ПО ЗАСІКАХ І КОМОРАХ

ТОП-15 РЕГІОНІВ УКРА­Ї­НИ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПО­ТРЕ­БОЮ В БУДІВНИЦТВІ ЕЛЕВАТОРНИХ ПОТУЖНОСТЕЙ

Landlord - - ЗМІСТ - ТЕКСТ: МИХАЙЛО ДИКАЛЕНКО

Топ-15 регіонів Укра­ї­ни за по­тре­бою в еле­ва­то­рах

В Укра­ї­ні на­ра­хо­ву­є­ться близь­ко 1150 елеваторів рі­зно­го кла­су, які роз­ра­хо­ва­ні на збе­рі­га­н­ня та пер­вин­ну оброб­ку більш ніж 36 млн т зер­на і на­сі­н­ня олій­них куль­тур. З них ста­ном на кі­нець ми­ну­ло­го мар­ке­тин­го­во­го ро­ку (на 20.06.2018) 898 елеваторів бу­ли під­клю­че­ні до Основ­но­го ре­є­стру і ма­ли пра­во ви­да­ва­ти склад­ські до­ку­мен­ти на зер­но.

Що­прав­да, без­по­се­ре­дньо у го­спо­дар­ствах є пев­на кіль­кість зер­но­схо­вищ під­ло­го­во­го збе­рі­га­н­ня (так зва­ні зер­но­схо­ви­ща в умо­вах сіль­го­спви­ро­бни­ків). Якщо вра­ху­ва­ти ці об’єкти, то у пі­ко­ві пе­рі­о­ди на­ван­та­же­н­ня укра­їн­ський агро­се­ктор має у роз­по­ря­джен­ні по­ту­жно­сті для збе­рі­га­н­ня зернових і олій­них на 47 млн т.

За про­гно­зом «Апк-ін­форм», у 2020 ро­ці по­тре­ба в еле­ва­то­рах пе­ре­ви­щить 70 млн т, а у 2025-му ся­га­ти­ме 90 млн т. Тоб­то Укра­ї­на сто­їть на ме­жі то­таль­но­го де­фі­ци­ту елеваторних потужностей.

Ра­зом з тим, ви­хо­дя­чи з ми­ну­ло­рі­чно­го ва­ло­во­го збо­ру зернових і олій­них, був на­яв­ний про­фі­цит потужностей у Кі­ро­во­град­ській і Ми­ко­ла­їв­ській обла­стях, у Пол­тав­ській та Оде­ській єм­ність схо­вищ май­же до­рів­ню­ва­ла по­тре­бі. Але є обла­сті, де по­тре­ба в ін­ве­сти­ці­ях у еле­ва­то­ри ви­мі­рю­є­ться со­тня­ми міль­йо­нів до­ла­рів. За­раз 10 най­біль­ших при­ва­тних вла­сни­ків елеваторів во­ло­ді­ють по­ту­жно­стя­ми у 13,4 млн т (най­біль­ші — ком­па­нії «Кер­нел Груп», Ukrlandfarming і «Ні­бу­лон»). Якщо до­да­ти до цих об’єктів еле­ва­то­ри, які пе­ре­бу­ва­ють в управ­лін­ні ДПЗК, Дер­жре­зер­ву і Мі­на­гро­про­ду, ци­фра зро­сте до 20 млн т. Але ве­ли­кі грав­ці, які мо­жуть ін­ве­сту­ва­ти в по­ту­жно­сті 100 000+ т, за­раз біль­ше за­ці­кав­ле­ні у будівництві або роз­ши­рен­ні вла­сних пор­то­вих зернових тер­мі­на­лів. Скла­да­ю­чи рей­тинг по­тре­би в елеваторних по­ту­жно­стях, ми вра­ху­ва­ли існу­ю­че спів­від­но­ше­н­ня на­яв­них потужностей для дов­го­стро­ко­во­го збе­рі­га­н­ня вро­жаю з ва­ло­вим збо­ром зернових і на­сі­н­ня со­ня­шни­ка ми­ну­ло­го ро­ку. Крім то­го, ми вра­хо­ву­ва­ли, що бу­ду­ва­ти­ся зде­біль­шо­го бу­дуть еле­ва­то­ри по­ту­жні­стю збе­рі­га­н­ня до 30 000 т (так зва­ні ко­мер­цій­ні еле­ва­то­ри). Не­об­хі­дний об­сяг ін­ве­сти­цій у та­кі об’єкти ста­но­вить $120–150 за 1 т збе­рі­га­н­ня. Ін­ве­сти­цій­на по­тре­ба роз­ра­хо­ву­ва­ла­ся мно­же­н­ням ці­єї су­ми на роз­мір на­яв­но­го де­фі­ци­ту елеваторних потужностей.

Сам рей­тинг фор­му­вав­ся та­ким чи­ном: чим біль­ша ін­ве­сти­цій­на по­тре­ба в будівництві но­вих елеваторів, тим ви­ще мі­сце в топ-15 по­сі­ла область.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.