра­ху­ва­ти, звід­ки вигідніше до­ста­ви­ти зер­но — з Укра­ї­ни, Ар­ген­ти­ни чи Бра­зи­лії. Ком­па­нія те­пер мо­же впев­не­но ви­би­ра­ти, на яких умо­вах їй вигідніше пра­цю­ва­ти — СРТ, CIF чи FOB. «У нас до­сить мас­шта­бні й агре­сив­ні ці­лі роз­ви­тку, ми се­бе ба­чи­мо як між­на­ро­дно­го трей­де­ра, роз­ви­ва­є­мо­ся в на­прям­ку но­вих тор­го­вель­них ін­стру­мен­тів, які да­ють пев­ну гну­чкість при тор­гів­лі то­ва­ром, — ка­же Че­рев­ко. — Із про­гра­мою Graintrack це мо­жли­во».

ПРО­ГРА­МА GRAINTRACK ЗДА­ТНА РОЗРАХУВАТИ ПРИ­БУ­ТОК І ЗБИ­ТКИ, ВИ­ЯВИ­ТИ ПРО­БЛЕМ­НІ КОН­ТРА­КТИ

за до­по­мо­гою си­сте­ми GRAINTRACK мо­жна опе­ра­тив­но кон­тро­лю­ва­ти ро­бо­ту всіх де­пар­та­мен­тів ком­па­нії

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.