ШЛЯХОМ ДОСКОНАЛОСТІ

ЗЕРНОВОЗИ MERCEDES-BENZ СТА­ЛИ ВА­ЖЛИ­ВИМ ІНСТРУМЕНТОМ СТРА­ТЕ­ГІЇ ЗБІЛЬ­ШЕ­Н­НЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗЕРНОВИХ РІЧКОВИМ ТРАНСПОРТОМ, ЯКУ ВТІЛЮЄ «НІ­БУ­ЛОН»

Landlord - - ЗМІСТ - ТЕКСТ: ВАДИМ ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ ФО­ТО: «НІ­БУ­ЛОН»

Зерновози Mercedes-benz допомагають «Нібулону» збіль­шу­ва­ти пе­ре­ве­зе­н­ня рі­чка­ми

Стати ближ­че до ко­жно­го сіль­го­спви­ро­бни­ка — са­ме та­ку ме­ту ста­вить пе­ред со­бою «Ні­бу­лон», один з лі­де­рів ві­тчи­зня­но­го аграр­но­го рин­ку. До­ся­гну­ти цього мо­жли­во за ра­ху­нок ма­кси­маль­но­го пе­ре­орі­єн­ту­ва­н­ня перевезень зернових на рі­чко­вий транс­порт. Ком­па­нія по­слі­дов­но впро­ва­джує цю стра­те­гію: вже сьо­го­дні рі­чка­ми Укра­ї­ни «Ні­бу­лон» транс­пор­тує 2,5 млн т зернових та олій­них куль­тур що­рі­чно, а в най­ближ­чі ро­ки пе­ре­ве­зе­н­ня во­дою зро­стуть до 4 млн т на рік.

Та­ка ло­гі­сти­чна мо­дель, вра­хо­ву­ю­чи роз­га­лу­же­ну ме­ре­жу рі­чко­вих пе­ре­ван­та­жу­валь­них тер­мі­на­лів на Дні­прі та Пів­ден­но­му Бу­зі, а та­кож роз­та­шу­ва­н­ня елеваторних ком­пле­ксів ком­па­нії, до­зво­ляє агра­рі­ям змен­ши­ти пле­че до­став­ки сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції до 80– 100 км. Са­ме для до­ся­гне­н­ня ці­єї ме­ти се­ред ін­шо­го в ли­пні 2017 ро­ку ав­то­парк ком­па­нії по­пов­ни­ли 15 су­ча­сних зерновозів на ба­зі ван­та­жі­вок Mercedes-benz Actros но­во­го по­ко­лі­н­ня. ЕФЕ­КТИВ­НІСТЬ ПО­НАД УСЕ

Ви­бір ав­то­мо­бі­лів Mercedes-benz ціл­ком за­ко­но­мір­ний. Ван­та­жна техніка ці­єї мар­ки — ета­лон еко­но­мі­чно­сті, на­дій­но­сті, най­ви­щої яко­сті та ком­пле­ксної без­пе­ки. Тя­га­чі Actros чу­до­во за­ре­ко­мен­ду­ва­ли се­бе під час екс­плу­а­та­ції в рі­зно­ма­ні­тних клі­ма­ти­чних умо­вах по всьо­му сві­ту.

Онов­ле­н­ня пар­ку ком­па­нії «Ні­бу­лон» су­ча­сни­ми зер­но­во­за­ми спри­яє змен­шен­ню на­ван­та­же­н­ня на до­ро­ги та збе­ре­жен­ню еко­ло­гії дов­кі­л­ля. Ари­фме­ти­ка тут про­ста. Ма­са по­ро­жньо­го ав­то­по­їзду на ба­зі Mercedes-benz Actros но­во­го

У ЛИ­ПНІ 2017 РО­КУ «НІ­БУ­ЛОН» ПРИ­ДБАВ 15 ЗЕРНОВОЗІВ НА БА­ЗІ MERCEDES‑BENZ ACTROS

по­ко­лі­н­ня май­же на 2 т мен­ша за ма­су ана­ло­гі­чно­го ав­то­по­їзду по­пе­ре­дніх ро­ків ви­пу­ску. Зав­дя­ки по­лег­ше­ній кон­стру­кції ма­шин до­да­тко­во мо­жна пе­ре­во­зи­ти 2 т ван­та­жу, що від­кри­ло для ком­па­нії пер­спе­кти­ву опти­мі­за­ції перевезень за ра­ху­нок змен­ше­н­ня чи­сель­но­сті ав­то­пар­ку на 10% при одна­ко­во­му об’ємі ван­та­жу.

Ще один аспект опти­мі­за­ції — змен­ше­н­ня ви­тра­ти паль­но­го. У за­ван­та­же­но­му ста­ні ви­ко­ри­сто­ву­ва­ні ком­па­ні­єю «Ні­бу­лон» зерновози Mercedes-benz Actros ви­тра­ча­ють близь­ко 25 л/100 км, що май­же у півтора ра­за мен­ше за ви­тра­ту ін­ших іно­ма­рок та вдві­чі мен­ше за ви­тра­ти традиційних для Укра­ї­ни ван­та­жі­вок КАМАЗ чи МАЗ.

ОСОБЛИВЕ ЗА­МОВ­ЛЕ­Н­НЯ

Ком­па­нія Mercedes-benz ду­же ре­тель­но пі­ді­йшла до ком­пле­кта­ції ван­та­жі­вок Actros для «Ні­бу­ло­на», які бу­ли ство­ре­ні у спе­ці­аль­но­му за­вод­сько­му ви­ко­нан­ні для ро­бо­ти

з на­пів­при­че­па­ми-зер­но­во­за­ми. Та­кож ці ма­ши­ни при­зна­ча­ли­ся для пе­ре­ве­зе­н­ня паль­но­го, то­му ча­сти­на з них отри­ма­ла си­сте­му ADR для транс­пор­ту­ва­н­ня не­без­пе­чних ван­та­жів. Усі ав­тів­ки пар­тії ада­пто­ва­ні до укра­їн­ських до­ро­жніх умов і обла­дна­ні всім не­об­хі­дним для ефе­ктив­ної ро­бо­ти під­при­єм­ства. При­дба­ні ком­па­ні­єю «Ні­бу­лон» ма­ши­ни осна­ще­ні ефе­ктив­ни­ми тур­бо­ди­зель­ни­ми ше­сти­ци­лін­дро­ви­ми дви­гу­на­ми, які від­по­від­а­ють еко­ло­гі­чно­му стан­дар­ту Єв­ро-5.

По­двій­ний роз­по­діль­чий вал, си­сте­ма впор­ску­ва­н­ня Common Rail з по­си­ле­н­ням ти­ску паль­но­го X-pulse, аси­ме­три­чний тур­бо­ком­пре­сор та по­ту­жне мо­тор­не галь­мо — го­лов­ні еле­мен­ти кон­стру­кції цього си­ло­во­го агре­га­ту. Та­ка ком­бі­на­ція ха­ра­кте­ри­стик за­без­пе­чує швид­кість перевезень без зай­вих ви­трат паль­но­го. Та­кож ав­то­мо­бі­лі Mercedes-benz Actros обла­дна­ні си­сте­мою SCR, зав­дя­ки якій шкі­дли­ві ви­ки­ди для нав­ко­ли­шньо­го се­ре­до­ви­ща окси­ди азо­ту NOХ роз­кла­да­ю­ться на во­ду та азот. Для по­рів­ня­н­ня: зга­ду­ва­ні Ка­ма­зи й МАЗИ при ви­тра­ті 1 т паль­но­го ви­ки­да­ють у атмо­сфе­ру до 31,4 кг діо­кси­ду азо­ту, спри­чи­ню­ю­чи за­бру­дне­н­ня атмо­сфе­ри, то­ді як су­ча­сні Actros зав­дя­ки ви­ко­ри­стан­ню ре­аген­ту Adbluе ма­кси­маль­но мі­ні­мі­зу­ють шкі­дли­вість цих ви­ки­дів. Тим са­мим ком­па­нія «Ні­бу­лон» дбає про чи­сто­ту по­ві­тря та до­три­ма­н­ня еко­ло­гі­чних стан­дар­тів. Ка­бі­на Streamspace у по­єд­нан­ні з ав­то­ма­ти­чною транс­мі­сі­єю Powershift-3 з еле­ктрон­ним ке­ру­ва­н­ням за­без­пе­чує ви­со­кий рі­вень ком­фор­ту та спри­яє змен­шен­ню вто­ми во­ді­їв. А но­ві­тні еле­ктрон­ні по­мі­чни­ки по­кра­щу­ють ефе­ктив­ність ро­бо­ти та за­без­пе­чу­ють ви­со­кий рі­вень без­пе­ки. На­при­клад, вста­нов­ле­на на цих ма­ши­нах си­сте­ма те­хні­чно­го кон­тро­лю Telligent у ре­жи­мі ре­аль­но­го ча­су обро­бляє ін­фор­ма­цію від чи­слен­них да­тчи­ків і до­три­мує на­ван­та­же­н­ня на мо­тор в опти­маль­но­му ді­а­па­зо­ні, змен­шу­ю­чи зно­ше­н­ня дви­гу­на, транс­мі­сії та галь­мів­ної си­сте­ми.

МІ­СІЯ ЗДІЙСНЕННА

Що­ро­ку «Ні­бу­лон» транс­пор­тує рі­чка­ми 2,5 млн т ван­та­жів. А ко­жен міль­йон тонн рі­чка­ми — це еко­но­мія на ре­мон­ті до­ро­жньо­го по­кри­т­тя вар­ті­стю 800 млн гри­вень. У ком­па­нії пла­ну­ють до­ве­сти об­сяг рі­чко­вих перевезень до 60% у си­сте­мі вла­сної ло­гі­сти­ки, що еко­но­ми­ти­ме до 4 млрд гри­вень на ре­мон­ті до­ріг. На слу­жбі ком­па­нії «Ні­бу­лон» свій вне­сок у цю ва­жли­ву справу ро­блять і ван­та­жів­ки Mercedes-benz. За рік, з мо­мен­ту при­дба­н­ня зерновозів, во­ни до­ве­ли свою ефе­ктив­ність та на­дій­ність. Дбай­ли­ве став­ле­н­ня та своє­ча­сне те­хні­чне об­слу­го­ву­ва­н­ня за­без­пе­чу­ють без­пе­ре­бій­ну ро­бо­ту та вча­сну до­став­ку зернових до пе­ре­ван­та­жу­валь­них тер­мі­на­лів.

Зав­дя­ки су­ча­сним зер­но­во­зам Mercedes-benz ком­па­нія «Ні­бу­лон» на вла­сно­му при­кла­ді де­мон­струє, що Укра­ї­на мо­же бу­ти справ­жньою єв­ро­пей­ською дер­жа­вою в усіх аспе­ктах — як за які­стю ви­ко­ри­сто­ву­ва­ної те­хні­ки, так і за рів­нем досконалості транс­порт­них перевезень.

Уні­каль­ний ви­па­док: ком­па­нія «Ні­бу­лон» роз­ви­ває во­дні пе­ре­ве­зе­н­ня, змен­шу­ю­чи на­ван­та­же­н­ня на ав­то­мо­біль­ні шля­хи і ви­тра­ти на їх ре­монт, що без­умов­но впли­ває на стан укра­їн­ських ав­то­до­ріг. Та­ким чи­ном, укра­їн­ці отри­му­ють які­сні автошляхи, яки­ми бу­дуть їзди­ти більш су­ча­сні но­ві ав­то­мо­бі­лі.

MERCEDES‑BENZ ДУ­ЖЕ РЕ­ТЕЛЬ­НО ПІДІЙШОВ ДО КОМ­ПЛЕ­КТА­ЦІЇ ВАН­ТА­ЖІ­ВОК ACTROS ДЛЯ «НІ­БУ­ЛО­НА»

онов­ле­н­ня пар­ку «Ні­бу­ло­на» су­ча­сни­ми зер­но­во­за­ми спри­яєзмен­шен­ню На­ван­та­же­н­ня На до­ро­ги та збе­ре­жен­ню еко­ло­гії

ван­та­жна техніка MERCEDES-BENZ — ета­лон еко­но­мі­чно­сті, На­дій­но­сті, Най­ви­щої яко­сті та ком­пле­ксної без­пе­ки

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.