ПРОДУМАНІ ІНВЕСТИЦІЇ

«АСТАР­ТА-КИ­ЇВ» ЗАПУСКАЄ ПРО­ГРА­МУ ЗЕРНОТРЕЙДИНГА ТА ЗБІЛЬ­ШУЄ ЕЛЕ­ВА­ТОР­НІ ПО­ТУ­ЖНО­СТІ ДО ПО­НАД 500 000 Т

Landlord - - ЗМІСТ - ТЕКСТ: ЛАРИСА СТЕПАНУШКО

«Астар­та-ки­їв» на­ро­щує еле­ва­тор­ні по­ту­жно­сті

Ще кіль­ка ро­ків то­му агро­хол­динг «Астар­та-ки­їв» ви­ко­ри­сто­ву­вав еле­ва­то­ри тіль­ки для вла­сних по­треб. Як за­зна­чає ке­рів­ник про­е­ктів де­пар­та­мен­ту за­ку­пі­вель і ло­гі­сти­ки «Астар­та-ки­їв» Юрій Лю­шня, у Хмель­ни­цькій та Він­ни­цькій обла­стях об’ємів двох елеваторів за­галь­ною по­ту­жні­стю 142 000 т ле­две ви­ста­ча­ло, аби за­без­пе­чи­ти по­тре­би сво­їх агро­під­при­ємств. За­га­лом хол­динг пра­цює у во­сьми обла­стях: має ві­сім цукро­вих за­во­дів, за­вод з пе­ре­роб­ки сої, мо­ло­чні фер­ми та агро­го­спо­дар­ства. Ми­ну­ло­го ро­ку кон­со­лі­до­ва­ний до­хід «Астар­ти» ста­но­вив 459 млн єв­ро, а чи­стий при­бу­ток — май­же 62 млн єв­ро. Хол­динг на­ро­щує час­тку експорту, у 2017-му во­на ся­га­ла 59%. У стра­те­гі­чних пла­нах «Астар­ти» -— збіль­ше­н­ня зе­мель­но­го бан­ку із 250 000 га до 400 000 га та про­дов­же­н­ня по­зи­тив­ної ди­на­мі­ки ро­сту вро­жай­но­сті зернових та олій­них куль­тур.

Ма­ю­чи в акти­ві со­лі­дний зе­мель­ний банк, а по су­сід­ству — фер­ме­рів, го­то­вих про­да­ва­ти зер­но, ком­па­нія прийня­ла стра­те­гі­чне рішення роз­ви­ва­ти ще два на­пря­ми: зер­но­трей­динг і на­да­н­ня елеваторних по­слуг тре­тім осо­бам. Ре­а­лі­за­ція ін­ве­сти­цій­ної про­гра­ми «Зер­но Астар­ти» роз­ра­хо­ва­на на кіль­ка ро­ків. Як за­зна­чав ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «Астар­та-ки­їв» Ві­ктор Іван­чик, ви­ко­на­н­ня стра­те­гії зро­ста­н­ня ефе­ктив­но­сті ком­па­нія су­про­во­джує ін­фра­стру­ктур­ни­ми та ло­гі­сти­чни­ми про­е­кта­ми.

ОПЕРАЦІЯ «ЕЛЕВАТОРИЗАЦІЯ»

У рам­ках про­гра­ми хол­динг з 2015 ро­ку по­чав ство­рю­ва­ти еле­ва­тор­ний ком­плекс за­галь­ною по­ту­жні­стю збе­рі­га­н­ня по­над 500 000 т. У 2016-му на 82 000 т збіль­ши­ли по­ту­жно­сті зер­но­схо­вищ у Хмель­ни­цькій та Він­ни­цькій обла­стях. У ли­пні цього ро­ку на Пол­тав­щи­ні вве­де­но в екс­плу­а­та­цію три еле­ва­то­ри за­галь­ною по­ту­жні­стю 230 000 т: два 100-ти­ся­чни­ки у Ко­зель­щан­сько­му (се­ло Лу­то­ви­нів­ка) та Яре­ськів­сько­му (се­ли­ще Яре­ськи) ра­йо­нах і 30-ти­ся­чник у Чу­тів­сько­му ра­йо­ні (се­ло Ско­ро­хо­до­ве). Інвестиції в їх бу­дів­ни­цтво ста­но­ви­ли близь­ко 32 млн єв­ро. Три­ває бу­дів­ни­цтво най­по­ту­жні­шо­го еле­ва­то­ра «Астар­ти» — Се­ме­нів­сько­го єм­ні­стю 120 000 т.

Ви­бір ло­ка­ції зер­но­ком­пле­ксів зу­мов­ле­ний як ло­гі­сти­чни­ми пе­ре­ва­га­ми, так і по­тре­бою в до­да­тко­вих елеваторних по­ту­жно­стях агро­фірм, які вхо­дять до хол­дин­гу, а та­кож на­яв­ні­стю са­мо­стій­них ви­ро­бни­ків зернових і олій­них куль­тур без вла­сних елеваторів. «Ні для кого не та­єм­ни­ця, що еле­ва­тор за­ро­бляє гроші на обер­тах, — за­зна­чає Лю­шня. — То­му ще на ста­дії про­е­кту­ва­н­ня ми вра­хо­ву­є­мо не ли­ше свої

по­тре­би в еле­ва­то­рах, а й сто­рон­ніх по­кла­жо­дав­ців». За по­пе­ре­дні­ми роз­ра­хун­ка­ми, цього се­зо­ну 80% обі­гу зер­на на но­вих еле­ва­то­рах бу­де вла­сно­го ви­ро­бни­цтва, а 20% — пар­тнер­ське.

Аби еле­ва­то­ри пра­цю­ва­ли ма­кси­маль­но ефе­ктив­но, ком­па­нія про­по­нує весь спектр по­слуг — від при­йма­н­ня до від­ван­та­же­н­ня. «До ви­бо­ру обла­дна­н­ня та під­ря­дних ком­па­ній ми під­хо­ди­мо ду­же зва­же­но, адже по­мил­ка на будь-яко­му те­хно­ло­гі­чно­му ета­пі зда­тна по­гір­ши­ти якість зер­на та зі­псу­ва­ти сто­сун­ки з пар­тне­ром», — під­кре­слює Лю­шня. Тен­дер з по­ста­вок си­ло­сів ви­гра­ла ком­па­нія «Ва­рі­ант Агро Буд», за­про­по­ну­вав­ши ви­со­ку якість і прийня­тну ці­ну. Ва­ги — теж укра­їн­сько­го ви­ро­бни­цтва, а от су­шар­ки — одно­го з про­від­них єв­ро­пей­ських ви­ро­бни­ків, іта­лій­ської ком­па­нії Strahl. Уні­вер­саль­на зер­но­су­шар­ка зда­тна за до­бу ви­су­ши­ти 1500 т ку­ку­ру­дзи, змен­шу­ю­чи во­ло­гість зер­на з 28% до 14%. Окрім ви­со­кої про­ду­ктив­но­сті су­шар­ки від­рі­зня­ю­ться від ана­ло­гів ду­же низь­ким енер­го­спо­жи­ва­н­ням, а кіль­кість ви­ки­дів зна­чно ниж­ча ді­ю­чих еко­ло­гі­чних норм. На еле­ва­то­рах вста­нов­ле­ні по­ту­жні очи­сні ма­ши­ни для по­пе­ре­дньої та вто­рин­ної очис­тки. Крім цього, ко­жне під­при­єм­ство обла­дна­не ла­бо­ра­то­рі­єю з су­ча­сним уста­тку­ва­н­ням, що дає змо­гу швид­ко зро­би­ти пев­ний спектр ана­лі­зів для ви­зна­че­н­ня кла­су пше­ни­ці та ін­ших по­ка­зни­ків зер­на.

На пол­тав­ських об’єктах пра­цю­ють по дві лі­нії при­йма­н­ня зер­на, ко­жна про­ду­ктив­ні­стю 150 т/год. На­при­клад, по­ту­жно­сті еле­ва­то­ра у се­ли­щі Яре­ськи до­зво­ля­ють прийня­ти 6000 т/до­бу, або близь­ко

200 ван­та­жних ав­то­мо­бі­лів із зер­ном. Як роз­по­вів ди­ре­ктор «Яре­ськів­сько­го еле­ва­то­ра» Сер­гій Хо­дзін­ський, при цьо­му мо­жна про­во­ди­ти одно­ча­сно аж шість опе­ра­цій: при­йма­н­ня двох рі­зних куль­тур, су­ші­н­ня двох куль­тур одно­ча­сно, від­ван­та­же­н­ня на за­лі­зни­чний транс­порт і на ав­то­мо­біль­ний транс­порт для від­прав­ки у мор­ські пор­ти чи до по­ку­пців.

На­яв­ність за­лі­зни­чної гіл­ки, мо­жли­вість при­йма­ти та від­ван­та­жу­ва­ти зер­но у ва­го­ни мар­шру­та­ми — одна з пе­ре­ваг «Астар­ти». Аби її ма­ти, хол­дин­гу до­ве­ло­ся ін­ве­сту­ва­ти у ре­монт за­лі­зни­чних гі­лок на ко­жно­му зер­но­схо­ви­щі, а в Лу­то­ви­нів­ці та Яре­ськах до­бу­ду­ва­ти ще по одній за­лі­зни­чній гіл­ці, щоб мо­жна бу­ло одно­ча­сно ван­та­жи­ти дві куль­ту­ри і від­ван­та­жу­ва­ти по 54 ва­го­ни на до­бу. Пе­ре­ва­гою елеваторів хол­дин­гу є пов­на ав­то­ма­ти­за­ція їх ке­ру­ва­н­ня. Про­грам­не за­без­пе­че­н­ня до­зво­ляє по­пе­ре­джу­ва­ти мо­жли­ві по­ру­ше­н­ня при ро­бо­ті еле­ва­то­ра, про­стої та не­сан­кціо­но­ва­ні спро­би в’їзду та ви­їзду транс­пор­ту то­що. Ав­то­ма­ти­чно про­во­ди­ться мо­ні­то­ринг ста­ну зер­на, мі­кро­клі­ма­ту в схо­ви­щах.

ЗА­РО­БИ­ТИ НА СЕРВІСІ

Цього ро­ку «Астар­та-ки­їв» за­пу­сти­ла трей­дин­го­ву про­гра­му, у пер­ші дні під­пи­са­ла кон­тракт на при­дба­н­ня зер­на но­во­го вро­жаю. За тон­ну пше­ни­ці тре­тьо­го кла­су на по­ча­тку збо­ру вро­жаю да­ва­ли 4950 гри­вень, за­раз (ста­ном на 13 ли­пня) — 5050 гри­вень. «Ми го­то­ві на­да­ва­ти кон­ку­рен­тні роз­цін­ки на за­ку­пів­лю зер­на та по­слу­ги елеваторів», — за­пев­няє Лю­шня і до­дає: — Ці­ни на за­ку­пів­лю зер­на ди­ктує ринок. Якщо на­ші кон­ку­рен­ти, чиї еле­ва­то­ри роз­та­шо­ва­ні по­руч, да­ють ви­щу ці­ну, ми вра­хо­ву­є­мо це». Аби при­ва­би­ти по­кла­жо­дав­ців, хол­динг про­по­нує кра­щий сер­віс та при­ва­бли­ві ці­ни на по­слу­ги. Тут зна­ють, як ви­рі­ши­ти про­бле­му з чер­га­ми, які утво­рю­ю­ться у пік жнив. Впро­ва­дже­на на ви­ро­бни­цтвах си­сте­ма дис­пе­тче­ри­за­ції до­зво­ляє еко­но­ми­ти близь­ко ше­сти хви­лин на ва­го­вій на об­слу­го­ву­ван­ні ко­жної ма­ши­ни. Роз­цін­ки на основ­ні по­слу­ги — до­очи­ще­н­ня, су­ші­н­ня, збе­рі­га­н­ня, завантаження та від­ван­та­же­н­ня — за­ле­жать від ре­гіо­ну, в яко­му роз­мі­ще­ний еле­ва­тор, на­яв­но­сті сво­го чи на­йма­но­го ло­ко­мо­ти­ву то­що, і мо­жуть ко­ли­ва­ти­ся. Зер­но пше­ни­ці, яке за­раз над­хо­дить з по­лів, пра­кти­чно не по­тре­бує ані до­очи­ще­н­ня, ані до­су­шу­ва­н­ня. То­му на еле­ва­то­рі роз­ра­хо­ву­ють за­ро­би­ти на до­роб­ці пі­зніх куль­тур, олій­них та ку­ку­ру­дзи, які ма­ють біль­шу во­ло­гість та за­смі­че­ність. Аби зро­би­ти до­став­ку ку­пле­но­го зер­на зру­чні­шою для фер­ме­ра, з на­сту­пно­го се­зо­ну хол­динг планує при­дба­ти чи орен­ду­ва­ти транс­порт.

Аби змен­ши­ти тер­мін оку­пно­сті елеваторів, су­ча­сних те­хно­ло­гій та обла­дна­н­ня не­до­ста­тньо. По­трі­бен ще на­вче­ний пер­со­нал. Не менш ва­жли­ву роль ві­ді­гра­ють ди­ре­кто­ри елеваторів. Са­ме во­ни від­по­від­а­ють за ре­а­лі­за­цію по­лі­ти­ки ло­яль­но­сті до клі­єн­тів, на­ла­го­джу­ють пар­тнер­ські кон­та­кти із сіль­го­спви­ро­бни­ка­ми, три­ма­ють на кон­тро­лі опе­ра­тив­не ін­фор­му­ва­н­ня пар­тне­рів про ці­но­ві ко­ли­ва­н­ня. «Фер­ме­ри ве­зуть збіж­жя на еле­ва­тор то­ді, ко­ли до­ві­ря­ють ди­ре­кто­ру і ко­ле­кти­ву під­при­єм­ства», — до­дає Лю­шня. Оці­ню­ва­ти рен­та­бель­ність еле­ва­тор­но­го го­спо­дар­ства ще ра­но. Пов­на оку­пність но­во­збу­до­ва­них си­ло­сів і обла­дна­н­ня ста­но­ви­ти­ме близь­ко се­ми ро­ків. На сьо­го­дні про­гра­ма «Зер­но Астар­ти» ви­ко­на­на на 70% і бу­дів­ни­цтво зер­но­схо­вищ три­ває. Кон­ку­рен­ції у хол­дин­гу не бо­я­ться, то­му го­то­ві за­про­по­ну­ва­ти клі­єн­там та­кий рі­вень по­слуг, який ви­гі­дно від­рі­зня­ти­ме від ін­ших елеваторів.

«АСТАР­ТА» ПЛАНУЄ ЗБІЛЬ­ШИ­ТИ ЗЕ­МЕЛЬ­НИЙ БАНК ДО 400 000 ГА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.