МАЙ­БУ­ТНЄ ЗА ДІДЖИТАЛІЗАЦІЄЮ

ЯКІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ НАБУЛИ ПО­ПУ­ЛЯР­НО­СТІ В АГРАРІЇВ ЗА ОСТАН­НІ РО­КИ

Landlord - - ФІНАНСИ | ІНСТРУМЕНТИ -

Тра­ди­цій­но най­біль­шою по­пу­ляр­ні­стю в аграріїв ко­ри­сту­ю­ться кре­ди­ти на по­пов­не­н­ня обі­го­вих ко­штів для фі­нан­су­ва­н­ня ви­ро­бни­чо­го ци­клу. Умо­ви фі­нан­су­ва­н­ня вра­хо­ву­ють спе­ци­фі­ку ді­яль­но­сті агробізнесу, перш за все се­зон­ність та три­ва­лий ви­ро­бни­чий цикл. Тер­мін фі­нан­су­ва­н­ня опе­ра­цій­но­го ци­клу — до 18 мі­ся­ців. Гра­фік по­га­ше­н­ня ма­кси­маль­но ада­пто­ва­ний до над­хо­дже­н­ня ви­ру­чки від ре­а­лі­за­ції сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції.

Остан­ні два ро­ки та­кож акти­ві­зу­ва­ло­ся ін­ве­сти­цій­не фі­нан­су­ва­н­ня, час­тка ін­ве­сти­цій­них агро­кре­ди­тів у порт­фе­лях бан­ків зро­стає. Агро­під­при­єм­ства по­ча­ли онов­лю­ва­ти основ­ні фон­ди: ку­пу­ва­ти сіль­гос­пте­хні­ку, мо­дер­ні­зу­ва­ти і збіль­шу­ва­ти по­ту­жно­сті зі збе­рі­га­н­ня, ін­ве­сту­ва­ти в пе­ре­роб­ку. По­зи­тив­ні змі­ни спо­сте­рі­га­ю­ться і в під­хо­дах сіль­гос­пком­па­ній до ін­ве­сти­цій: усе біль­ше під­при­ємств від­хо­дять від агре­сив­ної по­лі­ти­ки ін­ве­сту­ва­н­ня, на­го­лос ро­би­ться на ефективність ви­ко­ри­ста­н­ня основ­них за­со­бів. За­раз го­лов­ним прі­о­ри­те­том для біль­шо­сті сіль­госп­під­при­ємств є баланс між об­ся­гом вкла­де­них ко­штів і тер­мі­ном їх окупності.

По­пу­ляр­ні се­ред аграріїв і аль­тер­на­тив­ні інструменти фі­нан­су­ва­н­ня, а са­ме ава­лю­ва­н­ня ве­ксе­лів. Ще кіль­ка ро­ків то­му цей про­дукт був но­вим, не­зна­йо­мим для фер­ме­рів. І не­зва­жа­ю­чи на яв­ні переваги цьо­го ін­стру­мен­ту фі­нан­су­ва­н­ня за вар­ті­стю, спо­ча­тку ба­га­то аграріїв з по­бо­ю­ва­н­ням ста­ви­ли­ся до ньо­го, від­да­ю­чи пе­ре­ва­гу стан­дар­тно­му фі­нан­су­ван­ню. Спіль­но з на­ши­ми пар­тне­ра­ми — по­ста­чаль­ни­ка­ми насіння, за­со­бів за­хи­сту ро­слин ми про­во­ди­ли нав­чаль­ні за­хо­ди, де роз­по­від­а­ли про переваги да­но­го ви­ду фі­нан­су­ва­н­ня, по­ясню­ва­ли як він пра­цює, кон­суль­ту­ва­ли сіль­госп­під­при­єм­ства у про­це­сі ко­ри­сту­ва­н­ня про­ду­ктом.

З ро­ку в рік ін­те­рес до цьо­го ін­стру­мен­ту у сіль­гос­пком­па­ній зро­став, во­ни на пра­кти­ці оці­ни­ли йо­го переваги, і сьо­го­дні ава­лю­ва­н­ня ве­ксе­лів є одним із клю­чо­вих бан­ків­ських про­ду­ктів.

Фа­хів­ці на­шо­го бан­ку по­стій­но ана­лі­зу­ють основ­ні тен­ден­ції га­лу­зі, но­во­вве­де­н­ня, ці­кав­ля­ться у клі­єн­тів, які но­ві про­ду­кти не­об­хі­дні для бі­зне­су, яких по­слуг і сер­ві­су во­ни очі­ку­ють від бан­ків. По­стій­ний діа­лог із клі­єн­та­ми, пар­тне­ра­ми дозволяє нам ро­зу­мі­ти їх по­тре­би і прі­о­ри­те­ти, швид­ко ада­пту­ва­ти­ся до по­то­чних по­треб рин­ку.

Сьо­го­дні сіль­госп­під­при­єм­ства актив­но впро­ва­джу­ють і ви­ко­ри­сто­ву­ють но­ві те­хно­ло­гії, пе­ре­до­вий за­ру­бі­жний до­свід ве­де­н­ня бі­зне­су та управ­лі­н­ня ним. Це та­кож сто­су­є­ться і се­кто­ра фі­нан­су­ва­н­ня. Агро­під­при­єм­ства очі­ку­ють від бан­ків но­вих про­ду­ктів та ком­пле­ксних рі­шень, що по­кри­ва­ють усі по­тре­би ком­па­нії. Ро­зу­мі­ю­чи спе­ци­фі­ку агробізнесу, ризики, ха­ра­ктер­ні для сіль­сько­го го­спо­дар­ства, Кре­ді Агрі­коль Банк го­то­вий за­про­по­ну­ва­ти клі­єн­там не про­сто бан­ків­ський про­дукт, а екс­пер­ти­зу, ком­пле­ксні рі­ше­н­ня, які до­по­мо­жуть сіль­госп­під­при­єм­ству ма­кси­маль­но до­сяг­ти очі­ку­ва­них ре­зуль­та­тів. На­ші спів­ро­бі­тни­ки — фа­хів­ці не тіль­ки у фі­нан­со­вій сфе­рі, во­ни до­бре роз­би­ра­ю­ться в аграр­них пи­та­н­нях. Агра­рії ці­ну­ють, ко­ли банк роз­мов­ляє з ни­ми одні­єю мо­вою. На­ші фа­хів­ці з агро­ко­ман­ди зда­тні на­да­ти кон­суль­та­ції та у де­чо­му на­віть під­ка­за­ти клі­єн­там, як по­лі­пши­ти їх ефективність і мо­дель ве­де­н­ня бі­зне­су. Са­ме на­яв­ність агро­екс­пер­ти­зи та агро­спе­ці­а­лі­стів від­рі­зняє нас від ін­ших фі­нан­со­вих грав­ців рин­ку.

У 2016-му ро­ці Кре­ді Агрі­коль Банк у пар­тнер­стві з IFC, Syngenta та стра­хо­вою ком­па­ні­єю «АХА Стра­ху­ва­н­ня» роз­ро­би­ли і за­про­по­ну­ва­ли укра­їн­сько­му рин­ку но­вий про­дукт — агро­стра­ху­ва­н­ня «Ваш уро­жай — на­ша тур­бо­та». Сіль­сько­го­спо­дар­ська ді­яль­ність схиль­на до ба­га­тьох ри­зи­ків. Зна­чною кіль­кі­стю з них спе­ці­а­лі­сти вже на­вчи­ли­ся управ­ля­ти, але не всі­ма. Основ­ні не­ке­ро­ва­ні ризики — по­го­дні ризики, які не­мо­жли­во спро­гно­зу­ва­ти та по­пе­ре­ди­ти. Єди­ний ін­стру­мент, що мо­же знизити не­га­тив­ні на­слід­ки впли­ву по­го­ди, — стра­ху­ва­н­ня. На жаль, агро­стра­ху­ва­н­ня в Укра­ї­ні пра­кти­чно не роз­ви­не­не. На­ше зав­да­н­ня — по­ка­за­ти агра­рі­ям переваги стра­ху­ва­н­ня май­бу­тньо­го вро­жаю, змі­ни­ти куль­ту­ру агро­стра­ху­ва­н­ня у кра­ї­ні.

Ми та­кож актив­но пе­ре­йма­є­мо до­свід ін­ших кра­їн гру­пи Кре­ді Агрі­коль та про­по­ну­є­мо клі­єн­там про­ду­кти, впро­ва­дже­ні на за­ру­бі­жних рин­ках.

Як ча­сти­на гло­баль­ної еко­но­мі­ки сіль­ське го­спо­дар­ство від­чу­ває вплив те­хно­ло­гі­чних ін­но­ва­цій. Ви­ко­ри­ста­н­ня ді­джи­тал-те­хно­ло­гій для мо­ні­то­рин­гу та кон­тро­лю ви­ро­бни­цтва, ав­то­ма­ти­за­ція облі­ку основ­них про­це­сів та на­яв­ність ана­лі­ти­чних си­стем для своє­ча­сно­го прийня­т­тя рі­шень вже не но­ві для агро­ком­па­ній. Ді­джи­тал-рі­шень агро­клі­єн­ти очі­ку­ють і від бан­ків. Гру­па Кре­ді Агрі­коль у Фран­ції є одним із клю­чо­вих грав­ців на рин­ку впро­ва­дже­н­ня та роз­ви­тку ін­но­ва­цій­них ді­джи­тал-про­ду­ктів, у то­му чи­слі для фер­ме­рів. Цей на­прям ми бу­де­мо роз­ви­ва­ти і в Укра­ї­ні.

НАТАЛІЯ ПОРВІНА, ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту під­трим­ки агробізнесу кре­ді агрі­коль Бан­ку

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.