КОМБАЙН В ОРЕНДУ

ЯК ЗІ­БРА­ТИ ВРО­ЖАЙ, НЕ КУ­ПУ­Ю­ЧИ ВЛА­СНО­ГО КОМ­БАЙ­НА? ЗВЕР­НУ­ТИ­СЯ ДО ФА­ХІВ­ЦІВ

Landlord - - ЗМІСТ - ТЕКСТ: МАРИНА БРИКИМОВА

Чи мо­жна зби­ра­ти вро­жай, не ку­пу­ю­чи вла­сно­го ком­бай­на

Аби ви­гра­ти би­тву за вро­жай, вар­то не ли­ше по­са­ди­ти зер­но і ви­ро­сти­ти ту ж са­му пше­ни­цю. Не­об­хі­дно зі­бра­ти її з мі­ні­маль­ни­ми втра­та­ми. І ось тут у чер­го­вий раз по­стає за­пи­та­н­ня: чим? Парк сіль­гос­пте­хні­ки у кра­ї­ні зно­ше­ний на 85%. Не­об­хі­дність по­нов­ле­н­ня ма­те­рі­аль­но-те­хні­чної ба­зи про­дов­жує ти­сну­ти на укра­їн­ських агра­рі­їв.

Але да­ле­ко не у ко­жно­го фер­ме­ра є $300 000 на но­вень­кий ім­порт­ний комбайн з усі­ма жа­тка­ми.

Ві­тчи­зня­на техніка в ра­зи де­шев­ша. Крім то­го, дер­жа­ва ком­пен­сує агра­рі­ям ча­сти­ну її вар­то­сті. Але осо­бли­во­го ажі­о­та­жу нав­ко­ло укра­їн­ських тра­кто­рів і ком­бай­нів по­ки не спо­сте­рі­га­є­ться. За сло­ва­ми ке­рів­ни­ка від­ді­лу про­да­жів ком­па­нії «Те­хно­торг» Оле­ксан­дра Фо­мі­на, та­ка техніка ко­ри­сту­є­ться по­пи­том пе­ре­ва­жно у сіль­сько­го­спо­дар­ських під­при­ємств до 1000 га, адже їм дер­жа­ва ком­пен­сує до 40% від вар­то­сті агре­га­ту. Ре­шта, як і ра­ні­ше, на­дає пе­ре­ва­гу те­хні­ці все­сві­тньо ві­до­мих брен­дів: вла­сній або орен­до­ва­ній. При­дбав­ши но­вий або вжи­ва­ний ім­порт­ний комбайн, ма­ло хто го­то­вий ві­дра­зу пі­сля зби­ра­н­ня вро­жаю зі сво­го по­ля за­мкну­ти йо­го в ан­га­рі. Аграрії слу­шно від­зна­ча­ють: щоб оку­пи­ли­ся вкла­де­ні ко­шти, техніка по­вин­на пра­цю­ва­ти. У ре­зуль­та­ті за остан­ні ро­ки у кра­ї­ні сфор­му­вав­ся ринок на­да­н­ня по­слуг з обро­бі­тку ґрун­ту і зби­ра­н­ня вро­жаю. З’яви­ли­ся ком­па­нії, що спе­ці­а­лі­зу­ю­ться ви­клю­чно на цьо­му. Їх по­слу­ги ви­яви­ли­ся вель­ми не­до­ро­ги­ми і до­во­лі які­сни­ми, що під­штов­хну­ло де­я­кі агро­хол­дин­ги до рішення вза­га­лі від­мо­ви­ти­ся від ку­пів­лі вла­сної те­хні­ки.

АЛЬ­ТЕР­НА­ТИ­ВА

Пе­ре­ва­гу орен­до­ва­ній те­хні­ці на­да­ла гру­па «Агро­трейд». «Ми вже дав­но не ку­пу­є­мо ком­бай­ни. Існу­ю­че на рин­ку роз­ма­ї­т­тя те­хні­ки до­зво­ляє про­во­ди­ти зби­раль­ну кам­па­нію в опти­маль­ні терміни», — роз­по­від­ає ди­ре­ктор ком­па­нії з фі­нан­со­вої та опе­ра­цій­ної ді­яль­но­сті Оле­на Во­ро­на. За її сло­ва­ми, оби­ра­ю­чи оренду, «Агро­трейд» уни­кає до­да­тко­вих ін­ве­сти­цій в но­ву те­хні­ку, пе­ре­во­дить ін­ве­сти­цій­ні ви­тра­ти в опе­ра­тив­ні, спро­щує про­цес пла­ну­ва­н­ня і під­ви­щує ефе­ктив­ність хол­дин­гу за ра­ху­нок опти­мі­за­ції ро­бо­чої си­ли та на­кла­дних ви­трат. Не­що­дав­но агро­хол­динг по­чав екс­пе­ри­мен­ту­ва­ти на­віть з орен­дою са­мо­хі­дних об­при­ску­ва­чів і те­хні­ки для під­го­тов­ки ґрун­ту. До­во­лі на­си­че­ний ринок до­зво­лив на­йма­ти рі­зну те­хні­ку за­ле­жно від агро­те­хно­ло­гій, що ви­ко­ри­сто­вує ком­па­нія. На ко­ристь обра­н­ня по­ді­бної стра­те­гії го­во­рив і той факт, що про­цес управ­лі­н­ня ре­мон­та­ми для ве­ли­ко­го хол­дин­гу ко­жно­го ра­зу ви­яв­ляв­ся до­сить скла­дним і ви­тра­тним. Те­хні­ки бу­ло ба­га­то, ви­ро­бни­чі під­при­єм­ства роз­та­шо­ву­ва­ли­ся да­ле­ко від ке­ру­ю­чої ком­па­нії. Ре­монт ви­ма­гав не ли­ше до­да­тко­вих ви­трат, а й кон­тро­лю, по­шу­ку по­ста­чаль­ни­ків. «Не­ве­ли­кі ком­па­нії, що спе­ці­а­лі­зу­ю­ться на на­дан­ні те­хні­ки в оренду і без­по­се­ре­дньо за­йма­ю­ться її управ­лі­н­ням і утри­ма­н­ням, мо­жуть бу­ти на­ба­га­то ефе­ктив­ні­ші, — під­кре­слює Во­ро­на. — До то­го ж во­ни на­да­ють по­слу­ги більш три­ва­лий пе­рі­од, пра­цю­ю­чи в де­кіль­кох клі­ма­ти­чних зо­нах, тим са­мим по­дов­жу­ю­чи для се­бе се­зон за­ро­бі­тку». «Агро­трейд» на вла­сно­му до­сві­ді пе­ре­ко­нав­ся, що орен­до­дав­ці сум­лін­но став­ля­ться до сво­їх обов’яз­ків і ви­ко­ну­ють ро­бо­ти які­сно і в не­об­хі­дні терміни. Го­ту­ють і по­ста­ча­ють те­хні­ку за­зда­ле­гідь, про­во­дять те­хо­гляд пі­сля її транс­пор­ту­ва­н­ня, щоб во­на ефе­ктив­но від­пра­цю­ва­ла в по­лі. На­ве­сні цього ро­ку на по­лях Чер­ні­гів­щи­ни ду­же дов­го сто­я­ла во­да, не да­ю­чи мо­жли­во­сті роз­по­ча­ти по­сів­ну, і по­ста­чаль­ни­ки те­хні­ки кіль­ка ти­жнів че­ка­ли по­ча­тку ро­біт. Хо­ча по­сів­на про­во­ди­ла­ся в ду­же сти­слий тер­мін, «Агро­трей­ду» вда­ло­ся швид­ко її про­ве­сти, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи на­йма­ну те­хні­ку. Що ж со­бою яв­ляє цей ринок? Хто на­дає по­слу­ги з оброб­ки ґрун­ту та зби­ра­н­ня вро­жаю?

ДОРОГУ СІЛЬ­ГОС­ПТЕ­ХНІ­КУ НІ­ХТО В ОРЕНДУ НЕ ПЕРЕДАЄ — НА­ДА­ЮТЬ СА­МЕ ПО­СЛУ­ГИ

ОСНОВ­НИЙ СКЛАД ГРАВ­ЦІВ

Без­по­се­ре­дньо дорогу зби­раль­ну, об­при­ску­валь­ну або ґрун­то­об­ро­бну те­хні­ку ні­хто в оренду не передає — на­да­ють са­ме по­слу­ги. Адже ви­ко­ри­ста­н­ня но­ві­тньої те­хні­ки — чи то тра­кто­рів John Deere, New Holland, Challenger з обла­дна­н­ням (сі­вал­ки, плу­ги, куль­ти­ва­то­ри, ди­ско­ві бо­ро­ни), чи то ком­бай­нів New Holland — пе­ред­ба­чає во­ло­ді­н­ня не тіль­ки пев­ни­ми зна­н­ня­ми,

а й на­ви­чка­ми. «На­ші во­дії та опе­ра­то­ри те­хні­ки про­хо­дять на­вча­н­ня і отри­му­ють стаж ке­ру­ва­н­ня те­хні­кою пе­ред тим, як ви­йти пра­цю­ва­ти в по­ле», — роз­по­від­ає ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту ме­ха­ні­за­ції гру­пи ком­па­ній Ukrlandfarming Во­ло­ди­мир Хар­чен­ко. Один з най­біль­ших укра­їн­ських ла­ти­фун­ди­стів на­дає по­слу­ги з оброб­ки ґрун­ту та зби­ра­н­ня вро­жаю з 2013-го.

Не пер­ший рік пра­цює на цьо­му рин­ку і ком­па­нія «Агро­спе­цтранс 888», яка на­дає пов­ний спектр по­слуг від оран­ки до зби­ра­н­ня вро­жаю агра­рі­ям по всій Укра­ї­ні. У роз­по­ря­джен­ні ком­па­нії до­ста­тньо ба­га­то те­хні­ки, що до­зво­ляє «Агро­спе­цтранс 888» обро­бля­ти ве­ли­кі пло­щі. За сло­ва­ми за­снов­ни­ка ком­па­нії Ва­ле­рія Га­дом­сько­го, з ко­жним ро­ком во­на бе­ре на се­бе все біль­ший об­сяг ро­біт. По­слу­ги на­дає пе­ре­ва­жно агро­хол­дин­гам. «Се­ред на­ших клі­єн­тів є і фер­ме­ри, але їх не­ба­га­то. Нам зру­чно пра­цю­ва­ти в хол­дин­гах. Лег­ше при­вез­ти 20 одиниць в одне мі­сце, ніж пе­ре­ки­да­ти ком­бай­ни ту­ди-сю­ди», — під­кре­слює він.

Дру­гий рік по­спіль на­дає по­слу­ги з оброб­ки ґрун­ту та зби­ра­н­ня вро­жаю і бі­ло­цер­ків­ська «Єв­ро Ін­тер­не­ши­нал Груп». Ра­ні­ше ком­па­нія за­йма­ла­ся пе­ре­ва­жно про­да­жем на­сі­н­ня, мі­не­раль­них до­брив, на­да­ва­ла клі­єн­там по­слу­ги агро­но­ма. «Ко­ли про­да­єш про­ду­кцію одно­му, дру­го­му, тре­тьо­му агра­рію, по­чи­на­єш за­ми­слю­ва­ти­ся:

ЗА ОСТАН­НІ РО­КИ У КРА­Ї­НІ СФОР­МУ­ВАВ­СЯ РИНОК ПО­СЛУГ З ОБРО­БІ­ТКУ ҐРУН­ТУ І ЗБИ­РА­Н­НЯ ВРО­ЖАЮ

чому б не по­ста­ви­ти їм ще й те­хні­ку? То­ді во­ни змо­жуть не ли­ше пра­виль­но обро­би­ти ґрунт, а й зі­бра­ти гі­дний вро­жай», — роз­по­від­ає ке­рів­ник «Єв­ро Ін­тер­не­ши­нал Груп» Єв­ген Со­боль. І та­ких ком­па­ній сьо­го­дні на рин­ку все біль­ше.

На те­ри­то­рії Укра­ї­ни по­над 5000 ком­бай­нів. Вла­сни­ки біль­шо­сті з них на­да­ють агра­рі­ям по­слу­ги з оброб­ки ґрун­ту. Май­же на рів­них кон­ку­ру­ють між со­бою вла­сни­ки одно­го ком­бай­на та ці­ло­го пар­ку з де­кіль­кох де­ся­тків агре­га­тів. «Вчо­ра хтось був лі­ка­рем, а сьо­го­дні ку­пив комбайн і ли­шив­ся лі­ка­рем. І та­ких ду­же ба­га­то. Во­ни не вмі­ють пра­виль­но го­ту­ва­ти ма­ши­ни до зер­но­зби­раль­но­го про­це­су, — роз­по­від­ає Га­дом­ський. — За­хо­дять на по­ле, ла­ма­ю­ться і тим са­мим ство­рю­ють по­га­ну ре­пу­та­цію тим, хто на­дає по­слу­ги зі зби­ра­н­ня вро­жаю». Усе це не­га­тив­но впли­ває і на вар­тість по­слуг.

Ще на рин­ку є без­ліч по­се­ре­дни­ків і аген­тів, які, вза­га­лі не ма­ю­чи вла­сної те­хні­ки, при­му­дря­ю­ться за­ро­бля­ти ви­клю­чно на по­шу­ку для ви­ко­нав­ця за­мов­ни­ків. За свої по­слу­ги во­ни бе­руть до 50 гри­вень з ком­бай­на за оброб­ку одно­го ге­кта­ра. І мо­жуть та­ким чи­ном на одно­му ком­бай­ні за­ро­би­ти до 150 000 гри­вень за се­зон, що за­зви­чай три­ває з ли­пня до ли­сто­па­да.

За­над­то ве­ли­ка кон­ку­рен­ція та роз­рі­зне­ність грав­ців при­зво­дять до то­го, що во­ни не мо­жуть аде­ква­тно сфор­му­ва­ти ці­ну на свої по­слу­ги. І на­віть ко­ли біль­шість від­мов­ля­є­ться пра­цю­ва­ти за без­цінь, зав­жди зна­хо­ди­ться хтось, го­то­вий ви­йти в по­ле на будь-яких умо­вах. Це при­зво­дить до то­го, що ці­ни на зби­ра­н­ня вро­жаю ди­кту­ють за­мов­ни­ки, а де­я­кі ком­па­нії до­зво­ля­ють со­бі вза­га­лі за­три­му­ва­ти пла­те­жі, а то й зов­сім не пла­ти­ти.

ЩО ПО ЧОМУ

«Ці­ни на зби­ра­н­ня вро­жаю рі­зні. У ко­жної фір­ми свій бю­джет. У ко­жно­го на свою куль­ту­ру вла­сна ці­на, — ді­ли­ться Со­боль. — Ті, у кого зем­лі ба­га­то, на­ма­га­ю­ться ці­ну зби­ти. Ті, у кого ма­ло, за­ле­жать від ком­бай­на».

У се­ре­дньо­му вар­тість по­слуг на зби­ра­н­ня ран­ніх зернових ва­рі­ю­є­ться від $30 до $45 за ге­ктар. «Со­бі­вар­тість по­слу­ги вклю­чає всі пря­мі й за­галь­но­ви­ро­бни­чі ви­тра­ти, опла­ту пра­ці ме­ха­ні­за­то­рів, вар­тість па­ли­ва та по­слу­ги з до­став­ки те­хні­ки. Су­мар­но со­бі­вар­тість мо­же від­рі­зня­ти­ся, бо пев­ні по­ка­зни­ки рі­зні в рі­зних ре­гіо­нах», — за­зна­чає Хар­чен­ко. Вар­тість по­слу­ги — це су­ма со­бі­вар­то­сті й від­со­тка рен­та­бель­но­сті. «У ко­жно­му окре­мо­му ви­пад­ку ми про­ра­хо­ву­є­мо вар­тість по­слуг, вра­хо­ву­ю­чи об­ся­ги зем­лі, на якій бу­де пра­цю­ва­ти техніка, вид ро­біт то­що», — по­яснює він. Та по­при усі ці роз­ра­хун­ки ма­кси­мум мо­жна отри­ма­ти $45. На дум­ку Га­дом­сько­го, $45 аж ні­як не є рен­та­бель­ною ці­ною для до­ро­гої те­хні­ки. Осо­бли­во якщо вра­ху­ва­ти, що вро­жай­ність зро­стає, ці­на на про­ду­кцію не па­дає, зби­ра­н­ня ускла­дню­є­ться

(дощ, бур’ян, не зав­жди ідеальні по­ля), по­лом­ки ча­сті­ша­ють. «Пше­ни­цю тре­ба зби­ра­ти при во­ло­го­сті 14–16%, а ми зби­ра­є­мо при 22%, — на­во­дить при­клад за­снов­ник «Агро­спе­цтранс 888». — Не зав­жди пра­виль­но під­го­тов­ле­ні по­ля, йде по­трій­не на­ван­та­же­н­ня на жа­тку, на комбайн». У Єв­ро­пі, якщо на­ле­жить зби­ра­ти при 14–16%, то­ді й зби­ра­ють, ка­же він, якщо во­ло­гість ви­ща — че­ка­ють.

«А у нас клі­єнт ска­зав тре­ба, і ми їде­мо в по­ле. В Укра­ї­ні про­по­зи­ція пе­ре­ви­щує по­пит, від цього і став­ле­н­ня «не хо­че­те пра­цю­ва­ти, зна­йде­мо ін­ших», — ді­ли­ться Га­дом­ський. За йо­го сло­ва­ми, в Єв­ро­пі се­ре­дня ці­на за зби­ра­н­ня вро­жаю з одно­го ге­кта­ра ста­но­вить 90 єв­ро. Ком­па­нії, що на­да­ють по­слу­ги зі зби­ра­н­ня вро­жаю, пра­гнуть, щоб в Укра­ї­ні во­на ста­но­ви­ла хо­ча б $60. На дум­ку опи­та­них жур­на­лом уча­сни­ків рин­ку, це до­зво­ли­ло б не ли­ше пра­виль­но утри­му­ва­ти комбайн, штат лю­дей, а й отри­му­ва­ти гі­дний при­бу­ток. Та одно­го ба­жа­н­ня під­ви­щи­ти ці­ни на по­слу­ги ма­ло. Вар­то бу­ло б об’єд­ну­ва­ти­ся, по­чи­на­ти ди­кту­ва­ти вла­сні умо­ви. Са­мо­туж­ки жо­дна з ком­па­ній чи вла­сни­ків цього не по­ду­жає, та й на це не пі­де. Адже у рин­ка та­ка фі­ло­со­фія: там, де один не хо­че пра­цю­ва­ти за де­ше­во, зна­йду­ться ін­ші — всіх мо­жна за­мі­ни­ти. Але чи вар­то в та­ко­му ви­пад­ку роз­ра­хо­ву­ва­ти на якість по­слуг?

Бі­знес з на­да­н­ня по­слуг зі зби­ра­н­ня вро­жаю до­сить ці­ка­вий. Вжи­ва­ний комбайн за $150 000 мо­же оку­пи­ти­ся за п’ять ро­ків, якщо обро­бля­ти по 3000 га за се­зон і пра­цю­ва­ти без осо­бли­вих по­ло­мок і форс-ма­жо­рів. А щоб отри­му­ва­ти біль­ше, тре­ба на­да­ва­ти клі­єн­там ком­плекс по­слуг: не ли­ше по зби­ран­ню вро­жаю, але й по оброб­ці ґрун­ту, на­ван­та­жен­ню та пе­ре­ве­зен­ню зернових.

Від де­яких ви­пад­ків, як-то від втра­ти те­хні­ки че­рез по­же­жу, кра­ще за все за­стра­ху­ва­ти­ся. Адже че­рез пе­ре­на­ван­та­же­н­ня, ви­со­ку тем­пе­ра­ту­ру по­ві­тря, за­би­ва­н­ня со­ло­ми комбайн мо­же зайня­ти­ся і зго­рі­ти бу­кваль­но за три хви­ли­ни. За сло­ва­ми Га­дом­сько­го, бу­ва­ли ви­пад­ки за­йма­н­ня пря­мо на по­лі. Пі­сля цього комбайн ре­мон­ту вже не під­ля­гає. А от отри­ма­ти ком­пен­са­цію від стра­хо­вої ком­па­нії за те­хні­ку ціл­ком ре­аль­но. І вра­хо­ву­ю­чи вар­тість агре­га­ту, стра­хо­вий вне­сок у 20 000 гри­вень вже не зда­є­ться за­над­то ве­ли­ким. «Стра­хо­ві ком­па­нії ви­пла­чу­ють від­шко­ду­ва­н­ня. Стра­ху­ва­ти­ся від по­же­жі одно­зна­чно вар­то. Це га­ран­тує: якщо во­на ста­не­ться, ти не втра­тиш усе», — ка­же Га­дом­ський.

ДЕ­Я­КІ АГРО­ХОЛ­ДИН­ГИ ВЗА­ГА­ЛІ ВІД­МО­ВИ­ЛИ­СЯ ВІД КУ­ПІВ­ЛІ ВЛА­СНОЇ СІЛЬ­ГОС­ПТЕ­ХНІ­КИ НА КО­РИСТЬ ОРЕНДИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.