ФОР­МУ­ЛА РОЗ­ВИ­ТКУ

КОН­КУ­РУ­ВА­ТИ З ВЕ­ЛИ­КИ­МИ КОМ­ПА­НІ­Я­МИ ЗА ФЕРМЕРСЬКЕ ЗЕР­НО ЕЛЕВАТОРУ «Д-МІКС» ДО­ПО­МА­ГАЄ ГНУЧКІСТЬ ТА ГАР­НА РЕ­ПУ­ТА­ЦІЯ

Landlord - - ЗМІСТ - ТЕКСТ: ЛАРИСА СТЕПАНУШКО

Що до­по­ма­гає «Д-мікс» кон­ку­ру­ва­ти з ве­ли­ки­ми ком­па­ні­я­ми за зер­но

Гру­па ком­па­ній «Д-мікс» — при­клад по­сту­по­во­го роз­ви­тку бізнесу. Упро­довж кіль­кох ро­ків во­на за­крі­пи­ла свою по­зи­цію на рин­ку в основ­но­му і фун­да­мен­таль­но­му на­пря­мі ді­яль­но­сті — ви­ро­бни­цтві ши­ро­ко­го спе­ктра кор­мів для сіль­сько­го го­спо­дар­ства. Сер­це ком­па­нії — ком­бі­кор­мо­вий за­вод про­ду­ктив­ні­стю 45 000 т/рік, який ви­ро­бляє по­над 100 ви­дів го­то­вих кор­мів, кон­цен­тра­тів і пре­мі­ксів для тва­рин. Са­ме він впли­ває на фор­му­ва­н­ня усі­єї бі­знес-мо­де­лі. Нав­ко­ло ньо­го ви­бу­до­ву­є­ться стру­кту­ра ком­па­нії, що по­стій­но роз­ши­рює ви­ро­бни­чі по­ту­жно­сті існу­ю­чих об’єктів і до­дає но­ві ви­ди ді­яль­но­сті, вплі­та­ю­чи їх у бі­знес так, аби під­ви­щу­ва­ти за­галь­ну ефе­ктив­ність.

ЛАНЦЮЖОК РОЗ­ВИ­ТКУ

Ком­па­нія за­пу­сти­ла цех із пе­ре­роб­ки со­є­вих бо­бів по­ту­жні­стю 16 000 т/рік. Су­ча­сне обла­дна­н­ня — екс­тру­де­ри аме­ри­кан­ської фір­ми Insta-pro — допомагають отри­му­ва­ти які­сну не­ра­фі­но­ва­ну олію та ма­ку­ху. Зго­дом за­пу­сти­ли олі­є­пре­со­вий за­вод з пе­ре­роб­ки на­сі­н­ня со­ня­шни­ка та рі­па­ка про­ду­ктив­ні­стю 50 000 т/рік. Обла­дна­н­ня, вста­нов­ле­не на під­при­єм­стві, пра­цює на ви­ро­бле­них вла­сни­ми си­ла­ми аль­тер­на­тив­них ви­дах па­ли­ва. Про­ду­кти, отри­ма­ні в це­ху та на за­во­ді, ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться як си­ро­ви­на для ви­ро­бни­цтва ком­бі­кор­мів. Крім цього, ча­сти­на про­ду­ктів за­во­ду ре­а­лі­зу­є­ться на екс­порт.

Ще один ви­ро­бни­чий під­роз­діл гру­пи ком­па­ній — пта­хо­фа­бри­ка «Агроль», на якій ви­ро­щу­ють кур­чат-брой­ле­рів за су­ча­сни­ми те­хно­ло­гі­я­ми. У 19 су­ча­сних пта­шни­ках що­ро­ку ви­ро­щу­є­ться 4 млн го­лів, що дає мо­жли­вість ре­а­лі­зо­ву­ва­ти 10 000 т ку­ря­чо­го м’яса.

Акре­ди­то­ва­на ла­бо­ра­то­рія ком­па­нії за­без­пе­чує су­во­рий кон­троль яко­сті як вхі­дної си­ро­ви­ни, так і про­ду­кції на ви­хо­ді про­тя­гом усьо­го ви­ро­бни­чо­го ци­клу. Усі про­це­си на ви­ро­бни­цтвах ма­кси­маль­но ав­то­ма­ти­зо­ва­ні, а ко­жен етап ро­бо­ти — чі­тко за­про­гра­мо­ва­ний, до то­го ж кон­тро­лю­є­ться пра­ців­ни­ка­ми за­во­ду, біль­шість з яких про­йшли про­фе­сій­не ста­жу­ва­н­ня в Єв­ро­пі. Ком­па­нія швид­ко на­ро­щу­ва­ла тем­пи роз­ви­тку, а за­вод з ви­ро­бни­цтва кор­мів збіль­шу­вав по­ту­жно­сті. По­сту­по­во на­зрі­ла про­бле­ма з йо­го за­без­пе­че­н­ням які­сною си­ро­ви­ною впро­довж усьо­го ро­ку. Збу­до­ва­них у 2014-му п’яти си­ло­сів для вла­сних по­треб ста­ло за­ма­ло, і в 2016-му з’яви­ли­ся ще ві­сім си­ло­сів: п’ять по 1800 куб. м і три по 2600 куб. м. За­раз за­галь­на єм­ність зернового ком­пле­ксу — 45 000 т.

На зер­но­ком­пле­ксі вста­нов­ле­но су­ча­сне обла­дна­н­ня тор­го­вої мар­ки RIELA, су­ші­н­ня на­сі­н­ня куль­тур — оща­дли­ве, а очи­ще­н­ня — ефективне, актив­на вен­ти­ля­ція за­без­пе­чує дов­го­стро­ко­ве та які­сне збе­рі­га­н­ня про­ду­кції у цин­ко­вих си­ло­сах. «Ми отримали мо­жли­вість за­без­пе­чи­ти вла­сні по­тре­би які­сною си­ро­ви­ною і мо­же­мо на­да­ва­ти по­слу­ги з очи­ще­н­ня, су­ші­н­ня та збе­рі­га­н­ня зернових і олій­них куль­тур для ін­ших ор­га­ні­за­цій», — роз­по­від­ає ке­рів­ник від­ді­лу з по­ста­ча­н­ня та збу­ту про­ду­ктів пе­ре­роб­ки олій­них куль­тур «Д-мікс Укра­ї­на» На­та­лія Гур­ська. За її сло­ва­ми, ком­па­нії не бу­ло скла­дно за­лу­чи­ти клі­єн­тів для на­да­н­ня по­слуг, бо на той мо­мент вже бу­ла на­ла­го­дже­на ті­сна спів­пра­ця з ба­га­тьма фер­ме­ра­ми, в яких за­ку­по­ву­ва­ли си­ро­ви­ну для ком­бі­кор­мо­во­го за­во­ду. Ті з них, хто не мав де збе­рі­га­ти зер­но і мав у цьо­му по­тре­бу, ста­ли пер­ши­ми пар­тне­ра­ми еле­ва­то­ра.

ФОР­МУ­ВА­Н­НЯ ЦІН

Цей се­зон — тре­тій, у яко­му ком­па­нія на­дає еле­ва­тор­ні по­слу­ги сіль­го­спви­ро­бни­кам. При­йма­ють на до­об­роб­ку та

збе­рі­га­н­ня пше­ни­цю, ячмінь, кукурудзу, сою, со­ня­шник і рі­пак, про­по­ну­ю­чи увесь спектр по­слуг. Най­більш за­тре­бу­ва­ні по­слу­ги — до­су­шу­ва­н­ня та до­очи­ще­н­ня зер­на. «Осо­бли­во во­ни актуальні за­раз, ко­ли в на­шо­му ре­гіо­ні па­да­ють до­щі, — ка­же Гур­ська. — По­пе­ре­дньо­го се­зо­ну теж бу­ла та­ка по­го­да, ко­ли зби­ра­ли со­ня­шник і сою, то­му ми до­су­шу­ва­ли ці куль­ту­ри у ве­ли­ких об’ємах». Вар­тість по­слу­ги з до­су­шу­ва­н­ня для рі­зних куль­тур одна­ко­ва. Ми­ну­ло­го ро­ку во­на ста­но­ви­ла 46 гри­вень за 1 т зернових і олій­них куль­тур.

А от вар­тість збе­рі­га­н­ня від­рі­зня­є­ться. На­при­клад, ми­ну­ло­го се­зо­ну на со­ня­шник во­на бу­ла на 5% ви­щою, ніж на зер­но­ві куль­ту­ри. Як по­яснює екс­перт, ці­но­фор­му­ва­н­ня пов’яза­не з тим, що со­ня­шник має лег­ку на­ту­ру або мен­шу щіль­ність і від­по­від­но по­тре­бує біль­ше єм­но­стей для збе­рі­га­н­ня. Так, якщо у єм­ність

5000 куб. м мо­жна роз­мі­сти­ти близь­ко 4500 т пше­ни­ці, то со­ня­шни­ка — ма­кси­мум 3400 т. Фі­шка для фер­ме­рів — на­да­н­ня зниж­ки на збе­рі­га­н­ня зер­на за умо­ви, якщо сіль­го­спви­ро­бник про­дасть цю си­ро­ви­ну «Д-мікс». Осо­бли­во за­ці­кав­ле­ні у со­ня­шни­ку та сої, які за­вод пе­ре­ро­бляє зна­чни­ми об­ся­га­ми.

Най­до­рож­ча по­слу­га — від­ван­та­же­н­ня зер­на, що вклю­чає завантаження ма­ши­ни, її зва­жу­ва­н­ня, від­бір проб для про­ве­де­н­ня ла­бо­ра­тор­но­го ана­лі­зу та ви­да­чу які­сно­го по­свід­че­н­ня. Ми­ну­ло­го се­зо­ну фер­ме­ри за це пла­ти­ли близь­ко 70 грн/т.

Ком­па­нію «Д-мікс» мо­жна вва­жа­ти но­ва­чком на рин­ку пе­ре­роб­ки олій­них куль­тур, до то­го ж во­на має скром­ні по­ту­жно­сті у по­рів­нян­ні з ін­ши­ми по­ді­бни­ми під­при­єм­ства­ми, які роз­та­шо­ва­ні по­руч та ство­рю­ють ва­го­му кон­ку­рен­цію, — «Олі­яр», «За­хід-агро­ін­вест», «Віт Агро», трей­де­ри «Кер­нел» і «Сан­трейд» (Bunge). «Єди­не, у чому ми мо­же­мо з ни­ми кон­ку­ру­ва­ти, — це ці­ни, швид­ше прийня­т­тя рі­шень по та­ри­фах чи ін­ди­ві­ду­аль­них умо­вах клі­єн­там у по­рів­нян­ні з ве­ли­ки­ми агро­хол­дин­га­ми, — по­яснює Гур­ська. — А ще — біль­ша гнучкість у ро­бо­ті з фер­ме­ра­ми: ми швид­ше йде­мо на по­сту­пки клі­єн­там, більш ло­яль­ні до них, ста­ра­є­мо­ся по­чу­ти, що їх ці­ка­вить і за яких умов їм бу­ло би ком­фор­тні­ше пра­цю­ва­ти з на­ми». На­при­клад, фер­мер, який має в обро­бі­тку до 500 га угідь, мо­же отри­ма­ти аван­со­вий пла­тіж за­ле­жно від по­треб — на при­дба­н­ня на­сі­н­ня, за­со­бів за­хи­сту ро­слин чи до­брив. «З вла­сної пра­кти­ки ро­блю ви­сно­вок, що са­ме та­ким фер­ме­рам най­важ­че ве­сти го­спо­дар­ство, про­рва­ти­ся на на­сту­пний етап роз­ви­тку, бо їм не ви­ста­чає обо­ро­тних коштів, — роз­по­від­ає Гур­ська. — Ті, хто обро­бляє по­над

1000 га, вже ста­ли на но­ги та змі­цні­ли, їм лег­ше справ­ля­ти­ся з фі­нан­со­ви­ми тру­дно­ща­ми». За її сло­ва­ми, елеватору бракує за­лі­зни­чно­го спо­лу­че­н­ня, то­му на ком­пле­ксі від­ван­та­жу­ють зер­но ли­ше в ав­то­мо­бі­лі.

У ком­па­нії впев­не­ні: на­дій­ні пар­тне­ри — га­ран­тія ефе­ктив­но­го роз­ви­тку, то­му до­кла­да­ють ма­кси­маль­них зу­силь для то­го, щоб зро­би­ти спів­ро­бі­тни­цтво більш вза­є­мо­ви­гі­дним і дов­го­стро­ко­вим. Схо­же, «Д-мікс» це вда­є­ться, бо що­ро­ку кіль­кість по­ста­чаль­ни­ків си­ро­ви­ни збіль­шу­є­ться. Шлях ком­па­нія про­кла­дає зав­дя­ки по­зи­тив­ній ре­пу­та­ції се­ред фер­ме­рів, а да­лі — від­бу­ва­є­ться лан­цюж­ко­ва ре­а­кція, ко­ли фер­мер-пар­тнер при­во­дить ін­ших по­ста­чаль­ни­ків. У пла­нах

«Д-мікс» — роз­ши­ре­н­ня ви­ро­бни­чих май­дан­чи­ків ви­ро­щу­ва­н­ня пти­ці, бу­дів­ни­цтво за­бій­но­го це­ху, зве­де­н­ня но­во­го це­ху з гли­бо­кої пе­ре­роб­ки м’яса пти­ці, бу­дів­ни­цтво лі­нії па­ку­ва­н­ня го­то­вої про­ду­кції.

СЕР­ЦЕ ГРУ­ПИ КОМ­ПА­НІЙ «Д‑МІКС» — КОМ­БІ­КОР­МО­ВИЙ ЗА­ВОД ПРО­ДУ­КТИВ­НІ­СТЮ 45 000 Т НА РІК

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.